Τι νέο υπάρχει?       English version

Διδακτορικές διατριβές

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση όλων των υποχρεώσεων του υποψήφιου διδάκτορα (παρουσίαση διδακτορικής διατριβής, διορθώσεις στο τελικό κείμενο) και εφόσον έχει κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος το πρακτικό εξέτασης του υποψήφιου διδάκτορα, υπογεγραμμένο από την επταμελή εξεταστική επιτροπή, ο υποψήφιος διδάκτορας οφείλει:

1. Να επισκεφτεί την ιστοσελίδα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ και να ακολουθήσει τις οδηγίες για την κατάθεση Διδακτορικών Διατριβών. Προσοχή το «Έγγραφο παράδοσης Διδακτορικής Διατριβής» απαιτεί υπογραφή από τη Γραμματεία του Τμήματος. Κατόπιν να προμηθευτεί από την Κεντρική Βιβλιοθήκη βεβαίωση για την κατάθεση της διδακτορικής του διατριβής.

2. Να επισκεφτεί τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος για να καταθέσει ένα εκτυπωμένο αντίγραφο της διδακτορικής διατριβής του καθώς και ένα CD με το pdf αρχείο και να προμηθευτεί μία βεβαίωση για την κατάθεση αυτής καθώς και μία βεβαίωση ότι δεν έχει καμία εκκρεμότητα με το Σύστημα των Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ.

3. Να προσέλθει στη Γραμματεία του Τμήματος για να δημιουργηθεί η εγγραφή της διδακτορικής διατριβής στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

4. Για την έκδοση πιστοποιητικών, αντίγραφου διδακτορικού ή μεμβράνης να καταθέσει το αντίστοιχο παράβολο στον τραπεζικό λογαριασμό της τράπεζας Πειραιώς με ΙΒΑΝ GR87 0172 2720 0052 7204 1780 361 (6€ πιστοποιητικό σπουδών, 13€ αντίγραφο διδακτορικού, 32€ μεμβράνη) συμπληρώνοντας το Ονοματεπώνυμο, Τμήμα και αντικείμενο αιτήματος. 

5. Να υποβάλει στη Γραμματεία του Τμήματοςτις βεβαιώσεις (2) από την Κεντρική Βιβλιοθήκη και από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος ότι δεν χρωστάει βιβλία, το βιβλιάριο υγείας (σε περίπτωση που υπάρχει), το πάσο και τις αποδείξεις από τα παράβολα και να συμπληρώσει την αίτηση.

Η παραλαβή του αντιγράφου διδακτορικού γίνεται μετά την αναγόρευση σε διδάκτορα από τη Συνέλευση του Τμήματος.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ

Όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1623/10.05.2018

 

Άρθρο 1

 

Γενικές Αρχές

1. Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

2. Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης της Βιολογίας και των επιμέρους επιστημονικών κλάδων της.

3. Στον παρόντα Κανονισμό αποτυπώνονται η δομή και οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπως αυτός καταρτίστηκε με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (συνεδρίαση με αριθμ. 508/18-12-2017).

 

Άρθρο 2

 

Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και των εν ισχύ σχετικών διατάξεων και αποφάσεων.

 

Άρθρο 3

 

Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης

1. Δικαίωμα για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (στο εξής: ΔΔ) στο Τμήμα Βιολογίας έχουν οι κάτοχοι:

Ι. Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (στο εξής: ΔΜΣ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής ή Ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του ν. 4485/2017.

II. Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής. Σύμφωνα με το άρθρο 38, παρ.1 του ν. 4485/2017, σε εξαιρετικές περιπτώσεις γίνονται δεκτοί/κες ως υποψήφιοι διδάκτορες και μη κάτοχοι ΔΜΣ, με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, και συγκεκριμένα εφόσον ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

i. Έχουν βαθμό πτυχίου που τους κατατάσσει στο ανώτερο 15% του έτους αποφοίτησης τους, όπως αυτό τεκμηριώνεται από το παράρτημα διπλώματος του Τμήματος από το οποίο έλαβαν το πτυχίο, έχουν επιπλέον εκπονήσει συναφή διπλωματική εργασία και έχουν από φοιτήσει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τον ελάχιστο χρόνο σπουδών προσαυξημένο κατά ένα έτος.

ii. Ανεξαρτήτως βαθμού πτυχίου και χρόνου αποφοίτησης, έχουν συναφή προς το αντικείμενο της προτεινόμενης ΔΔ πρόσφατη ερευνητική δραστηριότητα, όπως αυτή τεκμηριώνεται από τη συμμετοχή τους σε δημοσιεύματα σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή και βιβλία διεθνών εκδοτικών οίκων.

iii. Έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, έχουν εξεταστεί άπαξ και επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα του πρώτου έτους και έχουν συγκεντρώσει 60 ECTS από τις μεταπτυχιακές σπουδές τους. Σε οριακές περιπτώσεις των παραπάνω κριτηρίων, δύναται να συνεκτιμηθεί τυχόν συναφές επαγγελματικό έργο και συμμετοχή σε συναφή έργα ερευνητικών προγραμμάτων και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια.

2. Προκειμένου να υποβάλουν αίτηση εκπόνησης ΔΔ, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να γνωρίζουν επαρκώς την Αγγλική γλώσσα, όπως αυτό τεκμαίρεται από πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 τουλάχιστον. Εάν δεν υπάρχει πιστοποιητικό, οι ενδιαφερόμενοι εξετάζονται από τριμελή επιτροπή που ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος. Σε περίπτωση αποτυχίας στην εξέταση που θα διενεργήσει η τριμελής επιτροπή, η απόφαση σχετικά με την αίτηση τους λαμβάνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

3. Εφόσον γίνουν δεκτοί, οι Υποψήφιοι Διδάκτορες (στο εξής: ΥΔ) που δεν είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών οφείλουν να παρακολουθήσουν με επιτυχία μαθήματα ή ειδικά σεμινάρια ή θερινά σχολεία ή πρακτική άσκηση, όλα μεταπτυχιακού επιπέδου και με

συνάφεια προς το ερευνητικό αντικείμενο της ΔΔ, στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, ώστε να πιστωθούν συνολικά με 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) κατ’ ελάχιστο. Η επιλογή των προς παρακολούθηση μαθημάτων ή άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων γίνεται σε συνεργασία

με τον επιβλέποντα.

4. Οι ΥΔ οφείλουν να έχουν συγκεντρώσει τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες όχι αργότερα από το τέλος του δεύτερου έτους εκπόνησης της ΔΔ. Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτής της υποχρέωσης ελέγχεται από την τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή της Διατριβής (στο εξής: ΣΕΔ), η οποία ενημερώνει τη Συνέλευση του Τμήματος στο πλαίσιο υποβολής των ετήσιων εκθέσεων προόδου της ΔΔ. Εάν δεν ανταποκριθούν σε αυτήν την υποχρέωση, οι ΥΔ χάνουν το δικαίωμα να συνεχίσουν την εκπόνηση ΔΔ.

 

Άρθρο 4

 

Χρονική διάρκεια

1. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς ΣΕΔ.

2. Για τους/τις ΥΔ που γίνονται κατ’ εξαίρεση δεκτοί/ές χωρίς να είναι κάτοχοι ΔΜΣ, το ελάχιστο χρονικό όριο απόκτησης του Διδακτορικού Διπλώματος ανέρχεται σε τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς ΣΕΔ.

3. Ο μέγιστος χρόνος εκπόνησης της ΔΔ ορίζεται στα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς ΣΕΔ. Ο παραπάνω χρόνος δύναται να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον έτη, μετά από τεκμηριωμένη αίτηση του/της ΥΔ και τεκμηριωμένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

4. Ο/Η ΥΔ μπορεί να αιτηθεί αναστολής ενός (1) πλήρους ημερολογιακού έτους με αίτηση του/της, η οποία συνοδεύεται από επαρκώς αιτιολογημένη εισήγηση της ΣΕΔ και εγκρίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, αίρεται η ιδιότη-

τα του/της ΥΔ και τα εξ’ αυτής απορρέοντα δικαιώματα. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται στον μέγιστο συνολικό χρόνο εκπόνησης της ΔΔ.

5. Αλλαγή του τίτλου της ΔΔ μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από εισήγηση της τριμελούς ΣΕΔ και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος. Ο τίτλος μπορεί να αλλάξει και στην κλειστή συνεδρίαση των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής, μετά την εξέταση της ΔΔ, με σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα και της πλειοψηφίας των παρόντων μελών της Εξεταστικής Επιτροπής.

6. Αλλαγή του ερευνητικού αντικειμένου της υπό εκπόνησης ΔΔ μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της ΣΕΔ και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος, το αργότερο 5 εξάμηνα πριν τη λήξη του μέγιστου επιτρεπτού χρόνου διεξαγωγής της ΔΔ.

7. Η τριμελής ΣΕΔ μπορεί να αιτηθεί εγκαίρως στη Συνέλευση του Τμήματος αλλαγή της γλώσσας συγγραφής της διατριβής.

 

Άρθρο 5

 

Δικαιώματα/Παροχές και Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων

5. Α. Δικαιώματα Ι Παροχές

1. Οι Διδακτορικές Σπουδές προσφέρονται δωρεάν.

2. Οι ΥΔ διατηρούν, για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς ΣΕΔ, πλήρη τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους/τις φοιτητές/τριες του Β’ κύκλου σπουδών (τεχνολογική και οικονομική υποστήριξη, βραβεία, υποτροφίες, φοιτητική μέριμνα, εκπροσώπηση σε συλλογικά όργανα, κ.ά.).

3. Επιπλέον, οι ΥΔ διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος.

5.Β. Υποχρεώσεις

1. Οι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες οφείλουν:

i. να ανταποκρίνονται σε όλα όσα προβλέπονται στο άρθρο 10 ’Διαδικασία εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής του παρόντος Κανονισμού.

ii. να τηρούν αρχεία όπου θα καταγράφεται η ερευνητική τους δραστηριότητα καθώς και τα δεδομένα που αποκτώνται από αυτήν. Τα αρχεία μπορούν να είναι είτε

σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή και θα πρέπει να είναι προσβάσιμα ανά πάσα στιγμή από τον επιβλέποντα.

iii. να συμμετέχουν σε σεμινάρια - συνέδρια στο πεδίο της ειδίκευσης τους αλλά και στο ευρύτερο επιστημονικό πεδίο της Βιολογίας και να φροντίζουν για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της ΔΔ, ανακοινώνοντας τα σε εθνικά ή και διεθνή συνέδρια υπό την καθοδήγηση του επιβλέποντα. Ο τρόπος ανταπόκρισης τους σε αυτήν την υποχρέωση θα πρέπει να αναφέρεται στις ετήσιες εκθέσεις προόδου τους.

iv. να συμμορφώνονται με την πολιτική του ΑΠΘ σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Επισημαίνεται ότι η λογοκλοπή είναι σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Ως τέτοια θεωρείται η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης, δημοσιευμένης ή μη, χωρίς σχετική αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού χωρίς τη δέουσα σχετική αναφορά μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση για σοβαρές κυρώσεις, όπως απόρριψη της ΔΔ και διαγραφή του/της ΥΔ.

v. να συμπεριφέρονται όπως αρμόζει σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, σεβόμενοι/ες την κείμενη νομοθεσία και τους κανονισμούς του Ιδρύματος, του Τμήματος και του Εργαστηρίου, στο οποίο εκπονούν τη διατριβή τους. Σε περιπτώσεις διενέξεων, αυτές θα επιλύονται από τη Συνέλευση του Τμήματος ή την Κοσμητεία της Σχολής και, εφόσον χρειαστεί, σε οριστικό βαθμό από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Ιδρύματος.

vi. Στις δημοσιεύσεις που περιέχουν αποτελέσματα Διδακτορικής Διατριβής ΥΔ του Τμήματος Βιολογίας, θα πρέπει να δηλώνεται από τους/τις ΥΔ η διεύθυνση του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ είτε ως μοναδική είτε ως πρώτη. Κατ’ αντιστοιχία, θα πρέπει να δηλώνεται η διεύθυνση του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ στις δημοσιεύσεις με αποτελέσματα της ΔΔ που θα προκύπτουν μετά την απονομή του τίτλου του Διδάκτορα, έστω και αν ο/η πρώην ΥΔ έχει αλλάξει διεύθυνση.

2. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης τους και απόκτησης ευρύτερης επιστημονικής εμπειρίας και δεξιοτήτων, σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα της διατριβής τους, οι ΥΔ μπορούν να συνεπικουρούν στη διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων συνδεόμενων με το Τμήμα

Βιολογίας, να συμβάλουν στη διαμόρφωση και εδραίωση κανόνων καλής εργαστηριακής πρακτικής, υγιεινής και ασφάλειας, να συμμετέχουν σε φροντιστήρια, εργαστηριακές και υπαίθριες ασκήσεις των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος μεριμνώντας για την τήρηση

των κανόνων διεξαγωγής τους, καθώς και να συμμετέχουν ενεργά στην οργάνωση και υλοποίηση ακαδημαϊκών εκδηλώσεων του Τμήματος και των Εργαστηρίων του. Η συμμετοχή τους σε δραστηριότητες αυτού του τύπου θα πρέπει να αναγράφεται στην ετήσια έκθεση προόδου της διδακτορικής τους διατριβής.

 

Άρθρο 6

 

Συμμετοχή Υποψηφίων Διδακτόρων στην εκπαιδευτική διαδικασία

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (άρθρο 9 παρ. 3 εδάφιο ε’του ν. 3685/2008 που παραμένει σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 88 περ.α’ του ν. 4485/2017) και κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών μπορεί να ανατίθεται σε ΥΔ η επικουρία μελών ΔΕΠ του Τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με ωριαία αντιμισθία, η οποία επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

 

Άρθρο 7

 

Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων

Το Τμήμα Βιολογίας δύναται να προκηρύσσει θέσεις ΥΔ, οι οποίες δημοσιοποιούνται διά του ημερήσιου τύπου και αναρτώνται ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος. Στην προκήρυξη αναγράφεται το θέμα της διατριβής, το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ, τα απαιτούμε-

να τυπικά προσόντα των υποψηφίων και τα κριτήρια επιλογής (άρθρο 38 παρ.2 και άρθρο 42, παρ.1, 2, και 3 του ν. 4485/2017).

 

7.Α. Ο/Η Υποψήφιος/α

1. Ο/Η υποψήφιος/α υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, όπου αναγράφεται το προτεινόμενο ερευνητικό αντικείμενο, η προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής, καθώς και το μέλος ΔΕΠ που θα επιβλέψει τη ΔΔ. Η αίτηση συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του ΥΔ και συνοπτικό προσχέδιο της ΔΔ.

2. Ο/Η προτεινόμενος/η ως Επιβλέπων/ουσα υποβάλλει εισήγηση προς τη Συνέλευση του Τμήματος, στην οποία:

i. αναφέρει εάν αποδέχεται τον/την υποψήφιο/α,

ii. δηλώνει τον συνολικό αριθμό ΔΔ που επιβλέπει,

iii. βεβαιώνει για την ύπαρξη επαρκούς οικονομικής και υλικοτεχνικής υποστήριξης για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της ΔΔ,

iv. προτείνει τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς ΣΕΔ και

ν. δηλώνει τον τίτλο και τη γλώσσα συγγραφής της ΔΔ.

 

7.Β. Το Τμήμα

1. Με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει τριμελή Επιτροπή από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ανά κατηγορία αιτήσεων. Η κάθε Επιτροπή εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί σε συνέντευξη τον/την υποψήφιο/α.

2. Η κάθε τριμελής Επιτροπή εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος για το αν ο/η αιτούμενος/η πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να γίνει δεκτός/ή ως ΥΔ του Τμήματος Βιολογίας και αποδέχεται ή προτείνει τον/την Επιβλέποντα/ουσα της ΔΔ.

3. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τη γνώμη του/της προτεινόμενου/ης Επιβλέποντα/ουσας και συνεκτιμώντας το υπόμνημα της Επιτροπής εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση, ορίζει τον τίτλο και τη γλώσσα συγγραφής της ΔΔ και καθορίζει, όπου

απαιτείται και κυρίως στα αιτήματα για εκπόνηση ΔΔ από υποψήφιους που δεν κατέχουν ΔΜΣ, προϋποθέσεις για την εκπόνηση της ΔΔ.

 

Άρθρο 8

 

Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής

1. Δικαίωμα επίβλεψης ΔΔ στο Τμήμα Βιολογίας έχουν τα μέλη ΔΕΠ Α’ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας.

2. Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον/στην προτεινόμενο/η Επιβλέποντα/ουσα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν. 4485/2017, την επίβλεψη της ΔΔ και ορίζει την τριμελή ΣΕΔ με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της ΔΔ.

3. Στην τριμελή ΣΕΔ μετέχουν ως μέλη ο/η Επιβλέπων/ουσα και δύο ακόμη μέλη ΔΕΠ Α’ βαθμίδας, αναπληρωτή ή επίκουρου καθηγητή από το οικείο ή άλλο ΑΕΙ ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού

διπλώματος, ή ερευνητές των βαθμίδων Α’, Β’ ή Γ’ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και όσων άλλων προστεθούν στο μέλλον ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές ερευνητικό αντικείμενο με την υπό εκπόνηση ΔΔ. Ως μέλη της τριμελούς ΣΕΔ είναι δυνατόν να ορίζονται και μέλη ΔΕΠ τα οποία είναι σε άδεια.

4. Το ανώτατο όριο επίβλεψης ΔΔ ανά μέλος ΔΕΠ ανέρχεται σε έξι (6). Για τον υπολογισμό του αριθμού των ΔΔ που επιβλέπει ένα μέλος ΔΕΠ, οι συνεπιβλέψεις προσμετρώνται κατά το ήμισυ. Η Συνέλευση του Τμήματος εγκρίνει την υπέρβαση του παραπάνω αριθμού κατά δύο (2) το πολύ επιβλέψεις μετά από αιτιολογημένη πρόταση του ενδιαφερόμενου μέλους ΔΕΠ για την αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων. Ενδεικτικά, τέτοιες περιπτώσεις είναι οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό για την υλοποίηση χρηματοδοτούμενου ερευνητικού έργου, η ύπαρξη

αιτήσεων αλλοδαπών για εκπόνηση ΔΔ στο Τμήμα Βιολογίας ή όταν μία ή περισσότερες από τις ΔΔ που το ενδιαφερόμενο μέλος ΔΕΠ επιβλέπει βρίσκονται στο στάδιο της συγγραφής, όπως προκύπτει από τις πλέον πρόσφατες εκθέσεις προόδου των ΥΔ που τις εκπονούν.

5. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η Επιβλέπων/ουσα διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει τα καθήκοντα του/της για μεγάλο χρονικό διάστημα ή εκλείψει, η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον/η την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις

προηγούμενες παραγράφους, κατόπιν αίτησης του/της ΥΔ και της σύμφωνης γνώμης του/της προτεινόμενου/ης Επιβλέποντος/ουσας. Σε διαφορετική περίπτωση, ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη της τριμελούς ΣΕΔ αναλαμβάνουν χρέη Επιβλέποντος/ουσας, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων.

6. Αν ο/η αρχικός/η Επιβλέπων/ουσα συνταξιοδοτηθεί η μετακινηθεί σε άλλο ΑΕΙ ή Τμήμα ΑΕΙ συνεχίζει να τελεί χρέη Επιβλέποντος/ουσας των ΔΔ που έχει αναλάβει αλλά ο τίτλος του Διδάκτορα απονέμεται από το Τμήμα Βιολογίας όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της ΔΔ.

7. Η Γραμματεία του Τμήματος οφείλει να αναρτήσει στον διαδικτυακό τόπο, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, το όνομα του/της ΥΔ και τον τίτλο της ΔΔ, το όνομα του/της Επιβλέποντος/ουσας και των άλλων δύο μελών της τριμελούς ΣΕΔ. Μετά από την ολοκλήρωση της ΔΔ, προστίθεται σύντομη περίληψη της ΔΔ και στις δύο ως άνω γλώσσες.

 

Άρθρο 9

 

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με Συνεπίβλεψη

1. Το Τμήμα Βιολογίας είναι δυνατό να συνεργάζεται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 43 του ν. 4485/2017, με Τμήματα ΑΕΙ της ημεδαπής, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και όσων άλλων προστεθούν στο μέλλον, για την εκπόνηση ΔΔ με συνεπίβλεψη. Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης προβλέπονται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που σε κάθε περίπτωση καταρτίζεται.

2. Το Τμήμα Βιολογίας είναι δυνατόν, επίσης, να συνεργάζεται με αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα ή Ερευνητικά κέντρα και Ινστιτούτα της αλλοδαπής για την εκπόνηση ΔΔ με συνεπίβλεψη. Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης ΔΔ προβλέπονται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτίζεται, σύμφωνα με όσα ορίζει η απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό 41931/Ζ1/13-3-2018 (ΦΕΚ 972/τ.Β΄/13-3-2018).

 

Άρθρο 10

 

Διαδικασία Εκπόνησης

1. Σε ετήσια βάση, ο/η ΥΔ υποβάλλει εγγράφως στην τριμελή ΣΕΔ αναλυτικό υπόμνημα σχετικά με την πρόοδο της ΔΔ που εκπονεί και ακολούθως η τριμελής ΣΕΔ ετοιμάζει έκθεση επί της προόδου της ΔΔ. Ο/Η ΥΔ θα πρέπει να υποβάλει έγκαιρα το υπόμνημα ώστε η τριμελής ΣΕΔ να μπορεί να συντάξει και να καταθέσει τη δική της ετήσια έκθεση επί της προόδου της ΔΔ στον

προβλεπόμενο χρόνο. Χρόνος αναφοράς είναι η ημερομηνία ορισμού της τριμελούς ΣΕΔ.

2. Αντίγραφα των υπομνημάτων καθώς και σχόλια επ’ αυτών από τον/την επιβλέποντα/ουσα ή και την τριμελή ΣΕΔ καθώς και των εκθέσεων προόδου καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του/της ΥΔ.

3. Πέραν του γραπτού υπομνήματος, ο/η ΥΔ έχει υποχρέωση να παρουσιάζει και προφορικά την πρόοδο της ΔΔ ενώπιον της τριμελούς ΣΕΔ. Η παρουσίαση μπορεί να γίνει και στο πλαίσιο μιας ημερίδας ή συνεδρίου. Η ημερομηνία και ο χώρος της παρουσίασης αναφέρονται στις εκθέσεις της τριμελούς ΣΕΔ επί της προόδου της ΔΔ.

4. Το κείμενο της ΔΔ διαρθρώνεται σε επιμέρους ενότητες και περιλαμβάνει τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα τον τίτλο της ΔΔ, εκτεταμένη περίληψη καθώς και τους υπότιτλους πινάκων και εικόνων.

 

Άρθρο 11

 

Διαδικασία Δημόσιας Υποστήριξης και Αξιολόγηση Διδακτορικής Διατριβής

1. Μετά την ολοκλήρωση της εκπόνησης της ΔΔ, ο/η ΥΔ υποβάλλει αίτηση στη τριμελή ΣΕΔ, δια της Γραμματείας του Τμήματος, για δημόσια υποστήριξη και αξιολόγηση της. Η τριμελής ΣΕΔ εισηγείται την έγκριση ή την αιτιολογημένη απόρριψη της αίτησης. Στην εισήγηση της τριμελούς ΣΕΔ προτείνεται ο ορισμός της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής (στο εξής: ΕΕΕ) για την ΔΔ. Στην περίπτωση που η τριμελής ΣΕΔ δεν εγκρίνει την αίτηση του/της ΥΔ υποδεικνύει απαιτούμενες βελτιώσεις καθώς και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους.

2. Για τον ορισμό της ΕΕΕ είναι απαραίτητη προϋπόθεση μία τουλάχιστον δημοσίευση σε έγκυρο διεθνές περιοδικό από την έρευνα του ΥΔ στο πλαίσιο της ΔΔ. Αντίτυπο της εργασίας ή αποδεικτικά στοιχεία αποδοχής της υποβάλλονται στη Συνέλευση του Τμήματος.

3. Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά την κατάθεση θετικής Εισηγητικής Έκθεσης της τριμελούς ΣΕΔ, ορίζει την ΕΕΕ για την αξιολόγηση της ΔΔ του/της ΥΔ. Σε αυτήν μετέχουν τα μέλη της τριμελούς ΣΕΔ και τέσσερα επιπλέον μέλη που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 39 παρ.2, β’

εδάφιο του ν. 4485/2017, και έχουν το ίδιο ή συναφές ερευνητικό αντικείμενο με το επιστημονικό πεδίο της ΔΔ. Η τριμελής ΣΕΔ μπορεί να εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος τα μέλη της ΕΕΕ.

4. Τυχόν αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς ΣΕΔ αντικαθίστανται στην ΕΕΕ από νέα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 39 παρ. 2 β’ εδάφιο του ν. 4485/2017. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη μπορούν να παρευρίσκονται στη διαδικασία δημόσιας παρουσίασης και

αξιολόγησης με δικαίωμα λόγου αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου. Μέλη ΔΕΠ τα οποία βρίσκονται σε άδεια δύνανται να συμμετέχουν ως μέλη της ΕΕΕ.

5. Η ΔΔ υποστηρίζεται από τον/την ΥΔ δημόσια, εντός 30-45 λεπτών, ενώπιον της ΕΕΕ. Είναι υποχρεωτική η φυσική παρουσία τουλάχιστον των τεσσάρων (4) μελών της ΕΕΕ, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης. Μόνον τα μέλη της ΕΕΕ και τυχόν αφυπηρετήσαντα μέλη της ΣΕΔ που αντικαταστάθηκαν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ερωτήσεις, στις οποίες απαντά ο ΥΔ.

6. Στην περίπτωση που μέλος της ΕΕΕ δεν γνωρίζει την Ελληνική, η όλη διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί στην Αγγλική γλώσσα.

7. Μετά το πέρας της διαδικασίας ερωτήσεων-απαντήσεων, ο/η ΥΔ αποχωρεί και η ΕΕΕ συσκέπτεται και κρίνει τη διατριβή ως προς την πρωτοτυπία, την ποιότητα, την πληρότητα, τη συμβολή της στην επιστήμη της Βιολογίας και του ειδικότερου γνωστικού πεδίου της ΔΔ και με βάση αυτά τα κριτήρια διατυπώνει την τελική της κρίση και τη βαθμολογεί.

8. Η έγκριση και βαθμολόγηση βεβαιώνεται με τη σύνταξη του σχετικού Πρακτικού. Η ΔΔ εγκρίνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πέντε (5) μελών της ΕΕΕ. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα συμμετέχοντα στη διαδικασία της αξιολόγησης της ΔΔ μέλη της ΕΕΕ και διαβιβάζεται

δια της Γραμματείας στη Συνέλευση του Τμήματος.

9. Η εγκριθείσα ΔΔ αξιολογείται με την ακόλουθη κλίμακα:

- Άριστα με διάκριση

- Άριστα

- Λίαν Καλώς

- Καλώς

Ο βαθμός Άριστα με διάκριση’ απονέμεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο με ομόφωνη απόφαση της ΕΕΕ, που οφείλει να τεκμηριώσει στο σχετικό πρακτικό τους λόγους της διάκρισης. Για να αποδοθεί αυτή ηδιάκριση θα πρέπει να ικανοποιούνται και τα τρία ακόλουθα κριτήρια:

i. ολοκλήρωση της ΔΔ εντός 4 ετών,

ii. δημοσιεύματα που προέρχονται από τη ΔΔ σε διεθνή περιοδικά υψηλού κύρους, με αθροιστικό συντελεστή απήχησης (IF) πενταετίας των περιοδικών όπου δημοσιεύει ο/η ΥΔ μεγαλύτερο του 5, στα οποία ο/η ΥΔ είναι πρώτος/η συγγραφέας,

iii. σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε μελών της ΕΕΕ περί υψηλής ποιοτικής στάθμης συγγραφής και παρουσίασης της ΔΔ και πολύ ικανοποιητικών, σαφών και τεκμηριωμένων απαντήσεων στις ερωτήσεις των μελών της ΕΕΕ. Συνεκτιμώνται τυχόν διεθνείς ή εθνικές διακρίσεις του ερευνητικού έργου του ΥΔ.

10. Η ΕΕΕ μπορεί να ζητήσει από τον/την ΥΔ βελτιώσεις στο κείμενο της διατριβής. Το τελικό κείμενο της διατριβής κατατίθεται στη βιβλιοθήκη του Τμήματος, την κεντρική βιβλιοθήκη του ΑΠΘ και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Η βιβλιοθήκη του Τμήματος εκδίδει βεβαίωση παραλαβής της διατριβής και βεβαίωση ότι δεν οφείλονται βιβλία που είχε δανειστεί ο/η ΥΔ. Η

βεβαίωση της Βιβλιοθήκης και το πρακτικό της ΕΕΕ κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, η Γραμματεία του Τμήματος μπορεί να χορηγεί πιστοποιητικό με το οποίο βεβαιώνεται η επιτυχής περάτωση της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής από τον/την ΥΔ.

 

Άρθρο 12

 

Αναγόρευση και Καθομολόγηση Διδακτόρων

1. Η Συνέλευση αναγορεύει και καθομολογεί τον/την ΥΔ, του οποίου εγκρίθηκε η ΔΔ, σε Διδάκτορα, σε δημόσια Συνεδρίαση του Τμήματος. Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος θέτει υπόψη του Σώματος το πρακτικό που πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας προφορικής παρουσίασης και αξιολόγησης της ΔΔ και ακολουθεί η αναγόρευση και καθομολόγηση σε Διδάκτορα του Τμήματος Βιολογίας. Στη Συνεδρίαση παρίσταται ο/η Πρύτανης/νις, ή ο/η Αντιπρύτανης/νις ή και ο/η Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών.

2. Η τελετή αναγόρευσης και καθομολόγησης καθώς και ο τύπος του Διδακτορικού Διπλώματος του/της Διδάκτορος ακολουθεί τα πρότυπα σχετικών Αποφάσεων της Συγκλήτου ΑΠΘ1. Η τελετή διενεργείται τρεις (3) φορές ανά ακαδημαϊκό έτος.

3. Ο/Η ΥΔ, πριν από την αναγόρευση και καθομολόγηση του/της από τη Συνέλευση του Τμήματος, μπορεί να αιτηθεί τη χορήγηση Βεβαίωσης Επιτυχούς Αποπεράτωσης της ΔΔ.

4. Στον/τη Διδάκτορα χορηγείται αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος. Το Διδακτορικό Δίπλωμα (μεμβράνη), υπογράφεται από τον/την Πρύτανη/νι, τον/την Πρόεδρο και τον/την Προϊστάμενο/η της Γραμματείας του Τμήματος και φέρει τη σφραγίδα του ΑΠΘ.

 

Άρθρο 13

 

Λόγοι Διαγραφής

1. Η Συνέλευση του Τμήματος Βιολογίας μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή ΥΔ Λόγοι διαγραφής ΥΔ είναι η ανεπαρκής πρόοδος στη διεξαγωγή της ΔΔ που τεκμηριώνεται από αρνητικές Εκθέσεις Προόδου, τουλάχιστον δύο (2), ή από τη μη υποβολή υπομνήματος από

τον/την ΥΔ επί δύο (2) έτη τουλάχιστον, η λογοκλοπή, όπως και γενικότερα η πολλαπλή και κατ’ εξακολούθηση μη ανταπόκριση του/της ΥΔ στις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν την ιδιότητα, όπως προσδιορίζονται σε αυτόν τον Κανονισμό (άρθρα 3. παρ. 4, και άρθρο 5.Β).

2. Ο/Η ΥΔ διαγράφεται αυτοδίκαια μετά από αίτηση του/της.

 

Άρθρο 14

 

Μεταβατικές διατάξεις

Απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2913/23-7-2015, έγγραφο με αριθμό 5288/4-11-2015) με θέμα: «Εξορθολογισμός της Γραμματειακής Υποστήριξης των Σχολών και Τμημάτων του ΑΠΘ».

1. Μετά την έγκριση και δημοσίευση αυτού του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, όλοι/ες οι ΥΔ του Τμήματος Βιολογίας εντάσσονται στις διατάξεις του ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις αυτού του Κανονισμού.

2. Στις περιπτώσεις ΔΔ που ήδη διεξάγονται από μη κατόχους ΔΜΣ, η συγκέντρωση των απαιτούμενων ECTS από τον/την ΥΔ (άρθρο 3, παρ. 3 και 4 αυτού του Κανονισμού) μπορεί να γίνει μέχρι και πριν την υποβολή αίτησης στην τριμελή ΣΕΔ για δημόσια υποστήριξη και αξιολόγηση της ΔΔ.

 

Σελίδες

Subscribe to RSS - Διδακτορικές διατριβές

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.