Τι νέο υπάρχει?       English version

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(Απόφαση Συνέλευσης 533/19-12-2018)

Σκοπός 

 1. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η απόκτηση εμπειρίας από τους φοιτητές στη μεθοδολογία της έρευνας και στη συγγραφή επιστημονικού κειμένου που προκύπτει από ερευνητική προσπάθεια, με βάση κανόνες αποδεκτούς από την επιστημονική κοινότητα. 

Η Διπλωματική Εργασία στο Πρόγραμμα Σπουδών

 1. Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας είναι προαιρετική. Τα θέματα των διπλωματικών εργασιών εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της Βιολογίας και των εφαρμογών της.
 2. Η διπλωματική εργασία ισοδυναμεί με 18 ECTS, που κατανέμονται ως εξής: 12 ECTS στο 7ο και 6 ECTS στο 8ο εξάμηνο.
 3. Η διπλωματική εργασία επιλέγεται από τους φοιτητές που βρίσκονται στο 6ο εξάμηνο και πραγματοποιείται στη διάρκεια του 7ου και 8ου εξαμήνου. Επιλογή διπλωματικής εργασίας από φοιτητές ανώτερων εξαμήνων επιτρέπεται μετά από αίτησή τους με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος σε ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις. 

Ευθύνες διδασκόντων

 1. Η επίβλεψη διπλωματικών εργασιών αποτελεί υποχρέωση των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος και αναγνωρίζεται ως διδακτικό έργο. 
 2. Τα θέματα διπλωματικών εργασιών προτείνονται από τα μέλη Δ.Ε.Π. στη Γ.Σ. του Τομέα όπου υπηρετούν κατά την έναρξη του εαρινού εξαμήνου. Τα θέματα θα πρέπει να είναι σαφή και με εκτιμημένη χρονική διάρκεια εκπόνησης που θα επιτρέπει την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας σε δύο εξάμηνα. 
 3. Αν μέλος Δ.Ε.Π. έχει εκπαιδευτική άδεια μεγαλύτερη του εξαμήνου, δεν αναλαμβάνει την παρακολούθηση διπλωματικής εργασίας.
 4. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί να επιβλέπει ετησίως διπλωματικές εργασίες μέχρι τριών φοιτητών, εφόσον αυτές δεν είναι με συνεπίβλεψη. Σε περίπτωση συνεπίβλεψης, ο κάθε συνεπιβλέπων θεωρείται ότι επιβλέπει τη διπλωματική εργασία κατά το ήμισυ.
 5. Μπορεί να γίνει συνεπίβλεψη διπλωματικής εργασίας από δύο μέλη Δ.Ε.Π. του ίδιου Τομέα ή διαφορετικών Τομέων, σε περίπτωση που το απαιτεί το θέμα. Στη συνεπίβλεψη διπλωματικών εργασιών μπορεί να συμμετέχουν και μέλη Ε.ΔΙ.Π.-κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καθώς και ερευνητές ιδρυμάτων του εσωτερικού ή και του εξωτερικού, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 20. 
 6. Η διπλωματική εργασία αποτελεί εκπαιδευτική δραστηριότητα. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για οποιαδήποτε χρήση αποτελεσμάτων που προκύπτουν από διπλωματική εργασία φέρει το μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιολογίας που εισηγήθηκε το θέμα. Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή του φοιτητή θα αναγνωρίζεται κατά τον τρόπο που κρίνει κατάλληλο ο επιβλέπων της διπλωματικής εργασίας, όπως με συμμετοχή στη συγγραφική ομάδα, εφόσον προκύψει δημοσίευση, πάντα σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις.

Διαδικασία ανάθεσης

 1. Τα θέματα των διπλωματικών εργασιών ανακοινώνονται προς έγκριση στη Γ.Σ. του Τομέα. Αφού εγκριθούν, αναρτώνται στην πλατφόρμα ανάθεσης Διπλωματικών Εργασιών του Τμήματος Βιολογίας (https://www.bio.auth.gr/diplomatikes) όπου, εκτός από τον τίτλο, δίνεται συνοπτική περιγραφή του θέματος και ενδεχομένως συναφή προαπαιτούμενα μαθήματα ή και δεξιότητες. 
 2. Μετά από την ανάρτηση των θεμάτων, μπορεί να γίνεται ενημέρωση των φοιτητών επί των θεμάτων των διπλωματικών εργασιών από μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από τους Τομείς του Τμήματος. 
 3. Oι φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν διπλωματική εργασία δηλώνουν τα θέματα που τους ενδιαφέρουν στη σχετική πλατφόρμα έως τις 31 Μαΐου. 
 4. Η επιλογή του φοιτητή που θα εκπονήσει διπλωματική εργασία με το εκάστοτε θέμα γίνεται από το μέλος Δ.Ε.Π. που το έχει εισηγηθεί, μετά από συνέντευξη και με βάση την ικανοποίηση των προαπαιτούμενων, όπως αυτά περιγράφονται για κάθε θέμα στη σχετική πλατφόρμα. Σε περίπτωση πολλών υποψηφιοτήτων για το ίδιο θέμα, μπορούν συμπληρωματικά να χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα κριτήρια: (α) ικανοποιητική γνώση ξένης γλώσσας και δεξιότητα στη χρήση Η/Υ (Word, Excel, Power Point, Internet), (β) ποσοστό μαθημάτων στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ο υποψήφιος σε σχέση με το σύνολο των μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει, (γ) επίδοση στα μαθήματα (ο μέσος όρος των βαθμών σε όλα τα μαθήματα), (δ) επίδοση σε συναφή μαθήματα (ο μέσος όρος των βαθμών στα συναφή με το θέμα της διπλωματικής μαθήματα), (ε) δέσμευση του φοιτητή ότι θα παρακολουθήσει μαθήματα συναφή με το αντικείμενο της Δ.Ε. που ο επιβλέπων τυχόν κρίνει αναγκαία και που διδάσκονται στο 7ο και 8ο εξάμηνο. Για το (α) κριτήριο, η ικανοποιητική γνώση της ξένης γλώσσας ελέγχεται από τον εισηγητή της διπλωματικής (προφορικά ή γραπτά) κατά τη συνέντευξη. Η επιλογή των φοιτητών αυτής της φάσης οριστικοποιείται μέχρι τις 30 Ιουλίου. 
 5. Σε δεύτερη φάση, οι φοιτητές που δεν έχουν επιλεγεί από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος για εκπόνηση διπλωματικής εργασίας καλούνται εκ νέου να εκφράσουν ενδιαφέρον για θέματα που δεν έχουν ανατεθεί και άλλα που τυχόν προστεθούν μετά από σχετική απόφαση του Τομέα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 11, το αργότερο έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Η επιλογή τους γίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 14. 
 6. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, με ευθύνη των Διευθυντών των Τομέων, κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος κατάλογος των επιλεγμένων φοιτητών, των αντίστοιχων θεμάτων που τους έχουν ανατεθεί και των μελών Δ.Ε.Π. που τους επιβλέπουν το αργότερο έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Ο τελικός κατάλογος ανακοινώνεται στη Συνέλευση του Τμήματος. 
 7. Οι επιλεγέντες φοιτητές δηλώνουν τη διπλωματική εργασία στη Γραμματεία του Τμήματος κάθε Σεπτέμβριο, κατά τις δηλώσεις των μαθημάτων επιλογής. Απαιτείται ταυτόχρονη υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους φοιτητές ότι έχουν επιλεγεί από τον εκάστοτε επιβλέποντα για το συγκεκριμένο θέμα της διπλωματικής εργασίας. 
 8. Σε περίπτωση που η διπλωματική εργασία δεν έχει ολοκληρωθεί με τη λήξη του 8ουεξαμήνου, καταχωρείται στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, όπως ισχύει για όλα τα χρεωστούμενα μαθήματα.

Εκπόνηση - Αλλαγές 

 1. Κατά την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας, οι φοιτητές οφείλουν τα τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
 2. Τμήμα ή και ολόκληρο το πειραματικό σκέλος μιας διπλωματικής εργασίας μπορεί να πραγματοποιηθεί εκτός του Τμήματος Βιολογίας, σε αναγνωρισμένου κύρους ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού (Πανεπιστημιακά Τμήματα, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, κ.ά). Για την εγκυρότητα του εν λόγω ιδρύματος αποφαίνεται η Γ.Σ. του Τομέα, μετά από εισήγηση του ενδιαφερόμενου μέλους Δ.Ε.Π. Στις περιπτώσεις αυτές, κύριος επιβλέπων είναι το ενδιαφερόμενο μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιολογίας. Συνεπιβλέπων μπορεί να είναι ερευνητής που ανήκει στο εκτός Τμήματος Βιολογίας ίδρυμα, εφόσον ο τελευταίος πληροί προϋποθέσεις και κριτήρια που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4485/20171για δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών. 
 3. Αλλαγή αντικειμένου διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Η αλλαγή κοινοποιείται εγγράφως στη Συνέλευση του Τμήματος από τον επιβλέποντα, ο οποίος αναφέρει και τους λόγους που επιβάλλουν την αλλαγή.
 4. Διακοπή της διπλωματικής εργασίας επιτρέπεται μόνο για πολύ σοβαρούς λόγους, που τεκμηριώνονται με αίτημα του φοιτητή και σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα. Η διακοπή μπορεί να γίνει με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Διακοπή της διπλωματικής εργασίας μπορεί να προκαλέσει και ο επιβλέπων, εφόσον τεκμηριωμένα διαπιστώσει ανεπαρκή επίδοση του φοιτητή. O φοιτητής που διακόπτει τη διπλωματική του εργασία υποχρεούται να την αντικαταστήσει με τρία μαθήματα επιλογής (18 ECTS).
 5. Εάν για λόγους ανωτέρας βίας χρειαστεί αλλαγή επιβλέποντα, αποφασίζει σχετικά η Συνέλευση του Τμήματος.

Συγγραφή - Εξέταση 

 1. Η διπλωματική εργασία γράφεται και παρουσιάζεται στην ελληνική γλώσσα. 
 2. Η εξέταση της διπλωματικής εργασίας γίνεται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Βιολογίας από εξεταστική επιτροπή αποτελούμενη από δύο εξεταστές. Εφόσον δεν υπάρχει συνεπίβλεψη, ο επιβλέπων και ένα άλλο μέλος του Τμήματος, Δ.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π., που προτείνεται από τον επιβλέποντα, αποτελούν τους εξεταστές.

Σε περίπτωση συνεπίβλεψης, οι δύο συνεπιβλέποντες ορίζονται αυτομάτως ως εξεταστές της διπλωματικής, είτε είναι μέλη του Τμήματος είτε όχι.

 1. Ο φοιτητής καταθέτει το πλήρες κείμενο της διπλωματικής του εργασίας στον επιβλέποντα τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία εξέτασης. 
 2. Η παρουσίαση-εξέταση των διπλωματικών εργασιών γίνεται δημόσια, κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού εξαμήνου και μετά από γνωστοποίησή της που γίνεται ηλεκτρονικά ή και με γραπτή ανακοίνωση τουλάχιστον δύο ημέρες νωρίτερα. 
 3. Η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας έχει διάρκεια 15-25 λεπτά. Η συνολική διάρκεια παρουσίασης και εξέτασης δεν υπερβαίνει τη μία ώρα. 
 4. Στο πλαίσιο της εξέτασης, υποβάλλονται ερωτήσεις σχετικές με τη διπλωματική εργασία από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής. Μετά το τέλος της εξέτασης, και με τη σύμφωνη γνώμη της εξεταστικής επιτροπής, μπορούν να υποβληθούν ερωτήσεις διευκρινιστικού χαρακτήρα από το ακροατήριο. Ακολούθως, αποχωρεί ο φοιτητής και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής απονέμουν, μετά από συζήτηση, βαθμό που προκύπτει με συνυπολογισμό της ανταπόκρισης του φοιτητή κατά τη φάση εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας στις σχετικές ερευνητικές υποχρεώσεις που είχαν προσδιοριστεί, της ποιότητας του χειρογράφου της διπλωματικής εργασίας, της ποιότητας της παρουσίασής της και της επάρκειας των απαντήσεων στις ερωτήσεις κατά τη διαδικασία της εξέτασης. 
 5. Ο φοιτητής οφείλει να ανταποκριθεί σε τυχόν υποδείξεις των μελών της εξεταστικής επιτροπής και ακολούθως να προβεί σε εκτύπωση της διπλωματικής εργασίας. Ένα τυπωμένο αντίγραφο μαζί με άλλο ένα σε ηλεκτρονική μορφή κατατίθενται στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Βιολογίας και ακολούθως ο αρμόδιος υπάλληλος της Βιβλιοθήκης δίνει βεβαίωση κατάθεσης. Η βεβαίωση αυτή και το βαθμολόγιο που συντάσσει η εξεταστική επιτροπή προσκομίζονται στη Γραμματεία του Τμήματος. 

 

 

Το άρθρο ορίζει τα εξής: Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. α’ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου καθηγητή του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Α’, Β’ ή Γ’ βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Τα ως άνω ερευνητικά κέντρα έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1514/1985 και εποπτεύονται από φορείς του δημόσιου τομέα. Αποτελούν ερευνητικούς οργανισμούς, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και διαθέτουν νομική προσωπικότητα και διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων. 

 

 

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.