Τι νέο υπάρχει?       English version

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 5ου ΟΡΟΦΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 5ου ΟΡΟΦΟΥ

(Απόφαση Συνέλευσης 533/19-12-2018)

 

Στον 5οόροφο του κτιρίου Βιολογίας έχουν οργανωθεί εννιά αίθουσες για την εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας. Τέσσερις από τις αίθουσες αυτές (Μ1-Μ4) έχουν διαμορφωθεί για ασκήσεις που περιλαμβάνουν κυρίως τη χρήση μικροσκοπίων, ενώ οι υπόλοιπες (Φ1-Φ3) έχουν διαμορφωθεί για όλες τις υπόλοιπες ασκήσεις των φοιτητών. Η ευθύνη για τη λειτουργία των παραπάνω αιθουσών εργαστηριακών ασκήσεων ανήκει στην “Επιτροπή Εφοδιασμού και Ασκήσεων 5ουΟρόφου”. Δύο αίθουσες αποτελούν νησίδες με ηλεκτρονικούς υπολογιστές (αίθουσες Η/Υ1 και Η/Υ2). Οι νησίδες βρίσκονται υπό την κεντρική εποπτεία του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Α.Π.Θ. (https://it.auth.gr), ενώ η ευθύνη λειτουργίας και διαχείρισης των νησίδων ανήκει στην εκάστοτε “Επιτροπή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικών Νησίδων” του Τμήματος Βιολογίας.

Όλες οι αίθουσες ασκήσεων (Μ, Φ, νησίδες)εξυπηρετούν μαθήματα τόσο του προπτυχιακού όσο και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος Βιολογίας, με προτεραιότητα στο προπτυχιακό. Σε περίπτωση ταυτόχρονων αναγκών από τα επιμέρους προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, επιλαμβάνονται του θέματος οι αρμόδιες επιτροπές και εάν χρειαστεί αποφασίζει σχετικά η Συνέλευση του Τμήματος. 

Η χρήση όλων των αιθουσών προϋποθέτει τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

Για την εύρυθμη διεξαγωγή των ασκήσεων στις αίθουσες του 5ουορόφου, ισχύουν τα ακόλουθα:

 

ΑίθουσεςEργαστηριακώνAσκήσεων

Εξοπλισμός και Αναλώσιμα 

1. Τα αναγκαία για τις ασκήσεις όργανα, όπως μικροσκόπια, στερεοσκόπια, υδατόλουτρα, φασματοφωτόμετρα, κ.ά., διατίθενται από τον εξοπλισμό του 5ου ορόφου, εκτός από ορισμένα ειδικά όργανα που παρέχονται από τα αρμόδια Εργαστήρια.

2. Από τον εξοπλισμό του 5ου ορόφου διατίθενται επίσης μικροόργανα που είναι απαραίτητα για τις ασκήσεις, όπως λεκάνες ανατομίας, λαβίδες, βελόνες μικροσκοπίας, ψαλίδια, νυστέρια, κιάλια, πιπέτες, κ.ά.

3. Τα κοινά αναλώσιμαυλικά περιλαμβάνουν διηθητικό χαρτί, χαρτί για τα χέρια, υγρό σαπούνι, αντικειμενοφόρους πλάκες, καλυπτρίδες, σταγονόμετρα, τρυβλία Petri, γάντια κ.ά. Το κόστος όλων των αναλωσίμων καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Τμήματος για τη λειτουργία του 5ουορόφου. 

Ευθύνες Διδασκόντων 

 1. Οι διδάσκοντες μεριμνούν για την όσο καλύτερη χρήση των οργάνων, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης τους, και την οικονομικότερη διαχείριση των αναλωσίμων. 
 2. Τα απαραίτητα εργαστηριακά υλικά για κάθε άσκηση (βιολογικό υλικό, ειδικά αντιδραστήρια, κ.ά.) προετοιμάζονται από τα αρμόδια Εργαστήρια του Τμήματος και μεταφέρονται στις εργαστηριακές αίθουσες του 5ουορόφου με τη μέριμνα των διδασκόντων.
 3. Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση οργάνων από μια αίθουσα σε άλλη, ούτε και από μια θέση σε άλλη εντός της ίδιας αίθουσας, εκτός για ειδικές ανάγκες. Σε αυτήν την περίπτωση και εάν οι ανάγκες προκύπτουν σε ώρες απουσίας του προσωπικού του 5ουΟρόφου, οι διδάσκοντες αναλαμβάνουν την ευθύνη της μετακίνησης και της επιστροφής των οργάνων στην αρχική τους θέση. 
 4. Σε καμιά περίπτωση δεν μετακινούνται φακοί ή άλλα εξαρτήματα από μικροσκόπιο σε μικροσκόπιο.
 5. Στο τέλος της χρήσης τους, τα όργανα καθαρίζονται, τίθενται εκτός λειτουργίας από τους διακόπτες, αποσυνδέονται από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και τοποθετούνται στη σωστή τους θέση. Γίνεται έλεγχος ότι όλα έχουν γίνει σωστά και γίνονται οι κατάλληλες υποδείξεις προς τους φοιτητές σε περίπτωση αμέλειας.
 6. Για να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία του, ο προβολέας οροφής κάθε αίθουσας, αφού αποσυνδεθεί από τον υπολογιστή και τεθεί σε θέση “switchoff”, αφήνεται να κρυώσει μέχρις ότου ο εσωτερικός ανεμιστήρας (που παραμένει ενεργός περίπου για 3-5 λεπτά μετά το σβήσιμο) σταματήσει εντελώς. Μόνον τότε αποσυνδέεται από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. 
 7. Με το πέρας κάθε άσκησης, οι διδάσκοντες παραμένουν στην αίθουσα μέχρι την αποχώρηση όλων των φοιτητών, ελέγχουν την αίθουσα, κλείνουν τα παράθυρα, θέτουν όλους τους διακόπτες σε θέση μη-λειτουργίας και κλειδώνουν τις πόρτες των εργαστηριακών αιθουσών. 
 8. Στα απογευματινά τμήματα, θα πρέπει να απομακρύνονται τα απορρίμματα από τις αίθουσες και να τοποθετούνται στο κεφαλόσκαλο της σκάλας κινδύνου. Τα κλειδιά των αιθουσών θα πρέπει να αφήνονται οπωσδήποτε στη θυρίδα του γραφείου προσωπικού για να είναι διαθέσιμα στους επόμενους διδάσκοντες.
 9. Οι διδάσκοντες σημειώνουν τυχόν φθορές, δυσλειτουργίες ή βλάβες των οργάνων και τις αναφέρουν στο υπεύθυνο προσωπικό του 5ου ορόφου ή, σε περίπτωση απουσίας του, στον συντονιστή της “Επιτροπή Εφοδιασμού και Ασκήσεων 5ουΟρόφου” ήστο υπεύθυνο μέλος της Γραμματείας του Τμήματος και μέλος της Επιτροπής. 
 10. Σε περίπτωση που απαιτείται εκτάκτως η χρήση κάποιας αίθουσας για συμπληρωματικά εργαστήρια ή όταν χρειάζονται ειδικά όργανα, ενημερώνεται εμπρόθεσμα και έγκαιρα (τρεις τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν) το προσωπικό του 5ου ορόφου.

Ευθύνες Φοιτητών

 1. Ο κάθε φοιτητής ή ομάδα φοιτητών χρεώνονται από τον αρμόδιο διδάσκοντα τον αναγκαίο εξοπλισμό και τα υλικά για την εκτέλεση της άσκησης. Στο τέλος της άσκησης, γίνεται έλεγχος από τον διδάσκοντα για την επιστροφή όλων των υλικών-εξοπλισμού σε καλή κατάσταση. Σε περίπτωση που αυτά δεν επιστραφούν, εάν οι εξηγήσεις δεν κριθούν ικανοποιητικές από τον διδάσκοντα, ενημερώνεται το Δ.Σ. του Τμήματος.
 2. Πριν από την αποχώρησή τους, οι φοιτητές, καθαρίζουν επιμελώς τη θέση εργασίας τους και απορρίπτουν τα άχρηστα υλικά και υπολείμματα στους ειδικούς κάδους. Τα αιχμηρά αντικείμενα, όπως ξυραφάκια, νυστέρια, σπασμένες αντικειμενοφόροι, κ.ά., τοποθετούνται στα ειδικά πλαστικά δοχεία που υπάρχουν σε κάθε αίθουσα. 
 3. Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση ποτών και φαγητού στις αίθουσες εργαστηριακών ασκήσεων.
 4. Δεν επιτρέπεται η είσοδος ατόμων που δεν είναι εγγεγραμμένοι φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας. Εξαιρούνται οι συνοδοί ΑΜΕΑ, για την παρουσία των οποίων έχει αποφασίσει η Συνέλευση του Τμήματος.
 5. Η χρήση λευκής εργαστηριακής ποδιάς συνιστάται για όλους τους φοιτητές κατά τη διάρκεια των ασκήσεων για λόγους προστασίας των ενδυμάτων από οξέα, χρωστικές, βιολογικά υλικά κ.ά., αλλά και γενικότερα υιοθέτησης καλών εργαστηριακών πρακτικών γενικής αποδοχής. Η μη χρήση εργαστηριακής ποδιάς επιτρέπεται, εάν κατά τη γνώμη του διδάσκοντα δεν είναι απαραίτητη.

 

Νησίδες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

 1. Για τη χρήση των νησίδων απαιτείται η ύπαρξη Ιδρυματικού Λογαριασμού Χρήστη. Οδηγίες έκδοσής του βρίσκονται στην ιστοσελίδα:https://it.auth.gr/el/account/univID
 2. Στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των νησίδων είναι εγκατεστημένα συγκεκριμένα λογισμικά που καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες του προπτυχιακού και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος. Οι διδάσκοντες μπορούν να αιτηθούν την εγκατάσταση πρόσθετου λογισμικού απευθυνόμενοι στον Συντονιστή της αρμόδιας Επιτροπής (Επιτροπή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικών Νησίδων)τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία του μαθήματος. Μόνο λογισμικά που διατίθενται δωρεάν μπορούν να εγκατασταθούν.
 3. Κατά την προσέλευσή τους στις εκπαιδευτικές νησίδες, οι φοιτητές οφείλουν να ακολουθούν τον κανονισμό λειτουργίας τους. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται:
 4. η κατανάλωση ποτών και φαγητού στις αίθουσες των νησίδων
 5. η οποιαδήποτε παρέμβαση στο υλισμικό (hardware) ή το λογισμικό (software) των ηλεκτρονικών υπολογιστών
 6. η αφαίρεση εξαρτημάτων ή η διαγραφή λογισμικού από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
 7. η χρήση των υπολογιστών για προσωπικούς λόγους (αποστολή email, χρήση κοινωνικών δικτύων, περιήγηση στο διαδίκτυο, κ.ά.)
 8. η είσοδος σε άτομα που δεν είναι εγγεγραμμένοι φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας. Εξαιρούνται οι συνοδοί ΑΜΕΑ, για την παρουσία των οποίων έχει αποφασίσει η Συνέλευση του Τμήματος.
 9. Οι χρήστες των εκπαιδευτικών νησίδων (φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ) οφείλουν να διατηρούν τον χώρο καθαρό και να αναφέρουν εγκαίρως οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσλειτουργία προκύπτει στην αρμόδια Επιτροπή.

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.