Τι νέο υπάρχει?       English version

Θεσμοθέτηση-Κανονισμός

 Θεσμοθέτηση
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Βιολογίας θεσμοθέτησε και ενσωμάτωσε τη Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) στο Πρόγραμμα Σπουδών του  ως μάθημα επιλογής (αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων Τμήματος 159/10-6-1991, 238/15-5-95, 239/27-5-95 241/17-6-96 και 316/13-6-2002).
Η "Πρακτική Άσκηση" είναι μάθημα επιλογής του 7ου και 8ου εξαμήνου, ισοδυναμεί με 12 Ευρωπαϊκές Διδακτικές Μονάδες (12 ECTS).

 

Σκοπός

Το Τμήμα Βιολογίας συμπληρώνει την εκπαίδευση των φοιτητών του με ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα ΠΑ, που στοχεύει (α) στη σύνδεση της παραγωγής με την εκπαίδευση, (β) στην εξοικείωση των φοιτητών με τις παραγωγικές διαδικασίες και με τις εργασιακές συνθήκες των επιχειρήσεων και κέντρων εφαρμοσμένης έρευνας, (γ) στην καλλιέργεια υπευθυνότητας και την απόκτηση εμπειριών από τους φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας, (δ) στην εμπέδωση και εφαρμογή στην αγορά εργασίας της γνώσης, που έχει ήδη αποκτηθεί κατά την τετραετή φοίτηση των φοιτητών, και (ε) στην ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας και το σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό του φοιτητή.

 

Οργάνωση και Υλοποίηση

Η οργάνωση και υλοποίηση του μαθήματος "Πρακτική Άσκηση" έχει ανατεθεί σε Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ), η οποία απαρτίζεται από τον επιστημονικά υπεύθυνο (ΕΥ) του έργου «Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Βιολογίας» και πέντε μέλη του Τμήματος. Η ΕΥ του έργου είναι η Επίκουρη Kαθηγήτρια Δροσοπούλου Ελένη και τα μέλη της ΣΕ είναι: Γιουλάτος Διονύσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αντωνοπούλου Ευθυμία, Δρούζας Ανδρέας, Μαζάρης Αντώνιος, Επίκουροι Καθηγητές, και Καραΐσκου Νικολέτα, Ε.ΔΙ.Π. Η ΣΕ συνεργάζεται με το Γραφείο Πρακτικής του Α.Π.Θ. που διαχειρίζεται και υλοποιεί το Προγράμμα  «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

 

1. Δημιουργία καταλόγου φορέων υποδοχής

Κάθε χρόνο, η ΣΕ σε συνεργασία με τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος (Επόπτες Καθηγητές) καταρτίζει κατάλογο με επιλεγμένους Φορείς Υποδοχής (ΦΥ), οι οποίοι αποδέχονται να εκπαιδεύσουν φοιτητές (μετά την αποστολή πρόσκλησης-επιστολής για συμμετοχή στην ΠΑ του Τμήματος Βιολογίας). Οι φορείς αυτοί έχουν άμεση σχέση με τους κλάδους αιχμής της Βιολογίας και είναι άμεσα και απόλυτα συνδεδεμένοι με τα γνωστικά αντικείμενα και ενδιαφέροντα των Βιολόγων φοιτητών όπως η Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία, η Περιβαλλοντική Βιολογία καθώς και η Υδροβιολογία-Υδατοκαλλιέργειες. Οι ΦΥ που συμμετέχουν είναι: 1. Ερευνητικά Κέντρα Υγείας, 2. Βιοδιαγνωστικά Εργαστήρια και κλινικές, 3. Ερευνητικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης, 4. Ερευνητικά Κέντρα Επιστήμων Περιβάλλοντος, 5. Βιομηχανικές Μονάδες και Μονάδες Βιοπαραγωγής, 6. Γραφεία Περιβαλλοντικών Μελετών, 7. Περιβαλλοντικές  Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις και 8. Περιβαλλοντικοί Φορείς και υπηρεσίες του δημοσίου. 

 

2. Ανακοίνωση του προγράμματος - Υποβολή αιτήσεων

Η αρχική πληροφόρηση των φοιτητών, όλων των εξαμήνων, για την ύπαρξη του θεσμού της ΠΑ προέρχεται από τον οδηγό Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας, στον οποίο φαίνεται η Πρακτική Άσκηση ως μάθημα και από τη σελίδα της ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Κάθε έτος, οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν ΠΑ κατά το επόμενο έτος, ενημερώνονται από τον ΕΥ και τη ΣΕ για τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες εκτέλεσης ΠΑ και για τον κατάλογο των ΦΥ.

Οι φοιτητές υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και επιλέγουν πέντε ΦΥ, στους οποίους επιθυμούν να εκτελέσουν την ΠΑ με σειρά προτεραιότητας και το επιθυμητό διάστημα.

 

3. Επιλογή Φοιτητών για συμμετοχή στο  Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Η επιλογή των φοιτητών που θα εκπονήσουν ΠΑ χρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ γίνεται από τη ΣΕ με βασικό κριτήριο τον αριθμό των μαθημάτων στα οποία έχει  επιτύχει ο φοιτητής κατά τα 3 πρώτα έτη των σπουδών του. Σε περίπτωση επιτυχίας σε ισάριθμο αριθμό μαθημάτων λαμβάνεται υπόψη με σειρά βαρύτητας: α) η γενική επίδοση του φοιτητή (μέσος όρος βαθμολογίας) και β) η επίδοση του φοιτητή σε μαθήματα που σχετίζονται με το αντικείμενο του ΦΥ που έχει επιλέξει. 

 

4. Επιλογή Φοιτητών για συμμετοχή στο  Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης εκτός ΕΣΠΑ

Οι φοιτητές που δεν επιλεγούν για  εκπόνηση ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ, μπορούν να υποβάλλουν δεύτερη αίτηση για εκπόνηση ΠΑ εκτός ΕΣΠΑ. Οι δυνατότητες είναι οι εξής:

1) Αμειβόμενη ΠΑ σε ΦΥ που αναλαμβάνουν την κάλυψη του κόστους της ασφάλισης και της αμοιβής του φοιτητή μέσω προγράμματος της Επιτροπής Ερευνών.

2) Μη αμειβόμενη ΠΑ σε Πανεπιστημιακά Εργαστήρια του Α.Π.Θ.

 

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται από τη ΣΕ  με βάση τα κριτήρια που αφορούν στην επιλογή μέσω ΕΣΠΑ (Παράγραφος 3).

 

5. Ανακοίνωση τελικού καταλόγου

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών, καταρτίζεται κατάλογος, όπου αναφέρεται ο ΦΥ, ο Εκπαιδευτής  του ΦΥ, ο Επόπτης Καθηγητής (μέλος Δ.Ε.Π), καθώς και ο χρόνος διεξαγωγής της ΠΑ. Ο κατάλογος κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος, κοινοποιείται στους Τομείς και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Επειδή η "Πρακτική Άσκηση" είναι εκπαιδευτικό έργο, η επιλογή των φοιτητών επικυρώνεται με απόφαση του Τομέα όπου ανήκει το μέλος Δ.Ε.Π. που αναλαμβάνει την εποπτεία.

 

5. Διάρκεια Πρακτικής Άσκησης -Υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης

Η ΠΑ διαρκεί δύο μήνες και υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησής της σε τρεις περιόδους (Φεβρουάριος-Μάρτιος, Απρίλιος-Μάιος, Ιούλιος Αύγουστος). Κατά την διάρκεια της δίμηνης εκτέλεσης της ΠΑ, ο φοιτητής εργάζεται στον εργασιακό χώρο του κάθε ΦΥ. Ο Επόπτης Καθηγητής μαζί με τον Εκπαιδευτή του ΦΥ βρίσκονται σε επαφή για την επίλυση πιθανών προβλημάτων. Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του, έχουν το δικαίωμα να διακόψουν την ΠΑ.

 

Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης του φοιτητή στις δομές του ΦΥ, ο Εκπαιδευτής του ΦΥ και ο Επόπτης Καθηγητής συμπληρώνουν ειδικό ερωτηματολόγιο, όπου βεβαιώνουν την ολοκλήρωση της Πρακτικής και αξιολογούν ποιοτικά το φοιτητή.

 

Υποχρεώσεις φοιτητή

Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης ο κάθε φοιτητής υποχρεούται:

  1. Να αξιολογήσει την ΠΑ και το ΦΥ συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα  ερωτηματολόγια.
  2. Να υποβάλει γραπτή εργασία, που αφορά στην ΠΑ, τόσο στον Επόπτη Καθηγητή όσο και στον Εκπαιδευτή του ΦΥ.
  3. Να παρουσιάσει προφορικά την εργασία του ενώπιον του Επόπτη Καθηγητή, ενός μέλους της ΣΕ και ακροατηρίου. Η παρουσία των Εκπαιδευτών των ΦΥ, παρά το γεγονός ότι κρίνεται ιδιαίτερα θετική, δεν κρίνεται απαραίτητη προϋπόθεση, λόγω των ιδιαιτεροτήτων των εργασιακών χώρων. Η παρουσίαση είναι διάρκειας 15-20 λεπτών και ακολουθεί προφορική εξέταση τόσο από τον Επόπτη Καθηγητή όσο και από το μέλος της ΣΕ.
  4. Να καταθέσει στη βιβλιοθήκη του Τμήματος ένα CD που περιλαμβάνει την εργασία σε PDF αρχείο.

 

Επίσης, συμβουλευτείτε τη σελίδα με τις 'Οδηγίες για τη συγγραφή της εργασίας Πρακτικής Άσκησης'

 

Αξιολόγηση φοιτητή

Η αξιολόγηση του φοιτητή και η κατάθεση βαθμολογίας στη Γραμματεία του Τμήματός γίνεται από τον Επόπτη Καθηγητή έπειτα από συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων: 

α) την αξιολόγηση του Εκπαιδευτή του ΦΥ, 

β) την αξιολόγηση της γραπτής εργασίας, 

γ) την αξιολόγηση της προφορικής παρουσίασης της εργασίας, 

δ) την ανταπόκριση του φοιτητή στις ερωτήσεις κατά την προφορική εξέταση,

ε) τη γνώμη του μέλους της ΣΕ,

στ) το χρόνο παράδοσης της εργασίας πρακτικής άσκησης.

 

Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης ή αποτυχίας της πρακτικής άσκησης, ο φοιτητής υποχρεούται να την αντικαταστήσει με δύο μαθήματα.

Τα ECTS για την ΠΑ μπορεί να καλύπτονται (α) μόνο από μονάδες του 7ου εξαμήνου, (β) μόνο από μονάδες του 8ου εξαμήνου ή (γ) μονάδες τόσο του 7ουόσο και του 8ου εξαμήνου.

 

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.