Τι νέο υπάρχει?       English version

ΠΜΣ Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών

Ονομασία του τίτλου Σπουδών
Μεταπτυχιακο Δίπλωμα Ειδίκευσης "Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών"
 
Επίπεδο του τίτλου
Postgraduate

Απαιτήσεις Εισαγωγής
Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ ΒΑΦ.

 
Απαιτήσεις του προγράμματος, περιγραφή του προγράμματος και κύρια μαθησιακά αποτελέσματα
Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η επιστημονική εξειδίκευση πτυχιούχων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (πανεπιστημίων, τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων), Τμημάτων συναφών με τη Βιολογία στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ ΒΑΦ ώστε, προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας της γνώσης:
1.Να εξασφαλίζεται η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ικανοποίηση των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών αναγκών της κοινωνίας,
2.Να δημιουργούνται εξειδικευμένα στελέχη σε θέματα ανάδειξης, διατήρησης και εκμετάλλευσης των αυτοφυών φυτών και ικανότητα παρέμβασης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο,
3.Να αξιοποιούνται οικονομικά τα ελληνικά αυτοφυή φυτά στο πλαίσιο της αειφορικής αξιοποίησής τους έτσι ώστε να αναδειχθούν εστίες επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και
4.Να αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες για την ανάπτυξη και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
4.2.2. Διάγραμμα Δομής Προγράμματος (60μονάδες ECTS ανά έτος)
Τα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων είναι επιλογής. Οι φοιτητές σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, ανάλογα με τις δυνατότητες, τις γνώσεις τους και το προφίλ που επιθυμούν να αποκτήσουν, επιλέγουν τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν. Ανάλογα με τις δεξιότητές τους και τις υπάρχουσες δυνατότητες για το τρίτο και τέταρτο εξάμηνο προτείνουν τη διπλωματική εργασία που επιθυμούν να εκπονήσουν.
4.2.3. Τελική Εξέταση
Δεν υπάρχει. Υπάρχει αξιολόγηση ξεχωριστή για το κάθε μάθημα, στο τέλος του κάθε μαθήματος.
 
Επαγγελματικό καθεστώς (αν υπάρχει)
Δεν υπάρχει.
 
Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές
Πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών που οδηγούν στη λήψη Διδακτορικού Διπλώματος.
 
Σύστημα βαθμολογίας και, αν υπάρχει, κλίμακα κατανομής των βαθμών
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 6,0- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0-5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6.
 
Επίσημη διάρκεια του προγράμματος
4 ΕΞΑΜΗΝΑ, 120 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
 
Τρόπος σπουδών
Πλήρης φοίτηση.
 
Πρόεδρος
ΜΗΝΑΣ ΓΙΑΓΚΟΥ, Καθηγητής
 

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.