Τι νέο υπάρχει?       English version

Εφαρμογές στη Βιολογία

Ονομασία του τίτλου Σπουδών
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Εφαρμογές στη Βιολογία
 
Επίπεδο του τίτλου
Postgraduate
 
Απαιτήσεις Εισαγωγής
Πτυχίο Τμήματος ΑΕΙ, ΤΕΙ
 
Απαιτήσεις του προγράμματος, περιγραφή του προγράμματος και κύρια μαθησιακά αποτελέσματα
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σε μία από τις παρακάτω δύο κατευθύνσεις 1. «Βιολογία-Κατεύθυνση: Υδροβιολογία-Υδατοκαλλιέργειες», 2. «Βιολογία-Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία»
 
Εκπαιδευτικό αντικείμενο του ΠΜΣ «Βιολογία-Κατεύθυνση: Υδροβιολογία-Υδατοκαλλιέργειες» είναι η θεωρητική-εργαστηριακή και πρακτική-εργασιακή εκπαίδευση-κατάρτιση του φοιτητή σε εξειδικευμένα επιστημονικά ερευνητικά θέματα, στις πολύ σύγχρονες εφαρμογές των Βιοεπιστημών όπως αβιοτικά και βιοτικά χαρακτηριστικά υδάτινων οικοσυστημάτων, δομή και λειτουργία υδρόβιων βιοκοινοτήτων, βιοποικιλότητα, διαχείριση αποθεμάτων και τάσεις της αλιευτικής παραγωγής σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, διαχείριση και προστασία υδάτινων οικοσυστημάτων, εγκατάσταση και διαχείριση μονάδων υδατοκαλλιέργειας, παθολογία εκτρεφόμενων οργανισμών, ασθένειες και αντιμετώπισή τους, γενετική βελτίωση καλλιεργούμενων ειδών. Ειδικότερα οι απόφοιτοι του ΠΜΣ «Υδροβιολογία-Υδατοκαλλιέργειες» είναι ικανοί να χειρίζονται βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων καθώς και εκπαιδευτικό περιβάλλον μάθησης Blackboard + Refworks, Στατιστική (μονοπαραγοντικές και πολυπαραγοντικές αναλύσεις, Cluster, CANOCO, FUZZY, χρονοσειρές), διαδικτυακές βάσεις δεδομένων (FishBase, SeaLifeBase) και βάσεις δεδομένων αλιευτικής παραγωγής (FAO, SeaAroundUs), να εφαρμόζουν μεθόδους διαχείρισης αποθεμάτων, ελέγχου ποιότητας και μεταποίηση προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, ιχνηλάτηση εμπορικών προϊόντων και νοθεία, και να στοιχειοθετούν οικονομοτεχνική μελέτη και να συντάσσουν έκθεση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 
Εκπαιδευτικό αντικείμενο του ΠΜΣ «Βιολογία-Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία» είναι η θεωρητική-εργαστηριακή και πρακτική-εργασιακή εκπαίδευση-κατάρτιση του φοιτητή σε εξειδικευμένα επιστημονικά ερευνητικά θέματα, στις πολύ σύγχρονες εφαρμογές των Βιοεπιστημών όπως η Μοριακή Βιολογία, η Γενετική, η Βιοπληροφορική, η Γενετική ανθρώπου, η Μικροβιολογία, η Βιοχημεία, η Ανοσοβιολογία και η Βιοτεχνολογία και αφορούν άμεσα ή έμμεσα την Υγεία, τη Γεωργία-Κτηνοτροφία, το περιβάλλον και τη Βιομηχανία αλλά και στην εξοικείωση του φοιτητή με τεχνολογίες αιχμής. Ειδικότερα οι απόφοιτοι του ΠΜΣ Βιολογία-Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία» είναι ικανοί να χειρίζονται βάσεις βιβλιογραφικών και γενετικών δεδομένων όλων των ειδών + εκπαιδευτικό περιβάλλον μάθησης Blackboard + Refworks, Στατιστική (ανάλυση συχνοτήτων και γενικευμένα γραμμικά μοντέλα). Και να εφαρμόζουν σύγχρονη τεχνολογία ανάλυσης γονιδίων και πρωτεϊνών.
 
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή της επιστήμης της Βιολογίας και των εφαρμογών της. Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και τη δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού σε επιμέρους τομείς των Βιοεπιστημών ικανών να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της χώρας, να στελεχώσουν την έρευνα, την παροχή υπηρεσιών και την αγορά εργασίας, με αλυσιδωτές άμεσες και έμμεσες θετικές επιπτώσεις στο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο ανάπτυξης σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 
Επιπλέον της βασικής γνώσης της επιστήμης και του επαγγέλματός τους έχουν την ικανότητα: 1) να εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη, 2) να επικοινωνούν σε μια δεύτερη γλώσσα, 3) να αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, κάνοντας χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας, 4) να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις, 5) να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδα σε διεθνές ή/και διεπιστημονικό περιβάλλον, 6) να παράγουν νέες ιδέες και επιστημονική γνώση, να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται επιστημονικά και ερευνητικά έργα, 7) να σέβονται τη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και το φυσικό περιβάλλον, 8) να επιδεικνύουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα, και ευαισθησία σε θέματα φύλου, 9) να έχουν ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής, και 10) να προάγουν την ελεύθερη, παραγωγική και επαγωγική σκέψη.
 
Επαγγελματικό καθεστώς (αν υπάρχει)
Δεν υπάρχει.
 
Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές
Πρόσβαση σε διδακτορικό δίπλωμα.
 
Σύστημα βαθμολογίας και, αν υπάρχει, κλίμακα κατανομής των βαθμών
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 6,0- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0-5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6.
 
Επίσημη διάρκεια του προγράμματος
3 ΕΞΑΜΗΝΑ 90 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς καισυσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνισητης Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σεκάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας πουαπαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικήςάσκησης κλπ.
 
Τρόπος σπουδών
Πλήρης φοίτηση.
 
Πρόεδρος
ΜΗΝΑΣ ΓΙΑΓΚΟΥ, Καθηγητής

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.