Τι νέο υπάρχει?       English version

Μάθημα

ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ / GENERAL ECOLOGY
Κωδικός Ο.02.11
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Βιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή
Υπεύθυνος/η Δέσποινα Βώκου
Γνωστικό Αντικείμενο ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 40001664

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήμα Βιολογίας (2010-σήμερα)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό Κορμού 2 1 6

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες
Class ID
600004545
Τύπος Μαθήματος
 • ΥποβάθρουΤα μαθήματα εκείνα που, αν και δεν αναφέρονται άμεσα στην επιστήμη που θεραπεύει το Πρόγραμμα Σπουδών, ωστόσο αποτελούν αναγκαία προϋπάρχουσα επιστημονική γνώση για να μπορέσει κάποιος να αντιληφθεί θέματα άμεσα εντασσόμενα σ' αυτήν. Συνήθως διδάσκονται στα πρώτα εξάμηνα σπουδών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα Στατιστική στη Βιολογία, η Φυσικοχημεία κα.
 • Γενικών ΓνώσεωνΜαθήματα που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στοχεύουν στην ευρύτερη παιδεία του φοιτητή ως επιστήμονα και πολίτη. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φιλοσοφία της επιστήμης, τα Σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα κα.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώση: Να εισαγάγει τους φοιτητές στο θεματικό πεδίο της οικολογίας, να τους βοηθήσει να κατανοήσουν βασικές έννοιες, θεωρίες και διεργασίες και να ενδυναμώσει την ικανότητά τους να συνθέτουν επιμέρους πληροφορίες σε ένα συνεκτικό σύνολο.

Δεξιότητες: Ανάπτυξη ικανότητας α) εφαρμογής διαφορετικών πειραματικών και δειγματοληπτικών μεθόδων στο πλαίσιο της οικολογικής έρευνας (εφ’ άπαξ / επαναλαμβανόμενες δειγματοληψίες, θεωρητικές προσεγγίσεις / πεδίο), β) ορθού λόγου για την υποστήριξη επιστημονικών απόψεων (εν προκειμένω, για οικολογικά και συχνά επίμαχου περιεχομένου θέματα), γ) συγγραφής πρωτότυπης επιστημονικής εργασίας (εν προκειμένω, οικολογικού περιεχομένου).

Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θεωρία: Στόχοι και βασικές έννοιες της επιστήμης της οικολογίας. Μέθοδοι και εργαλεία οικολογικής έρευνας. Εισαγωγή στη δυναμική πληθυσμών: πληθυσμιακή αύξηση και ρύθμιση, πίνακες ζωής, ενδοειδικός ανταγωνισμός. Τροφικές αλυσίδες και παραγωγικότητα. Βιογεωχημικοί κύκλοι και υδρολογικός κύκλος. Έδαφος, θερμοκρασία, φως και οργανισμοί. Ανάλυση βιοκοινοτήτων. Ενδιαίτημα και οικοθέση. Θήρευση, σαπροβίωση, παρασιτισμός, ανταγωνισμός, συνεργασία. Oικολογικός ρόλος δευτερογενών μεταβολιτών. Σταθερότητα, πολυπλοκότητα και διαταραχές. Oικολογική διαδοχή. Νησιωτική βιογεωγραφία. Βιοποικιλότητα σε επίπεδο ειδών και συστημάτων. Αρχές περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Εργαστηριακές ασκήσεις: 1. Φροντιστήριο επί του τρόπου συγγραφής επιστημονικών εργασιών και άλλων επιστημονικών κειμένων. 2. Αποκρίσεις διαφορετικών τύπων μεγαδιαπλάσεων σε διαταραχή ως προς βιογεωχημικούς κύκλους: προσομοίωση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. 3. Ανάλυση ροής ενέργειας διαμέσου των τροφικών πλεγμάτων με τελικό αποδέκτη τον άνθρωπο – εκτίμηση πρόσθετων ενεργειακών εισροών στην ανθρώπινη διατροφή.

Υπαίθριες ασκήσεις: 1. Προσδιορισμός κατάλληλου δειγματοληπτικού μεγέθους για αντιπροσωπευτική απεικόνιση: Εφαρμογή στην εκτίμηση της μεταβολής της βιομάζας των ποωδών φυτών σε Μεσογειακό οικοσύστημα. 2. Φαινολογία άνθησης και ανθικοί χαρακτήρες 3. Εκτίμηση ταχύτητας αποικοδόμησης: χρήση διαφορετικών υλικών ή εφαρμογή διαφορετικών συνθηκών ή εξέταση διαφορετικών περιοχών. 4. Ανάλυση βιοκοινότητας: εκτίμηση ποικιλότητας (δείκτες Shannon, Simpson), βιοτικά φάσματα.

Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση PowerPoint στη διδασκαλία
Χρήση του προγράμματος Stella (πρόγραμμα προσομοίωσης μοντέλων)και των υπολογιστικών φύλλων Excel στην εργαστηριακή εκπαίδευση
Χρήση Blackboard και της ιστοσελίδας του Τμήματος Βιολογίας στην επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Ώρες ΔιδασκαλίαςΣυνολικός για το εξάμηνο χρόνος απασχόλησης των φοιτητών στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος προσωπικής μελέτης των φοιτητών. Φόρτος ΕργασίαςΣυνολικές για το εξάμηνο ώρες που πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές για την αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Πιστωτικές ΜονάδεςΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της αντίστοιχης μαθησιακής δραστηριότητας. Κάθε πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 με 30 ώρες φόρτου εργασίας των φοιτητών. ΑτομικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητών ΟμαδικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα οι φοιτητές συνεργάζονται σε ομάδες ErasmusΗ μαθησιακή δραστηριότητα προσφέρεται στους φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής
Διαλέξεις 26
Εργαστηριακή Άσκηση 3
Άσκηση Πεδίου 6
Φροντιστήριο 12
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 18
Σύνολο 65
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση. Βαθμολόγηση ασκήσεων με βάση την ανταπόκριση στις οδηγίες, τόσο διεξαγωγής, όσο και γραπτής παρουσίασής τους.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών., ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών., ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εργασία (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών., ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βώκου Δ. (2008). ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ. UNIVERSITY STUDIO PRESS. ΘΕΣΣΑΛΟ ΝΙΚΗ
Netwig, W. S. Bacher, R. Brandl (2011). ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (Mετάφραση Β. Δέτσης) ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ. ΑΘΗΝΑ
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-09-2013

Θεωρία: 

2

Εργαστήρια: 

3

Συνολικές ώρες ανά εβδομάδα: 

5

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.