Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 64 results:
Συντάκτης Τίτλος Τύπος [ Έτος(Asc)]
Filters: Συντάκτης is Yiangou, M  [Clear All Filters]
2012
Papista, C.., Gerakopoulos V.., Kourelis A., Sounidaki M.., Kontana A., Berthelot L.., et al. (2012).  Celiac-like disease induction by gluten in sensitised mice involves IgA, TfR1 and translutaminase 2 interactions. Gordon Research Conferences: ...".
Papista, C.., Gerakopoulos V.., Kourelis A., Sounidaki M.., Kontana A., Berthelot L.., et al. (2012).  Gluten induces coeliac-like disease in mice involving IgA, CD71 and transglutaminase 2 interactions that are prevented by probiotics. Laboratory Investigation. 92, 635.
Xagorari, A.., Siotou E.., Yiangou M., Tsolaki E.., Bougiouklis D.., Sakkas L., et al. (2012).  Mesenchymal stem cell-conditioned medium attenuates hepatic cell apoptosis after acute liver injury. 22nd European Tissue Repair Society.....". Athens, Greece, 48 - 48.
Xagorari, A.., Siotou E.., Yiangou M., Tsolaki E.., Bougiouklis D.., Sakkas L., et al. (2012).  Mesenchymal stem cell-conditioned medium attenuates hepatic cell apoptosis after acute liver injury. 22nd European Tissue Repair Society Meeting "Tissue Repair and Regenaration". Athens, Greece, 48 - 48.
Papadopoulou, A.., Yiangou M., Athanasiou E.., Zogas N.., Kaloyannidis P.., Batsis I.., et al. (2012).  Mesenchymal stem cells are conditionally therapeutic in preclinical models of rheumatoid arthritis. Annals of the Rheumativ Diseases. 77, 1733-17409.
Papanikolaou, Z.., Hatzikamari M., Georgakopoulos P.., Yiangou M., Litopoulou-Tzanetaki E., & Tzanetakis N. (2012).  Selection of dominant NSLAB from a mature tratditional cheese according to their technological properties and in vitro intestinal challenges. Journal of Food Science. 77, 298-309.
2010
Kotzamanidis, C., Kourelis A., Litopoulou-Tzanetaki E., Tzanetakis N., & Yiangou M. (2010).  Evaluation of adhesion capacity, cell surface traits and immunomodulatory activity of presumptive probiotic Lactobacillus strains. International journal of food microbiologyInternational Journal of Food Microbiology. 140, 154-163.
Kokaraki, G., Yiangou M., Gerofotis A., Anestis A., Arsenakis M.., Karyotis N., et al. (2010).  Hacked By 1923Turk Grup Bordolar. Tissue Antigens. 73, 490.
Kokaraki, G., Yiangou M., Anestis A., Gerofotis A., Karyotis N., Kotzampanidis C., et al. (2010).  HLA class II haplotypes association in rheumatoid arthritis, insulin-dependent diabetes mellitus, multiple sclerosis and Hashimoto thyroiditis in a Greek population. Tissue antigens. 75, 519 - 519.
Kourelis, A., Kotzamanidis C., Litopoulou-Tzanetaki E., Papaconstantinou J.., Tzanetakis N., & Yiangou M. (2010).  Immunostimulatory activity of potential probiotic yeast strains in the dorsal air pouch system and the gut mucosa. Journal of applied microbiology. 109, 260-271.
Kourelis, A., Kotzamanidis C., Litopoulou-Tzanetaki E., Scouras Z.G.., Tzanetakis N., & Yiangou M. (2010).  Preliminary probiotic selection of dairy and human yeast strains. Journal of Biological Research. 13, 93-104.
Pantzartzi, C.., Drosopoulou E., Yiangou M., Drozdov I.. A., Tsoka S.., Ouzounis C.A., et al. (2010).  Promoter complexity and tissue-specific expression patterns of stress response components in Mytilus galloprovincialis, a sessile marine invertebrate species. PLoS Comput Biol. 6, e1000847.
Yannaki, E.., Papadopoulou A.., Athanasiou E.., Kaloyannidis P.., Paraskeva A.., Bougiouklis D.., et al. (2010).  The proteasome inhibitor bortezomib drastically affects inflammation and bone disease in adjuvant-induced arthritis in rats. Arthritis and Rheumatism. 62, 3277-3288.
Tsolaki, E.., Yannaki E.., Athanasiou E.., Zogas N.., Karponi G.., Yiangou M., et al. (2010).  The Regeneration Process After G-Csf-Mobilization in Liver Fibrosis is Mediated by Bone-Marrow Derived and Endogenous Stem Cells. Haematologica-the Hematology Journal. 95, 444 - 444.
Xagorari, A.., Siotou E.., Yiangou M., Yannaki E.., Bougiouklis D.., Sakkas L., et al. (2010).  The role of MSC condiotioned medium on apoptosis of primary hepatocytes after acute liver injury. Πρακτικά 61ου Πανελλήνιου Συνεδρίου.... 24 - 24.
Papadopoulou, A.., Yiangou M., Athanasiou E.., Kaloyannidis P.., Bougiouklis D.., Anagnostopoulos A., et al. (2010).  A Short Bortezomib-Course Restores the Blunted Immunomodulatory Properties of Mesenchymal Stem Cells in an Inflammatory Milieu of Experimental Arthritis, Providing Significant Clinical Benefit. Haematologica-the Hematology Journal. 95, 1086.
Kourelis, A., Zinonos I., Kakagianni M., Christidou A., Christoglou N., Yiannaki E., et al. (2010).  Validation of the dorsal air pouch model to predict and examine immunostimulatory responses in the gut. Journal of applied microbiology. 108, 274-284.
2009
Kotzamanidis, C., Zdragas A., Kourelis A., Moraitou E., Papa A., Yiantzi V., et al. (2009).  Characterization of vanA-type enterococcus faecium isolates from urban and hospital wastewater and pigs. Journal of applied microbiology. 107, 997-1005.
Kokaraki, G., Yiangou M., Gerofotis A., Anestis A., Arsenakis M.., Karyotis N., et al. (2009).  DRB1*subtypes associations in four autoimmune diseases in a Greek population. Tissue antigensTissue Antigens. 73, 490-490.
Samaras, P., Papadimitriou C.A., Vavoulidou D., Yiangou M., & Sakellaropoulos G.P.. (2009).  Effect of hexavalent chromium on the activated sludge process and on the sludge protozoan community. Bioresource Technology. 100, 38-43.
Kontana, A., Papadimitriou C.A., Samaras P., Zdragas A., & Yiangou M. (2009).  Effectiveness of ozonation and chlorination on municipal wastewater treatment evaluated by a battery of bioassays and biomarkers. Water Science and Technology. 60, 1497-1505.
Yannaki, E.., Tsolaki E.., Athanasiou E.., Papadopoulou A.., Koukoulias K.., Yiangou M., et al. (2009).  G-Csf Reduces the Fibrotic Process in a Chronic Liver Injury Model by Enhancing Migration of Bone Marrow-Derived Progenitors to the Liver, Inducing Proliferation of Hepatic Progenitors and Promoting Angiogenesis. Experimental hematology. 37, S63-S64.
Xanthopoulos, A., Lagoudaki R.., Kyratsous C., Kontana A., Bloukas G., Polyzoidou E.., et al. (2009).  Immunization with murine prion proteins provides partial protection against TSEs. PRION. 95 - 95.

Σελίδες

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.