Τι νέο υπάρχει?       English version

Στυλιανός Δεληβόπουλος

Θέση                                              Καθηγητής                                                                                                                         

Επώνυμο

Όνομα                                           Στυλιανός                                  

Διεύθυνση

 

 

 

Tηλέφωνο

 

Fax

 

E-mail

 

 

 

 

 

Πτυχίο - Διδακτορικό

 

 

 

 

 

 

Mεταδιδακτορική εκπαίδευση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mέλος επιστημονικών εταιρειών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eρευνητικάενδιαφέροντα

 

 

 

 

 

 Δεληβόπουλος

 

Tομέας Bοτανικής, Tμήμα Bιολογίας

Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη

 

+30-2301-998343

 

+30-2310-998389

 

delivopo@bio.auth.gr

 

 

 

 

 

Πτυχίο Φυσιογνωστικού Tμήματος (1973)

A.Π.Θ., Θεσσαλονίκη

Διδακτορική διατριβή (1982)

Φυσικομαθηματική Σχολή, AΠΘ, Θεσσα-λονίκη

 

 

1. Department of Biology, Colorado State University, Fort Collins, USA 1983-84 (14 μήνες)

2. Marine Science Institute, University of California

Santa Barbara, USA 1992-93 (12 μήνες)

3. Department of Biology, Boston Unuversity, USA (4 months), and Department of Organismic and Evolutionary Biology, Harvard University, Boston, USA (8 months)

2007-2008.

 

 

 

Eλληνική Bοτανική Eταιρεία

Eλληνική Eταιρεία Bιολογικών Eπιστημών

Eλληνική Φυκολογική Eταιρεία

Eλληνική Eταιρεία Hλεκτρονικής Mικρο-σκοπίας

Botanical Society of America

Phycological Society of America

International Phycological Society

 

 

Kυτταρική βιολογία φυτικών κυττάρων.

Mορφολογία, ανάπτυξη και δομή των κυττάρων των μακροφυκών και μικροφυκών. Βιομετρία και μηχανική των έμβιων όντων.

 

 

 

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 

35th Annual Meeting of the American Institute of Biological Sciences. Fort Collins) Colorado USA 1984. (Local Organizing Committee).

7th International Phycological Congress. Thessaloniki 2001. (International Organizing Committee and Local Organizing Committee).

8th International Phycological Congress. Durban, South Africa 2005. (International Organizing Committee).

Fulbright Foundation Senior Research Award 1992.

Visiting Professor, Harvard University, Department of Organismic and Evolutionary Biology, Boston USA 2007-2008.

  

 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΙΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

 

Universities of Madrid and Barcelona, Spain 1985.

University of Sofia, Bulgaria 1986.

University of Trondheim, Norway 1987. Workshop held by the EEC on "Seaweed protoplast and tissue culture".

University of Bratislava, Czechoslovakia 1988.

Universities of Cairo and Alexandria, Egypt 1989.

Universities of Rome, Florence (Italy) and Leeds (England) 1990.

University of Paris 1995.

Universities of London and Edinbourgh 1996.

University of Plymouth, England 1999. International Porphyra Workshop held by the

    EEC. Invited speaker.

University of Galway, Ireland 1999.

University of Porto, Portugal 2000.

University of Salzburg, Austria 2005.

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

A. Διδακτορική Διατριβή

 

Δεληβόπουλος Σ.Γ., 1982. Μελέτη με το οπτικό και το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο της καρποσποριογένεσης στο θαλάσσιο ροδοφύκος Gracilariaverrucosa (Hudson) Papenfuss. Διδακτορική Διατριβή, σελ. 1-201. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

 

B. Εργασίες δημοσιευμένες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

Delivopoulos, S.G. and I. Tsekos 1983. A light microscope study of carposporophyte development in Gracilaria verrucosa (Hudson) Papenfuss. Annals of Botany 52, 317-323.

Delivopoulos, S.G. and P. Kugrens 1984. Ultrastructure of carposporogenesis in the parasitic red alga Faucheocolax attenuata Setch. (Rhodymeniales, Rhodymeniaceae). American Journal of Botany 71, 1245-1259.

Delivopoulos, S.G. and P. Kugrens 1984. Ultrastructure of the fusion cell in Faucheocolax attenuata Setch. (Rhodophyta, Rhodymeniales). Journal of Cell Science 72, 307-319.

Delivopoulos, S.G. and P. Kugrens 1985. Thylakoid formation from coiled lamellar bodies during carposporogenesis in Faucheocolax attenuata Setch. (Rhodophyta, Rhodymeniales). Journal of Cell Science 75, 215-224.

Delivopoulos, S.G. and P. Kugrens 1985. Ultrastructure of carposporophyte development in the red alga Gloiosiphonia verticillaris (Cryptomeniales, Gloiosiphoniaceae). American Journal of Botany 72, 1926-1938.

Delivopoulos, S.G. and I. Tsekos 1985. Ultrastructure of the fusion cell in Gracilaria verrucosa (Huds.) Papenfuss (Rhodophyta, Gigartinales). New Phytoligist 101, 605-612.

Delivopoulos, S.G. and I. Tsekos 1985. Nuclear envelope activity in gonimoblast generative cells of the red alga Gracilaria verrucosa (Hudson) Papenfuss (Gigartinales). Flora 177, 309-315.

Kugrens, P. and S.G. Delivopoulos 1985. Ultrastructure of auxiliary and gonimoblast cells during carposporophyte development in Faucheocolax attenuata (Rhodophyta). Journal of Phycology 21, 240-249.

Delivopoulos, S.G. and I. Tsekos 1986. Ultrastructure of carposporogenesis in the red alga Gracilaria verrucosa (Gigartinales, Gracilariaceae). Botanica Marina 29, 27-35.

Kugrens, P. and S.G. Delivopoulos 1986. Ultrastructure of the carposporophyte and carposporogenesis in the parasitic red alga Plocamiocolax pulvinata Setch. (Gigartinales, Plocamiaceae). Journal of Phycology 22, 8-21.

Kugrens, P. and S.G. Delivopoulos 1986. A decriptive and ultrastructural study of the green alga, Chlamydomonas desmidii sp. nov. (Volvocales, Chlamydomonaceae) from Rocky Mountain National Park Lakes. Journal of Phycology 22, 71-78.

Delivopoulos, S.G., M. Pellegrini and L. Pellegrini 1989. Ultrastructure of the developing tip of the thallus in the red alga Gracilaria dura (D. Agardh) J. Agardh (Gigartinales, Gracilariaceae). Cytobios 57, 177-184.

Delivopoulos, S.G. 1990. Ultrastructure of the fusion cell in Ceramium strictum (Rhodophyta, Ceramiales). Cytobios 63, 177-184.

Delivopoulos, S.G. and B.E. Diannelidis 1990. Ultrastructure of carposporogenesis in the red alga Caulacanthus ustulatus (Gigartinales, Caulacanthaceae). Annals of Botany 66, 387-395.

Delivopoulos, S.G. and B.E. Diannelidis 1990. Ultrastructure of carposporophyte development in the red alga Caulacanthus ustulatus (Gigartinales, Caulacanthaceae). Marine Biology 106, 145-152.

Pellegrini, L., S.G. Delivopoulos and M. Pellegrini 1990. Arsenic-induced ultrastructural changes in the vegetative cells of Cystoseira barbata forma repens Zinova et Kalugina (Fucophyceae, Fucales). Botanica Marina 33, 229-234.

Delivopoulos, S.G. 1991. Ultrastructure of degenerating pit plugs in the developing carposporophyte of Ceramium strictum Greville and Harvey (Rhodophyta, Ceramiales). Microbios 65, 23-30.

Delivopoulos, S.G. and B.E. Diannelidis 1991. Ultrastructure of carposporophyte development in the red alga Ceramium strictum (Rhodophyta, Ceramiales). Microbios 65, 71-80.

Delivopoulos, S.G. and B.E. Diannelidis  1991. Ultrastructure of carpospore differentiation in the red alga Alsidium corallinum C. Agardh (Ceramiales, Rhodomelaceae). Annales des Sciences Naturelles Botanique 11,  23-31.

Delivopoulos, S.G. and B.E. Diannelidis  1991. Ultrastructure of carpospore differentiation in the red alga Ceramium strictum Greville and Harvey (Ceramiales, Ceramiaceae). Annales de Sciences Naturelles, Botanique 11, 9-21.

Pellegrini, L., M. Pellegrini, S. Delivopoulos and G. Berail 1991. The effects of cadmium on the fine structure of the brown alga Cystoseira barbata form repens Zinova et Kalugina. British Phycological Journal 26: 1-8.

Diannelidis, B.E. and S.G. Delivopoulos 1997. The effects of zinc, copper and cadmium on the fine structure of Ceramium ciliatum (Rhodophyceae, Ceramiales). Marine Environmental Research 44, 127-134.

Delivopoulos, S.G., M. Polne-Fuller and B.E. Diannelidis 1999. Ultrastructural study of the differentiated blade of Porphyra perforata (Rhodophyta). Nova Hedwigia, 68, 65-74.

Diannelidis, B.E. and S.G. Delivopoulos 1999. Ultrastructural effects of heavy metals on the epidermal cells of Dilophus spiralis (Mont.) Hamel (Dictyotales, Phaeophyta). International Journal on Algae 1(3): 21-30.

Delivopoulos S.G. 2000. Ultrastructure of spermatiogenesis in the red alga Osmundea spectabilis var. spectabilis (Rhodomelaceae, Ceramiales, Rhodophyta). Phycologia 39, 517-526.

Delivopoulos S.G. 2002. Ultrastructure of trichoblasts in the red alga Osmundea spectabilis var. spectabilis (Rhodomelaceae, Ceramiales ). European Journal of Phycology 37, 329-338.

Delivopoulos S.G. 2002. Ultrastructure of tetrasporogenesis in the red alga Osmundea spectabilis var. spectabilis (Rhodomelaceae: Ceramiales:Rhodophyta ). Marine Biology 140, 921-934.

Tsekos I., F.X. Niell, J. Aguilera, F. Lopéz-Figueroa and S.G. Delivopoulos 2002. Ultrastructure of the vegetative gametophytic cells of Porphyra leucosticta ( Rhodophyta ) grown in red, blue, and green light. Phycological Research 50, 251-264.

Tsekos I. and S.G. Delivopoulos 2002. Ultrastructure of the differentiating zygotospores of Porphyra leucosticta ( Rhodophyta ). Phycological Research 50, 265-273.

Delivopoulos S.G. 2003. Ultrastructure of post-fertilization development in the red alga Scinaia articulata Setch. (Galaxauraceae, Nemaliales, Rhodophyta). Biology of the Cell 95, 27-38.

Delivopoulos S.G. 2003. Ultrastructure of cystocarp development in Gelidium robustum (Gelidiaceae: Gelidiales: Rhodophyta). Marine Biology 142, 659-667.

Delivopoulos S.G. 2003 Ultrastructure of post-fertilization development in the red alga Nienburgia andersoniana (Delesseriaceae, Ceramiales, Rhodophyta). Botanical Journal of the Linnean Society 142, 289-299.

Delivopoulos S.G. 2003. Ultrastructure of auxiliary and gonimoblast cells during carposporophyte development in the red alga Cryptopleura ruprechtiana (Delesseriaceae, Ceramiales, Rhodophyta ).Biology of the Cell 95, 383-392.

Delivopoulos S.G. 2004. Ultrastructure of post-fertilization development in the red alga Callophyllis linearis (Kallymeniaceae, Cryptonemiales, Rhodophyta). Marine Biology 144, 665-674.

Delivopoulos S.G. 2004. Ultrastructure of pericarp development in Gracilaria verrucosa (Hudson)Papenfuss (Gracilariaceae, Gracilariales, Rhodophyta). Journal ofBiologicalResearch 1, 47-53.

Delivopoulos S. G. 2004.Ultrastructure of carposporogenesis in the red alga Cryptopleura ruprechtiana (Delesseriaceae, Ceramiales, Rhodophyta).Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 84, 4533 / 1-6.

Delivopoulos S.G. 2004. Ultrastructure of tetrasporogenesis in the red alga Rhodymenia californica var. attenuatta ( Rhodymeniaceae, Rhodymeniales, Rhodophyta). Botanica Marina 47, 222-230.

Tsekos I.,H.-D. Reiss and S.G.Delivopoulos 2004.The supramolecular organization of photosynthetic membranes in the red alga Thorea ramosissima : spatial relationship between putative photosystem II core particles (EF-particles) and phycobilisomes. Phycologia 43, 543-551.

Orologas N.,S.G.Delivopoulos A. Dimopoulou and I. Tsekos 2005. Effects of 2,6-dichlorobenzonitrile on plasma membrane cellulose synthesizing complexes and cellulose localization in the cells of the red alga Erythrocladia subintegra. Phycologia 44, 465-476.

Sawidis T., S.Kalyva and S.G.Delivopoulos 2005. The root-tuber anatomy of Asphodelus aestivus. Flora 200, 332-338.

Al Tardeh S., T. Sawidis, B.E. Diannelidis and S. Delivopoulos 2006. Anatomical studies on the adventitious roots of the geophyte Urginea maritima (L.) Baker. Journal of Biological Research 5, 61-70.

Al Tardeh S., T. Sawidis, B.E. Diannelidis and S. Delivopoulos 2008. Morphoanatomical features of the leaves of the Mediterranean geophyte Urginea maritima (L.) Baker (Liliaceae). Journal of Plant Biology 51(2), 150-158.

Al Tardeh S., T. Sawidis, B.E. Diannelidis and S. Delivopoulos 2008. Water content and reserve allocation patterns within the bulb of the perennial geophyte Urginea maritima (L.) Baker (Liliaceae) in relation to the Mediterranean climate. Botany 86, 291-299.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΣΕΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

Delivopoulos, S.G. and I. Tsekos 1982. A study of carposporogenesis in the red alga Gracilaria verrucosa (Hudson) Papenfuss. Botanica Chronica 2/2, 98-101.

Delivopoulos, S.G. and I. Tsekos 1982. Growth and differentiation of the Golgi apparatus during carposporogenesis in the red alga Gracilaria verrucosa. Proceedings of the 4th Scientific Congress of the Greek Society of Biological Sciences, 162-164.

Delivopoulos, S.G. and P. Kugrens 1984. Ultrastructure of the fusion cell in Faucheocolax attenuata Setch. (Rhodophyta, Rhodymeniales). J. Phycol. 20, suppl. 6.

Delivopoulos, S.G. and I. Tsekos 1984. The role of the fusion cell in red algae. Proceedings of the 4th Congress of the Botanical Society of Greece, 49-51. Thessaloniki, Greece 1984.

Delivopoulos, S.G. and B.E. Diannelidis 1989. Ultrastructure of carposporogensis in the red alga Caulacanthus ustulatus (Turner) Kützing. Proceedings of the 11th Scientific Congress of the Greek Society of Biological Sciences, 51-52. Komotini, Greece 1989.

Delivopoulos, S.G. and B.E. Diannelidis 1989. Ultrastructure of carpospore differentiation in the red alga Ceramium strictum Harvey (Ceramiales, Ceramiaceae). Proceedings of the 3rd Balkan Congress on Electron Microscopy, 449-450. Athens 1989.

Delivopoulos, S.G. and B.E. Diannelidis 1990. Ultrastructure of carposporophyte in the red alga Ceramium strictum (Rhodophyta, Ceramiales). Proceedings of the 12th Scientific Congress of the Greek Society of Biological Sciences. Mytilini, Greece1990.

Delivopoulos, S.G. and B.E. Diannelidis 1991. Mελέτη της λεπτής δομής του καρποσποριόφυτου στο ροδοφύκος Caulacanthus ustulatus (Gigartinales, Caulacanthaceae). Hράκλειο, Kρήτη 1991.

Delivopoulos, S.G. and B.E. Diannelidis 1991. Ultrastructure of carposporophyte development in the red alga Caulacanthus ustulatus (Gigartinales, Caulacanthaceae). J. Phycol. 27, suppl. 3.

Varsamis, A.D. and S.G. Delivopoulos 1994. Tetrasporogenesis in the red alga Polysiphonia sp. (Ceramiales: Rhodomelaceae). Proceedings of the 16th Sientific Congress of the Greek Society of Biological Sciences, 2.60-2.62, Volos 1994.

Diannelidis, B.E. and S.G. Delivopoulos 1996. The effects of zinc, copper and cadmium on the fine structure of Ceramium ciliatum (Rhodophyceae, Ceramiales). Proceedings of the 6th Congress of the Botanical Society of Greece, 315-317, Cyprus 1996.

Diannelidis, B.E. and S.G. Delivopoulos 1997. The effects of zinc, copper and cadmium on the fine structure of Ceramium ciliatum (Rhodophyceae, Ceramiales). Phycologia 36, suppl. 4.

Delivopoulos, S.G., M. Polne-Fuller and B.E. Diannelidis 1997. Developmental studies in Porphyra (Bangiophyceae). IV. Ultrastructural study of the differentiated blade of the Porphyra perforata thallus. Phycologia, 36, suppl. 4.

Delivopoulos, S.G., M. Polne-Fuller and B.E. Diannelidis 1997.Ultrastructure of the Porphyra perforata thallus. Abstracts of the First Balkan Botanical Congress page 129. Thessaloniki, Greece.

Diannelidis, B.E. and S.G. Delivopoulos 1998. Ultrastructural effects of heavy metals on the epidermal cells of Dilophus spiralis (Montague) Hamel (Dictyotales, Phaeophyta). Proceedings of the 7th Congress of the Botanical Society of Greece, p. 185-188 Alexandroupolis, Greece 1998.

Delivopoulos S.G. 2000. Ultrastructure of spermatia in the red alga Osmundea spectabilis var. spectabilis (Rhodomelaceae, Ceramiales) during their development. Proceedings of the 8th Congress of the Botanical Society of Greece, pages 135-138  Patra, Greece 2000.

Delivopoulos S.G. 2001. Ultrastructure of trichoblasts in the red alga Osmundea spectabilis var. spectabilis (Rhodomelaceae, Ceramiales, Rhodophyta) during their development. Abstracts of papers presented a the 7th International Phycological Congress. Phycologia 40, suppl. 4. p.81 Thessaloniki, Greece 2001.

Delivopoulos S.G. 2001. Ultrastructure of tetrasporogenesis in the red alga Osmundea spectatibilis var. spectabilis (= Laurencia spectabilis var. spectabilis) (Rhodomelaceae, Ceramiales). Abstracts of the 7th Scientific Congress of the Greek Society of Electron Microscopy, p. 10. Thessaloniki, Greece 2001.

Delivopoulos S.G. 2002. Ultrastructure of post-fertilization development in the red alga Scinaia articulata Setch. ( Galaxauraceae, Nemaliales ,Rhodophyta ). Proceedings of the 9th Congress of the Botanical Society of Greece, p. 94-99 Kefalonia, Greece 2002.

Tsekos I., F. X. Niell, J. Aguilera, F.Lopez- Figueroa and S. G. Delivopoulos 2002. Ultrastructure of the vegetative gametophytic cells of Porphyra leucosticta ( Rhodophyta ) grown in red, blue, and green light. Proceedings of the 24th Congress of the Greek Society of Biological Sciences, p.281-282 Eretria ,Evia, 2002.

Tsekos I. and S. G. Delivopoulos 2002. Ultrastructure of carposporogenesis in Porphyra leucosticta ( Rhodophyta ).Proceedings of the 24th Gongress of the Greek Society of Biological Sciences, p. 279-280 Eretria, Greece 2002.

Delivopoulos S. G. 2004. Ultrastructure of cystocarp development in Gelidium robustum ( Gelidiaceae, Gelidiales, Rhodophyta ). Abstracts of the 8th Scientific Congress of the Greek Society of Electron Microscopy, p.26-27 Edessa, Greece 2004.

Delivopoulos S.G. 2005. Ultrastructure if the fusion and auxiliary cell during carposporophyte development in the red alga Cryptopleura ruprechtiana ( Delesseriaceae, Ceramiales, Rhodophyta).Proceedings of the 10th Congress of the Botanical Society of Greece, p.       Ioannina, Greece 2005.

AlTardehS., Sawidis T., Diannelidis B.-E. and S.G. Delivopoulos 2005. Anatomical studies on the adventitious roots of the geophyte Urginea maritima (L.) Baker. Proceedings of the 10th Congress of the Botanical Society of Greece, p.       Ioannina, Greece 2005.

 

ΒΙΒΛΙΑ

Σ.ΓΔΕΛΗΒΟΠΟΥΛΟΣ

Μορφολογία και ανατομία φυτών, σελ.335, Θεσσαλονίκη 1994

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών

Τμήμα Βιολογίας

Α. Διδασκαλία

Μορφολογία Φυτών

Β. Πρακτική Άσκηση

Επόπτης για την πρακτική άσκηση των φοιτητών στο Ιστοπαθολογικό-Κυτταρολογικό Εργαστήριο του κ. Χατζημπούγια

Γεωπονική Σχολή

Α. Διδασκαλία

Ανατομία -Μορφολογία Φυτού

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τμήμα Βιολογίας

Α. Διδασκαλία

Βιολογία καλλιεργούμενων μακροφυκών

 

 

 

 

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.