Τι νέο υπάρχει?       English version

ΔΠΜΣ Οικολογική Ποιότητα και Διαχείριση Υδάτων σε Επίπεδο Λεκάνης Απορροής

Ονομασία του τίτλου Σπουδών
Οικολογική Ποιότητα και Διαχείριση Υδάτων σε Επίπεδο Λεκάνης Απορροής
 
Επίπεδο του τίτλου
Postgraduate

Απαιτήσεις Εισαγωγής
ΠΤΥΧΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΕΙ, ΤΕΙ

Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι των ΤμημάτωνΒιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών, καθώς και άλλων Τμημάτων συναφών με το αντικείμενο τουΔ.Π.Μ.Σ. Για τους πτυχιούχους άλλων Τμημάτων, πλην των Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και ΠολιτικώνΜηχανικών αποφασίζει η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) εάν έχουν τις απαιτούμενες βασικές γνώσειςκαι αν όχι τους καθορίζουν συγκεκριμένα μαθήματα στα οποία θα πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς πριν τηντελική αξιολόγησή τους. Επίσης γίνονται δεκτοί φοιτητές του προγράμματος ανταλλαγής ERASMUS-MUNDUS.
 
Απαιτήσεις του προγράμματος, περιγραφή του προγράμματος και κύρια μαθησιακά αποτελέσματα
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Διατμηματικού ΠρογράμματοςΜεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνηςαπορροής» των Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών οι μεταπτυχιακοί φοιτητέςυποχρεούνται να ολοκληρώσουν επιτυχώς τον κύκλο μαθημάτων των 3 εξαμήνων ο οποίος αντιστοιχεί σε 90 ECTS (Υ.Α. 67145/Β7, ΦΕΚ 1889/2007/B7). Στο 1ο εξάμηνο (30 ECTS) οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει ναπαρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 8 μαθήματα (Υποβάθρου-Γενικών γνώσεων, ΕπιστημονικήςΠεριοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων). Στο 2ο εξάμηνο (30 ECTS) πρέπει να πραγματοποιήσουν και ναπαραδώσουν πρωτόκολλο εργασίας της Πρακτικής Άσκησης, να εκπονήσουν μια Μελέτη ΕιδικώνΠεριπτώσεων, την οποία θα παρουσιάσουν και θα εξεταστούν από επιτροπή. Στο 3ο εξάμηνο (30 ECTS)εκπονούν τη Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης την οποία παρουσιάζουν δημόσια και ακολούθως εξετάζονται.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης η οποία αφορά στην εκτίμηση τηςοικολογικής ποιότητας και τη διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής, σύμφωνα με την Οδηγία2000/60 της Ε.Ε. Σκοπός είναι η προαγωγή της διεπιστημονικής προσέγγισης και η δημιουργία εξειδικευμένουεπιστημονικού δυναμικού για στελέχωση τόσο της έρευνας όσο και της παροχής υπηρεσιών, με άμεσες καιέμμεσες θετικές επιπτώσεις στην προστασία του περιβάλλοντος και στο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιοανάπτυξης της Ελλάδας. Εκπαιδευτικό αντικείμενο είναι η θεωρητική, εργαστηριακή και πρακτική, εργασιακήεκπαίδευση-κατάρτιση των φοιτητών στη συστημική προσέγγιση της παρακολούθησης υδάτινων συστημάτωνκαι διαχείρισης των λεκανών απορροής και αφορά στο Περιβάλλον, στον Άνθρωπο και στη Βιώσιμη Ανάπτυξη.Επιπρόσθετα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να οργανώσουν πλήρως στο τέλος των σπουδών τους (ακόμη και να βρουν χορηγούς) μια ημερίδα στην οποία να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα από τις ομαδικές εργασίες Ειδικών Περιπτώσεων Μελετών ή/και τις μεταπτυχιακές τους εργασίες σε ενδιαφερομένους (φοιτητές, καθηγητές και αρχές σχετικές με το αντικείμενό τους).
Ειδικότερα οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ είναι ικανοί να χειρίζονται βάσεις δεδομένων MS Access, βιβλιογραφικέςβάσεις δεδομένων (π.χ. Refworks), εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μάθησης (π.χ. Blackboard), Τηλεπισκόπηση,GIS, το πρόγραμμα CORINE CLC 2000, μοντέλα προσομοίωσης, IMPRES, DSPIR, SWOT αναλύσεις,στατιστική (μονοπαραγοντικές και πολυπαραγοντικές αναλύσεις) (π.χ. CLUSTER, CANOCO, FUZZY).
Eπιπλέον της βασικής γνώσης της επιστήμης και του επαγγέλματός τους έχουν την ικανότητα: 1) ναεφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη, 2) να επικοινωνούν σε μια δεύτερη γλώσσα εφόσον η βιβλιογραφία,παρουσιάσεις συνεδρίων και η συγγραφή επιστημονικών εργασιών γίνονται στην Αγγλική γλώσσα, 3) νααναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, κάνοντας χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας, 4) να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις, 5) να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδασε διεθνές ή/και διεπιστημονικό περιβάλλον, 6) να παράγουν νέες ιδέες και επιστημονική γνώση, να σχεδιάζουνκαι να διαχειρίζονται επιστημονικά και ερευνητικά έργα, 7) να σέβονται τη διαφορετικότητα, τηνπολυπολιτισμικότητα και το φυσικό περιβάλλον, 8) να επιδεικνύουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθικήυπευθυνότητα, και ευαισθησία σε θέματα φύλου, 9) να έχουν ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής, και 10) ναπροάγουν την ελεύθερη, παραγωγική και επαγωγική σκέψη.
 
Επαγγελματικό καθεστώς (αν υπάρχει)
Δεν υπάρχει.
 
Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές
Πρόσβαση σε διδακτορικό δίπλωμα.
 
Σύστημα βαθμολογίας και, αν υπάρχει, κλίμακα κατανομής των βαθμών
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6 (Εσωτερικός Κανονισμός του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του Διατμηματικού Προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών, άρθρο 9, παρ. ζ.) (<http://www.bio.auth.gr/dpms/kanonismos.html>).
9.0010.0070.97%8.008.9925.81%7.007.993.23%6.006.990%5.005.990%Η κατάταξη βαθμολογίας πτυχίων στηρίζεται σε ένα δείγμα τουλάχιστον 100 φοιτητών (Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ
1466/2007/Β, άρθρ. 4) (Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 4) και για την υλοποίηση της κλίμακας (Άριστα=10%, Λίαν καλώς = 80%, Καλώς=10%) χρησιμοποιήθηκε η πηγή:Crocker, L., & Algina, J. (1986)ntroduction to classical and modern test theory New York: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.
 
Επίσημη διάρκεια του προγράμματος
3 ΕΞΑΜΗΝΑ, 90 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς καισυσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνισητης Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σεκάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας πουαπαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικήςάσκησης κλπ.
 
Τρόπος σπουδών
Πλήρης φοίτηση.
 
Πρόεδρος
ΜΗΝΑΣ ΓΙΑΓΚΟΥ, Καθηγητής

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.