Τι νέο υπάρχει?       English version

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ, από την έναρξη της λειτουργίας του, το 1973, μέχρι σήμερα παραμένει προσηλωμένο στον σκοπό του και μια σειρά επί μέρους στόχων ποιότητας ως εξής:

Σκοπός του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ είναι

  • να παρέχει υψηλού επιπέδου σπουδές στη Βιολογία, συνδετική θεωρία της οποίας είναι αυτή της εξέλιξης των έμβιων όντων, όπως και στα επιμέρους επιστημονικά πεδία της που συνδέονται με διαφορετικά επίπεδα οργάνωσης της ζωής, από το υποκυτταρικό μέχρι αυτό της βιόσφαιρας, 
  • να διαμορφώνει νέους επιστήμονες με ευρεία γνώση και αντίληψη της Βιολογίας, αλλά και εξειδίκευση σε επιμέρους κλάδους της, σε βαθμό που ποικίλλει, ανάλογα με τον εκάστοτε κύκλο σπουδών,
  • να παράγει υψηλής ποιότητας ερευνητικό έργο και να φροντίζει για τη διάχυσή του,
  • να παρέχει έγκυρη πληροφόρηση και υπηρεσίες στην κοινωνία για θέματα και σε πεδία, στα οποία έχουν υψηλή εμπειρογνωμοσύνη τα μέλη του, 
  • να προάγει με τη λειτουργία του τους δημοκρατικούς θεσμούς και την ευρωπαϊκή διάσταση, να καλλιεργεί αίσθημα δικαίου εντός της κοινότητάς του, να επιδιώκει την ποιότητα σε όλες τις επιλογές και τις δραστηριότητές του, να είναι ανοιχτό σε προκλήσεις που θέτει η επιστήμη και η κοινωνία και να προσπαθεί να ανταποκρίνεται σε αυτές.

Επί μέρους στόχοι του Τμήματος είναι

·       να παρακολουθεί και να συμμετέχει στις εξελίξεις στον χώρο της Βιολογίας και να προβαίνει σε συναφείς δράσεις προσαρμογής των σπουδών που παρέχει στα νέα δεδομένα,

·       να αξιολογεί σε τακτή βάση τα προγράμματα σπουδών που παρέχει και να τα επαναπροσδιορίζει με τρόπο που να είναι σε αντιστοιχία με κλασικές και νέες περιοχές γνώσης αλλά και λαμβάνοντας υπόψη αναδυόμενες ανάγκες στην κοινωνία και την αγορά εργασίας ώστε οι απόφοιτοί του να μπορούν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε αυτές, 

·       να παρέχει ισοβαρή εκπαίδευση στα επιμέρους γνωστικά πεδία της Βιολογίας, τα οποία εστιάζουν σε μορφή, δομή, λειτουργία, μηχανισμούς και εφαρμογές,

·       να λαμβάνει υπόψη τους περιορισμούς ευαίσθητων φοιτητικών ομάδων ώστε να διαμορφώνει εκπαιδευτικές διαδικασίες και να προάγει πρακτικές που μπορούν να ενισχύσουν αποτελεσματικότερη συμμετοχή και υψηλότερη απόδοση των φοιτητών που ανήκουν σε αυτές αλλά και που αντιστοιχούν σε συνθήκες ίσης αντιμετώπισης όλων των φοιτητών, 

·       να διεκδικεί συστηματικά πόρους για ποιοτική και τεχνολογικά προηγμένη έρευνα και διδασκαλία και καλύτερες και πιο σύγχρονες υποδομές και εξοπλισμό αξιοποιώντας τις εκάστοτε ευκαιρίες και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, 

·       να επιδιώκει καινοτόμο ερευνητική δραστηριότητα και σε τομείς αιχμής αλλά και ισόρροπη κατανομή της μεταξύ βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, 

·       να κινητοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό του και να τιμά προσπάθειες που το αναδεικνύουν όπως και να ενισχύει εσωτερικές και εξωτερικές συνεργασίες και αλληλεπιδράσεις στοχεύοντας σε υψηλή αναγνωρισιμότητα στο διεθνές επιστημονικό στερέωμα, 

·       να εκλαϊκεύει τη βιολογική γνώση και να παρέχει έγκυρη πληροφόρηση των πολιτών για τα σύγχρονα επιτεύγματα της Βιολογίας σε υγεία και περιβάλλον, όπως και για τις επεκτάσεις βιολογικών θεωριών και πρακτικών εφαρμογών στην κοινωνία και τον πολιτισμό,

·       να παρακολουθεί σε τακτή βάση και με αποδεκτά μεθοδολογικά εργαλεία εάν η τροχιά του είναι σε αντιστοιχία με σκοπό και στόχους, όπως ορίζονται παραπάνω, και εάν όχι, να αναζητά και να προβαίνει σε διορθώσεις των πρακτικών και της στρατηγικής του.

Η Πολιτική Ποιότητας που εφαρμόζει το Τμήμα  βρίσκεται σε συμφωνία με την Πολιτική Ποιότητας του ΑΠΘ που προβλέπει:

  • συνεχή βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση και την έρευνα
  • συνεχή βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών και υπηρεσιών του ΑΠΘ
  • διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα 
  • ανάδειξη στην κοινωνία, στην πολιτεία, αλλά και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα του έργου που συντελείται στο ΑΠΘ.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Για την υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας που ακολουθείται και με βάση την Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του ΑΠΘ, το Τμήμα Βιολογίας έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει διαδικασίες ποιότητας που θα αποδεικνύουν

·       την καταλληλότητα της δομής και οργάνωσης του ΠΠΣ και την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης 

·       την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου 

·       την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού 

·       την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών του Τμήματος 

·       τη σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα 

·       το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας  

·       την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας 

·       την αποτελεσματική συλλογή, ανάλυση και αξιοποίηση πληροφοριών που αφορούν το ΠΠΣ και τις συναφείς με αυτό δραστηριότητες

·       τη διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ καθώς και τη συνεργασία της ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Για τη διασφάλιση όλων των παραπάνω διαδικασιών ποιότητας, το Τμήμα Βιολογίας έχει θεσμοθετημένες διαρκείς επιτροπές, τα μέλη των οποίων μεριμνούν για επί μέρους αντικείμενα και διεργασίες και εισηγούνται αναλόγως στη Συνέλευση του Τμήματος, ενώ έχει καταρτίσει κανονισμούς λειτουργίας για όλες τις διεργασίες που σχετίζονται με το ΠΠΣ.

 

 

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.