Τι νέο υπάρχει?       English version

Θωμάς Σαββίδης

I. Personal information

Full name: THOMAS SAWIDIS.      

Birth Date: 24.08.1954.

Country I was born: GREECE.   

Nationality: GREEK.

Institution and address: Dept. of Botany, University of Thessaloniki, GR-54006 Thessaloniki, Macedonia, GREECE.

Home address: Armenopoulou str. 27, GR-54635 Thessaloniki, Macedonia, GREECE.

Present occupation: Ass. Prof. University of Thessaloniki.

Major study: Biology, Chemistry.      

 

Ι.1 Academic qualifications:

Studies Biology and Chemistry. Ph. D. University of Thessaloniki. Lector, Assistant Prof., Associate Prof. at the Botanical Institute, University of Thessaloniki.

 

 

I.2 Experience:

University of Graz (Austria), Nuclear Research Center of Karlsruhe (Germany), University of Heidelberg (Germany), University of Göttingen (Germany).

 

 

Ι.3 Research Interests:

Development, fine structure and function of plant glands, especially floral nectaries. Bioaccumulation of heavy metals by Plants (algae, lichens mosses, aquatic plants, trees). Effects of heavy metals on plant growth and cell wall ultrasructure. The use of plants as monitors for environmental pollution. Autoradiographical study of the incorporation of radionuclides in plants. Uptake of radionuclides by plants after the Chernobyl reactor accident.

 

 

ΙΙ. Teaching responsibilities

            Α. Taught modules:

Plant Anatomy (School of Biology)

Cell Biology (School of Biology)

General Botany-Morphology (School of Forestry and Natural Environment)

 

Β. Training

Practical training in Plant Anatomy (School of Biology)

Practical training in Plant Morphology (School of Biology)

Practical training in General Botany-Morphology (School of Forestry and Natural Environment)

 

ΙΙ.2. Postgraduate studies

            Α. Taught modules:

Environmental Biology (School of Biology, University of Thessaloniki)

Obesity (School of Medicine, University of Thessaloniki)

Aquaculture" - "Diseases of farmed aquatic organisms.

 
Preservation, Conservation and Restoration of Cultural Monuments (Interdepartmental Program, University of Thessaloniki)

 

 

 

Β. Dissertations

CHETTRI, M.K. (1999). Responses of lichens Cladonia convoluta (Lam.) and Cladonia rangiformis (L.) Hoffm. to the effects of toxic heavy metals.

TSIKRITZIS, L. (2002). Study of the bioaccumulation of heavy metals and radionuclides of plants in West Macedonia.

BELLOS, D. (2004). The concentration of nutrients, heavy metals and radiocesium in water, sediment and water plants in River Pinios.

Al-TARDEH, S. (2008). Morphological and anatomical adaptations of the perennial geophyte Urginea maritima (L.) Baker (Liliaceae) to the mediterranean climate.

SHAKYA, K. (2009). Responses of some mosses to toxic heavy metals and their evaluation for biomonitoring. (University of Katmandou).

TSIGARIDAS, K. (In progress). Study of heavy metal and radionuclide pollution in Kozani-Ptolemais basin using bioindicators and microorganisms.

 

 

 

 

ΙΙ.3. Educational seminars

University of Graz, Institute of Plant Physiology (Austria). Impact of heavy metals on pollen germination, pollen tube growth and ultrastructure.

 

 

 

Α. Journals Editor

ACTA AGROBOTANICA, Lublin (Member of Editorial Board)

 

 

Β. REVIEWER FOR JOURNALS

Acta Biologica Cracoviensia

Archives of Environmental Contamination and Toxicology

Canadian Journal of Botany

Chemistry and Ecology

Chemosphere

Ecological Indicators

Environmental Monitoring Assessment

Fresenius Environmental Bulletin

Ecotoxicology and Environmental Safety

Food Chemistry

Journal of Biological Research

Journal of Environmental Management

Plant Systematics and Evolution

Science of Total Environment

Water, Air and Soil Pollution

 

 

 

D. AWARDS AND GRANTS

Daad research scholarship X 3.

 

X. MEMBER OF SCIENTIFIC/EDUCATIONAL SOCIETIES

1. Greek Biological Association

2. Greek Ecological Association

3. Hellenic Association for Biological Sciences

4. Greek Botanical Society

5. Hellenic Association for Electron Microscopy

6. Greek Phycological Society

7. Deutsche Botanische Gesellschaft

8. New York Academy of Sciences

9. International Commission for Plant-Bee Relationships

10. Nepal Botanical Society

 

 

XI. PUBLICATIONS

Α. PhD Thesis

SAWIDIS, T. (1988). Development – fine structure and Function of the floral nectaries of Hibiscus rosa - sinensis L. University of Thessaloniki.

 

 

B. Publications - Journals & Periodicals

1. SAWIDIS, T. and A. N. VOULGAROPOULOS. Seasonal bioaccumulation of iron, cobalt and copper in marine algae. Marine Environ. Res. 19, 34 - 47, 1986.

 

2. DJINGOVA, R., I. KULEFF, S. ASPRADJAN, S. ALEXANDROV, A. VOULGAROPOULOS and T. SAWIDIS. Neutron activation and atomic absorption analysis of Ulva lactuca and Gracilaria verrucosa from Thermaicos gulf, Greece. Toxicol. and Environ. Chemistry 15, 149 - 158, 1987.

 

3. SAWIDIS, T., E. P. ELEFTHERIOU and I. TSEKOS. The floral nectaries of Hibiscus rosa - sinensis L. I. Development of secretory hairs. Ann. Bot. 59, 643 - 652, 1987.

 

4. SAWIDIS, T., E. P. ELEFTHERIOU and I. TSEKOS. The floral nectaries of Hibiscus rosa - sinensis L. II. Plasmosmatal frequensis. Phyton 27, 155 - 164, 1987.

 

5. HEINRICH, G., W. WELTZ und T. SAWIDIS. Substanzverluste und Strukturerhaltung im Verlauf einer trockenen Einbetung fur die Elektronenmikroskopie. Phyton 27, 299 - 309, 1987.

 

6. SAWIDIS, T. Uptake of radionuclides by plants after the accident in Chernobyl. Environ. Pollut. 50, 317 - 324, 1988.

 

7. ΣΑΒΒΙΔΗΣ, Θ., G. HEINRICH και Ι. ΤΣΕΚΟΣ. Αυτοραδιογραφική μελέτη της ενσωμάτωσης της επισημασμένης με τρίτιο γλυκόζης στα νεκτάρια του Abutilon striatun ( Dicks.). BIOS ( Thessaloniki ) 1, 211 - 219, 1989.

 

8. SAWIDIS, T., E. P. ELEFTHERIOU and I. TSEKOS. The floral nectaries of Hibiscus rosa - sinensis L. III. A morphometric and ultrastructural approach. Nord. J. Bot. 9, 63 - 71, 1989.

 

9. PAPASTEFANOU, C., M. MANOLOPOULOU and T. SAWIDIS. Lichens and Mosses: A biological monitor of radioactive fallout from the Chernobyl reactor accident. J. Environ. Radioact. 9, 199 - 207, 1989.

 

10. SAWIDIS, T., E. DROSSOS, G. HEINRICH and C. PAPASTEFANOU. Cesium-137 in higher plants of N. Greece before and after Chernobyl. Environ. Internat. 16, 163-169, 1990.

 

11. SAWIDIS, T., J. STRATIS and G. ZACHARIADIS. Distribution of heavy metals in sediments and aquatic plants of the river Pinios (Central Greece). The Sci Total Envir. 102, 261 - 266, 1991.

 

12. BOPP, M., H. QUADER, C. THONI, T. SAWIDIS and E. SCHNEPF. Filament disruption in Funaria protonemata. I. Formation and disintergration of Tmema - cell. J. Plant Physiol. 137, 273 - 284, 1991.

 

13. SCHNEPF, E. and T. SAWIDIS. Filament disruption in Funaria protonemata: Occlusion of plasmodesmata. Bot. Acta 104, 98 - 102, 1991.

 

14. SAWIDIS, T., H. QUADER, M. BOPP and E. SCHNEPF. Absence and presence of the preprophase band of microtubules in moss protonemata: A clue to understand its formation? Protoplasma 163, 156-161, 1991.

 

15. SAWIDIS, T. Ηistοchemical study of nectaries of Hibiscus rosa - sinensis L. J. Exp. Bot. 42, 1477-1487, 1991.

 

16. SAWIDIS, T. and G. HEINRICH. Cesium-137 monitoring using lichens and mosses from Northern Greece. Can. J. Bot. 70, 140-144, 1992.

 

17. PAPASTEFANOU, C., M. MANOLOPOULOU and T. SAWIDIS. Residence time and uptake rates of 137-Cs in lichens and mosses at temperate latitude (40( N). Environ. Internat. 18, 397 - 401, 1992.

 

18. SAWIDIS, T., G. ZACHARIADIS, J. STRATIS and E. LADOUKAKIS. Mosses as biological indicators for monitoring of heavy metal pollution. Fresenius Envir. Bull. 2, 193 - 199, 1993.

Article cited in:

 

19. SAWIDIS, T., A. MARNASIDIS, G. ZACHARIADIS, and J. STRATIS. A Study of air pollution with heavy metals in Thessaloniki city using trees as biological monitors. Arch. Environ. Cont. Toxicol. 28, 118-124, 1995.                

 

20. SAWIDIS, T., and H.- D. REISS. Effects of heavy metals on pollen tube growth and tube ultrastructure. Protoplasma 185, 113-122, 1995.

 

 

21. SAWIDIS, T., M.K. CHETTRI, G. ZACHARIADIS, I. STRATIS and M.R.D. SEAWARD. Heavy metal bioaccumulation in lichens from Macedonia in Northern Greece. Τoxicol. Environ. Chemistry. 50, 157-166, 1995.

 

22. SAWIDIS, T., M.K. CHETTRI, G. ZACHARIADIS and I. STRATIS. Heavy metals in aquatic plants and sediments from water systems in Macedonia Greece. Ecotox. Environ. Safety 32, 73-80, 1995.

 

23. SAWIDIS, T. Radioactive pollution in freshwater ecosystems from Macedonia, Greece. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 30, 100-106, 1996.

 

24. STRATIS, J.A., G. ZACHARIADIS, V. SIMEONOV, P. ΜANDJUKOV and T. SAWIDIS. Chemometrical classification of biomonitoring analytical data for heavy metals. Part I. Trees (leaves) as bioindicators. Toxicol. Environ Chem. 54, 29-37, 1996.

 

25. STRATIS, J.A., V. SIMEONOV, G. ZACHARIADIS, T. SAWIDIS, P. ΜANDJUKOV. and S. TSAKOVSKΙ. Chemometrical approaches to evaluate analytical data from aquatic macrophytes and marine algae. Fresenius J. Anal. Chem. 355, 65-70, 1996.

 

26. CHETTRI, M.K., Τ. SAWIDIS, G. ZACHARIADIS and I. STRATIS. Uptake of heavy metals by living and dead Cladonia thali. Environ. Exp. Bot. 37, 39-52 (1997).

 

27. SAWIDIS, T. Accumulation and effects of heavy metals in lilium pollen. Acta Horticulture, 437, 153-158, 1997.

 

28. SAWIDIS, T. Chemical pollution monitoring of river Pinios in the mediterranean climatic region. Toxicol. Environ. Chem. 62, 217-227, 1997.

 

29. SAWIDIS, T. Chemical pollution monitoring in fresh water systems from Macedonia, Greece: A comparative study. Toxicol. Environ Chem. 63, 215-226, 1997.

 

30. CHETTRI, M. K. and T. SAWIDIS. Impact of heavy metals on water loss from lichen thalli. Ecotox. Environ. Safety. 37, 103-111, 1997.

 

31. Τ. SAWIDIS, G. HEINRICH and M. K. CHETTRI. Cesium-137 monitoring using lichens from Macedonia, N. Greece. Can. J. Bot. 75, 2216-2223 (1997).

 

32. CHETTRI, M. K., T. SAWIDIS and S. KARATAGLIS. Lichens as a tool for biogeochemical prospecting. Ecotox. Environ. Saf. 38, 322- 335, 1997.

 

33. SAWIDIS, T. The subglandular tissue of Hibiscus rosa-sinensis nectaries. Flora, 193, 327-335, 1998.

 

34. CHETTRI, M. K., Κ. COOK, E. VARDAKA, T. SAWIDIS, and T. LANARAS. The effect of Cu, Zn and Pb on the chlorophyl content of the lichens Cladonia convoluta and Cladonia rangiformis. Environ. Exp. Bot. 39, 1-10 1998.

 

35. SAWIDIS, T., G. HEINRICH and M. K. CHETTRI. Cesium-137 monitoring using mosses from Macedonia, N. Greece. Water, Air and Soil Pollut. 110, 171-179, 1999.

 

36. TSAKOVSKY, S., V. SIMEONOV, T. SAWIDIS, G. ZACHARIADIS and. J.A. STRATIS. Chemometrical classification of biomonitoring analytical data for heavy metals. Part II. Mosses as bioindicators. Toxicol. Env. Chem. 69, 287-294 (1999).

 

37. STRATIS, J.A., S. TSAKOVSKY, V. SIMEONOV, G. ZACHARIADIS and T. SAWIDIS. Chemometrical classification of biomonitoring analytical data for heavy metals. Part III. Lichens as bioindicators. Toxicol. Env. Chem. 69, 295-304 (1999).

 

38. SAWIDIS, T., S. DAFNIS and E. WERYZKO – CHMIELEWSKA. Distribution, development and structure of resin ducts in Pistacia lentiscus var. chia (DUHAMEL). Flora, 195, 83-94 (2000).

 

39. CHETTRI, M., T. SAWIDIS and E. WERYSZKO-CHMIELEWSKA. Localization and effects of heavy metals in lichenCladonia. BIOS (Macedonia, Greece), 5, 61-75 (2000).

 

40. SAWIDIS, T., M. K. CHETTRI, A. PAPAIOANNOU, G. ZACHARIADIS, and J. STRATIS. A study of metal distribution from lignite fuels using trees as biological monitors. Ecotox. Environ. Safety 48, 27-35 (2001).

 

41. GANATSIOS, S., L. TSIKRITZIS, O. DULIU and T. SAWIDIS. Natural 228Ra, 226Ra and 40K and artificial 137Cs radionuclides distribution in soil in areas of lignite power plants of Western Macedonia. J. Trace Micropr. Techn.19, 259-266 (2001).

 

42. SAWIDIS, T., M. T. BROWN, G. ZACHARIADIS and I. SRATIS. Trace metal concentrations in marine macroalgae from different biotopes in the Aegean Sea. Environ. Internat. 27, 43-47 (2001).

 

43. TSIKRITZIS, L., S. GANATSIOS, O. DULIU, C. V. KAVOURIDIS and T. SAWIDIS. Τrace elements distribution in soil in areas of lignite power plants of Western Macedonia. J. Trace Micropr. Techniq. 20, 269-282 (2002).

 

44. TSIKRITZIS, L., S. GANATSIOS, O. DULIU and T. SAWIDIS. Heavy metals distribution in some lichens, mosses and trees in the vicinity of lignite power plants from Western Macedonia, Greece. J. Trace Micropr. Techniq. 20, 395-413 (2002).

 

45. Heinrich, G., W. Pfeifhofer, E. Stabentheiner and T. Sawidis. Glandular hairs of Sigesbeckia jorullensis Kunth (Asteraceae): Morphology, histochemistry and composition of essential oil. Ann. Bot. 89, 459-469 (2002).

 

46. TSIKRITZIS, L., S. GANATSIOS, O. DULIU and T. SAWIDIS. Natural and artificial radionuclides distribution in some lichens, mosses and trees in the vicinity of lignite power plants from Western Macedonia, Greece. J. Trace Micropr. Techniq. 21, 543-554 (2003).

 

47. SAWIDIS, T., G. HEINRICH and M. T. BROWN. Cesium-137 concentrations in marine macroalgae from different biotopes in the Aegean Sea (Greece). Environ. Internat. Ecotox. Environ. Safety. 54, 249-254 (2003).

 

48. WERYZKO – CHMIELEWSKA, E., T. SAWIDIS and J. MATUSIEWICZ. Ecological adaptations of Rhododendron luteum Sweet flowers considering the nectary structure (in Polnish). Ann. Univ. Marie Curie-Sklodowska Lublin – Polonia, 13, 17-21 (2003).

 

49. BELLOS, D., T. SAWIDIS and I. TSEKOS. Nutrient chemistry of River Pinios (Thessalia, Greece). Environ. Internat. 30, 105-115 (2004).

 

50. SHAKYA, K., M. K. CHETTRI and T. SAWIDIS. Appraisal of some mosses for biomonitoring air borne heavy metals in Kathmandu valley. Ecoprint. 11, 35-49 (2004).

 

51. SAWIDIS, T., S. KALYBA and S. DELIVOPOULOS. The root anatomy of Asphodelus aestivus. Flora, 200 (4), 332-338 (2005).

 

52. BELLOS, D. and T. SAWIDIS. Chemical pollution monitoring of River Pinios (Thessalia, Greece). J. Environ. Management. In press (2005).

 

53. Al-TARDEH, S. SAWIDIS, T., DIANNELIDIS, B-E., and DELIVOPOULOS, S. Anatomical studies on the adventitious roots of the geophyte Urginea maritima (L.) Baker. J. Biol. Res. 5, 61-70 (2006).

 

54. WERYSZKO-CHMIELEWSKA, E., SAWIDIS, T. and PIOTROWSKA, K. Anatomy and ultrastructure of floral nectaries ofAsphodelus aestivus Brot. (Asphodelaceae). Acta Agrobotanica, 59, 29-42 (2006).

 

55. Al-TARDEH, S. SAWIDIS, T., DIANNELIDIS, B-E., and DELIVOPOULOS, S. Morpho-anatomical features of the leaves of the mediterranean geophyte Urginea maritima (L.) Baker. (Liliaceae). J. Plant Biol. 50, 000-000 (2007).

 

56. WERYZKO-CHMIELEWSKA, E., CHWIL, M. and SAWIDIS, T. Micromorphology and histochemical traits of staminal osmophores in Asphodelus aestivus Brot. flower. Acta Agrobotanica, 60, 13-23 (2007).

 

57. SHAKYA, K., CHETTRI, M. K. and SAWIDIS, T. Experimental investigations of five different mosses on accumulation capacities of Cu, Pb and Zn. Toxicol. Environ. Chem. 1-17, (2007).

 

58. Al-TARDEH, S. SAWIDIS, T., DIANNELIDIS, B-E. and DELIVOPOULOS, S. Water content and reserve allocation patterns within the bulb of the perennial geophyte Urginea maritima (Liliaceae) in relation to mediterranean climate. Botany, 86, 291-299 (2008).

 

59. SAWIDIS, T., WERYZKO-CHMIELEWSKA, E., ANASTASIOU, V. and BOSABALIDIS, A. M. The secretory glands ofAsphodelus aestivus flower. Biologia, 63, 5: 1- (2008).

 

60. SAWIDIS, T. Effect of cadmium on pollen germination and tube growth in Lilium longiflorum and Nicotiana tabacum. Protoplasma, 233, 95-106 (2008).

 

61. SHAKYA, K., CHETTRI, M. K. and SAWIDIS, T. Impact of heavy metals (copper, zinc and lead) on the chlorophyll content of some mosses. Arch. Env. Cont. Toxicol. 54, 412-421 (2008).

 

62. SAWIDIS, T., TSIKRITZIS, L. and TSIGARIDAS, K. Cesium-137 monitoring using mosses from W. Macedonia, N. Greece. J. Env. Manag. 90, 2620-2627 (2009).

 

63. Al-TARDEH, S. SAWIDIS, T., DIANNELIDIS, B-E. and DELIVOPOULOS, S. Nectary structure and nectar presentation in the Mediterranean geophyte Urginea maritima (Hyacinthaceae) (In preparation).

 

64. SAWIDIS, T., YURUKOVA, L. and ASKHTHS, T. (2010). The Chios mastic, a natural supplement for zinc to enhance male sexuality and prostate fuction. Pharmac. Biology, 48 , 48- 54.

 

65. SAWIDIS, T., TSIGARIDAS, K. and TSIKRITZIS, L. Cesium-137 monitoring using lichens from W. Macedonia, N. Greece. Ecotoxicol. Environ. Safety 73, 1789-1796(2010).

 

66. HEINRICH, G., SAWIDIS, T., INCOLIC, E., STABENTHEINER, E. and PFEIFHOFER, W. Ultrastructure of glandurar hair of Sigesbeckia jorullensis Kunth (Asteraceae). Isr. J. Plant Sci. 58, 297-308 (2010)

 

67. SAWIDIS, T., METENTZOGLOU, E., MITRAKAS, M. and VASARA, E. A study of chromium, cooper and lead disribution from lignite fuels using cultivated and non-cultivated plants as biological monitors. Water, Air Soil Pollut. Water, Air Soil Pollut. 220, 339-352 (2011)

 

68. SAWIDIS, T., THEODORIDOU, T., WERYZKO-CHIEMILEWSKA, E., and BOZABALIS, A. Strucural features of Rhododendron luteum flower. Biologia, 66, 610-617 (2011)

 

69. SAWIDIS, T., BELLOS, D. and TSIKRITZIS, L. Cesium-137 concentrations in sediments and aquatic plants from the Pinios River, Thessalia (Central Greece). Water, Air Soil Pollut. 221, 215-222 (2011)

 

70. OGUGBUE, C.J. and SAWIDIS, T. Optimization of process parameters for bioreduction of azo dyes using Bacillus firmus under batch anaerobic condition. Int. J. Environ. Studies. (in press) (2011).

 

71. OGUGBUE, C.J. and SAWIDIS, T. Assessment of bio-elimination and detoxification of phenothiazine dye by Bacillus firmus in synthetic wastewater under high salt conditions. J. Appl. Sciences. (in press) (2011).

 

72. OGUGBUE, C.J. and SAWIDIS, T. Biomediation and detoxification of synthetic wastewater containing triarylmethane dyes by Aeromonaw hydrophyla isolated from industrial effluent. Biotech. Res. Int. (in press) (2011)

 

73. SAWIDIS, T., BREUSTE, J., MITROVIC, M., PAVLOVIC, P. and TSIGARIDAS, K. Trees as bioindicators of heavy metal pollution in three European cities. Environ. Pollut. 159, 3560-3570 (2011)

 

74. OGUGBUE, C.J. SAWIDIS, T., ORANUSI, N.A. Evaluation of colour removal in synthetic saline wastewater containing azo dyes using an immobilized halotolerant cell system. Ecological Engineering 37, 2056- 2060 (2011).

 

75. OGUGBUE, C.J. SAWIDIS, T., ORANUSI, N.A. Decolorization and partial minerallization of polyazo dye by Bacillus firmus immobilized within polymeric gel. 3 Biotech. 2, 67- 78 (2012)

 

76. SAWIDIS, T., KRYSTALLIDIS, P., VEROS, D. and CHETTRI, M. A study of air pollution with heavy metals in Athens city and Attica basin using evergreen trees as biological indicators. Biol. Trace Elem. Res. (DOI: 10.1007/s12011-012-9378-9) 

 

 

 

 

 

 

 

CConference Papers 

1. SAWIDIS, T., E. P. ELEFTHERIOU and I. TSEKOS. Fine structure of Hibiscus rosa - sinensis L. nectaries. 4th Symp. Greek Bot. Soc. Thessaloniki, March, 1985, pp. 59 - 63.

 

2. SAWIDIS, T. and A. N. VOULGAROPOULOS. Seasonal bioaccumulation of iron, cobalt and copper in marine algae from Thermaikos Gulf of northern Aegean Sea, Greece. International Conference "Heavy metals in the environment". Athens September 1985, vol. 1, pp. 390 - 392.

 

3. SAWIDIS, T. and A. N. VOULGAROPOULOS. Determination of the bioaccumulation of Co, Ni and Mn in algae. International Conference "Chemicals in the Environment". Lisbon, July 1986. pp. 159 - 164.  

 

4. SAWIDIS, T. Uptake of radionuclides from plants after the Chernobyl reactor accident. 9th Panhellenic Conf. Hell. Assoc. Biol. Sci. Thessaloniki, May, 1987, pp. 26 - 27.

 

5. SAWIDIS, T. Cesium-137 accumulation in lichens, mosses and cereals following the Chernobyl accident. 10thPanhellenic Conf. Hell. Assoc. Biol. Sci. Patras, May 1988, pp. 4 - 7.

 

6. SAWIDIS, T., S. HARITONIDIS and A. VOULGAROPOULOS. Determination of the Bioaccumulation of Mn, Zn, Ni and Cd in algae. 23rd European Marine Biology Symposium, Swansea Walles, U. K. 5 - 9 September 1988. pp. 37.

 

7. SAWIDIS, T. Mucilage cells in nectaries of Hibiscus rosa - sinensis. 11th Panhellenic Conf. Hell. Assoc. Biol. Sci. Komotini, Apr. 1989. pp. 179 - 180.

 

8. SAWIDIS, T. Oil cells in nectaries of Hibiscus rosa - sinensis. 11th Panhellenic Conf. Hell. Assoc. Biol. Sci. Komotini, Apr. 1989. pp. 177 - 178.

 

9. SAWIDIS, T. and I. TSEKOS. Fine structure and function of floral nectaries of Hibiscus rosa - sinensis L. 14th Conf. Hell. Assoc. Fruit tree Sci. Thessaloniki, Oct. 1989. pp. 57.

 

10. SAWIDIS, T. und H. - D. REISS. Die Wirkung von Schwermetallen auf Wachstum und Zellwandbildung von Pollensclauchen. Botanikertagung, Deutsche Botanische Gesellschaft. Regensburg, Oktober 1990, pp. 165.

 

11. SAWIDIS, T. and E. SCHNEPF. The Tmema-cell: A model for the study of cell wall development. 13th Panhellenic Conf. Hell. Assoc. Biol. Sci. Heraclion, Kreta, May, 1991.

 

 12. SAWIDIS, T., S. HARITONIDIS and A. VOULGAROPOULOS. Seasonal variation of Cd, Zn, Ni and Mn in marine macroalgae from Greek coasts. 2nd International Conference of Environmental Pollution. Thessaloniki, April 1991. pp. 210 - 216.

 

13. SAWIDIS, T. and E. SCHNEPF. The Tmema-cell development in moss Funaria hygrometrica protonema cells. 15thPanhellenic Conf. Hell. Assoc. Biol. Sci. Florina – Kastoria Apr. 1993. pp. 380 - 382.

 

14. SAWIDIS, T. Mosses and lichens: Biological indicators of radioactive contamination. 15th Panhellenic Conf. Hell. Assoc. Biol. Sci. Florina – Kastoria Apr. 1993. pp. 189 - 191.

 

15. FLOROU, H., P. KRITIDIS and T. SAWIDIS. The dispretion of Cs-137 in the Aegean sea. 4th Int. Conf. on the Chemistry and migration behavior of actinides and fission products in the geosphere. “Migration ‘93”, Charleston, SC, USA, Dec. 12 - 17, 1993.

 

16. STRATIS, J.A., V. SIMEONOV, G. ZACHARIADIS, T. SAWIDIS, P. MANDJUKOV and S. TSAKOVSKI. Chemometrical approaches to treat analytical data from aquatic macrophytes and marine algae. 2nd FAO/ UNEP, Subregional workshop on the monitoring of chemical contaminants in marine biota for trends. Lesbos Island, Greece, 19 - 22 Oct. 1994.

 

17. SAWIDIS, T. Heavy metal uptake by plants and effects at ultrastructural level. 2nd National Botanical Conference of Nepal Botanical Society. (key note adress). Kathmandou, Nepal., December, 1994. pp 1 - 6.

 

18. SAWIDIS, T. and M. K. CHETTRI. Heavy metal uptake from lichens under culture conditions. 17th Panhellenic Conf. Hell. Assoc. Biol. Sci. Patras, 27-29 Αpr. 1995. pp. 267-270.

 

19. SAWIDIS, T. and H.- D. REISS. Εffects of heavy metals in cell fine structure. 17th Panhellenic Conf. Hell. Assoc. Biol. Sci. Patras, 27-29 Αpr. 1995. pp. 25-28.

 

20. SAWIDIS, T., D. BELLOS, I. TSEKOS and B. WHITTON. The state of algae for monitoring Greek rivers. 2nd European Workshop on “Use of algae for monitoring rivers”. Innsbruck, Austria. 17-19 September 1995. pp. 166 - 168.

 

21. CHETTRI, M.K. and T. SAWIDIS. Heavy metal bioaccumulation in lichen thalli. 6th Sci. Conf. Greek Bot. Soc. and Cypr. Bot. Soc. Cyprus, 6 - 11 Αpr., 1996. pp. 59-62.

 

22. SAWIDIS, T. The subglandular tissue of Hibiscus rosa-sinensis nectaries. 7th International Pollination Symposium. “Pollination: From theory to practise”. Lethbridge, Alberta, Canada, 23 - 28 June, 1996, pp. 8.

 

23. SAWIDIS, T. Effects of heavy metals on pollen tubes. 7th International Pollination Symposium. “Pollination: From theory to practise”. Lethbridge, Alberta, Canada, 23 - 28 June, 1996, pp. 12.

 

24. SAWIDIS, T. Radioactive pollution in the marine ecosystem Black sea - Maramara sea - Aegean sea. 4th Summer Seminar on Halki ‘96 “Environment and Communication”. Halki, Turkey, 1 - 7 July, 1996.

 

25. SAWIDIS, T. Accumulation and effects of heavy metals on cell ultrastructure. Ιnternational Conference “Plants and Environmental Pollution” (ICPEP’ 96). Invited speaker. Lucknow, India, 26 - 30 November, 1996. pp. 46.

 

26. SAWIDIS, T. Plants as monitors of radioactive contamination in Macedonia, Greece. Mini Symposium “Radioaktivitat in der Umwelt”. Invited speaker. Graz, Austria, 14 Dezember, 1996. pp. 5.

 

27. SAWIDIS, T. The radioactive contamination threat from Chernobyl and Koslodui. 5th Summer Seminar on Halki ‘97 “Environment and justice”. Halki, Turkey, 25 - 30 June, 1997.

 

28. GANATSIOS, S., L. TSIKRITZIS, T. SAWIDIS and R. DORTCIOMAN. Study of accumulation of radioactivity using biological indicators. 3rd Ceneral Conference of the   Balkan Physical Union. 2-5 Sept., Cluj-Napoca, Romania, 1997. pp. 84.

 

29. CHETTRI, M.K. and T. SAWIDIS. Effects of heavy metals on retention and loss of water in Cladonia thalli. 1st Balkan Botanical Conference. Thessaloniki September 19-22, 1997. pp. 85.

 

30. . SAWIDIS, T., S. DAFNIS and Ε. WERYZKO-CMIELEWSKA. The resin ducts of the Chios mastic tree. 20th Panhellenic Conference of Hell. Assoc. Biol. Sci. Samos, 28-31 Μay, 1998. pp. 301-302

 

31. SAWIDIS, T., A. MARNASIDIS, G. ZACHARIADIS, and J. STRATIS. A Study of air pollution with heavy metals in Thessaloniki city using trees as biological monitors. 4th international conference on environmental pollution toxic metals. Thessaloniki, September 1, 1998. pp. 89-101           

 

32. SAWIDIS, T. Microscopical view of mastic production. International Symposium “Waves of History, layers of tastes, mixtures of cultures and the living, traditional and healthy Mediterranean diet”. Lesbos and Chios isles, October 1-8, 1999.

 

33. GANATSIOS, S., L. TSIKRITZIS, T. SAWIDIS and O. DULIOU. Radiometric investigation of natural and artificial radioactive elements in W. Macedonia valley. 3rd International Conference of Balkan Environmental Association on “Transbountary Pollution”. Bucharest, Romania, 23-26 Nov. 2000.

 

34. SAWIDIS, T., G. HEINRICH and M. T. BROWN. Cesium-137 in marine macroalgae from the Aegean Sea. 7th Int. Phycological Congress, Thessaloniki, Aug. 18-25, 2001. Phycologia, 40, pp. 108.

 

35. T.SAWIDIS, S. DAFNIS and E. WERYZKO-CHMIELEWSKA. Resin Ducts and mastic production in Pistacia lentiscus var. Chia. 2nd Balkan Botanikal Congress, Istanbul, Turkey May 14-18, 2000. pp.145.

 

 

36. SAWIDIS, T., S. DAFNIS and Ε. WERYZKO-CMIELEWSKA. The mastic tree of Chios (Pistacia lentiscus var. Chia). Anatomy and secretory activity of resin ducts. 23th Panhellenic Conference of Hell. Assoc. Biol. Sci. Chios, 24-27 Μay, 2001. pp. 159.

 

37. SAWIDIS, T., G. HEINRICH and M. T. BROWN. Cesium-137 in marine macroalgae from the Aegean Sea. 7th Int. Phycological Congress, Thessaloniki, Aug. 18-25, 2001. Phycologia, 40, pp. 108.

 

38. SAWIDIS, T. Histochemical and autoradiographical study of nectarines of Hibiscus rosa-sinensis. XVIIth International Congress on Sexual Plant Reproduction. Lublin, July 9-13, 2002. pp. 137.

 

39. ΤSIKRITZIS, L., S. GANATSIOS, O. DULIU and T. SAWIDIS. Investigation of the fly ash trace element pollution of the soil in the vicinity of coal fired plants of Western Macedonia (Greece). Int. Conf. for Promotion of Sustainable Development on Global Scale in the Contex of Forthcoming Earth Summit. Univ. Of Mining and Metallurgy – AGH, Cracow 11-13 Mar. 2002. 

 

40. ΤSIKRITZIS, L., S. GANATSIOS, O. DULIU and T. SAWIDIS. Natural and artificial radionuclides distribution in soil in the vicinity of coal fired plants of West Macedonia Greece. 8th Int. Conf. on Environ. Scie and Technol. Lemnos Island, Greece. 8-10 Sep. 2003. Vol. B. pp. 824-831. 

 

41. ΤSIKRITZIS, L., S. GANATSIOS, O. DULIU and T. SAWIDIS. Investigation of the fly ash heavy metal pollution of plants in the basin of the West Macedonia lignite center (Greece). 11th Int. Conf. on modeling, monitoring and management of air pollution, Catania, Italy, 17-19 Sept. 2003, pp. 473-482. 

 

42. ΣΑΒΒΙΔΗΣ, Θ. Ρύπανση της Θεσσαλονίκης με βαρειά μέταλλα. Συνέδριο για το περιβάλλον. Πολιτικές και εφαρμογές διαχείρισης αποβλήτων. Υπ. Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Θεσσαλονίκη, 5-7 Φεβρ. 2003. 

 

43. WERYSZKO-CHMIELEWSKA, Ε., SAWIDIS, T. and MATUSIEWICZ, J. Budova I Polozenie Nektarnika W Kwiatach Rozanecznika Zoltego(Rhododendron luteum Sweet). Biologia Kwitnienia Roslin I Alergie Pylkowe. Lublin, 13-14 listopoda 2003. pp. 45.

 

44. SAWIDIS, T., THEODORIDOU, T., WERYZKO-CHIEMILEWSKA, E., and BOZABALIDIS, A.The Floral Nectaries of Rododendron luteum.27th Scient. Conf., Hellenic society for biological sciences, Nafplio, May 2005, pp. 353-354.

 

45. SAWIDIS, T., and BELLOS, D. Radiocesium in Plants and Sediment of River Pinios. 27th Sient. Conf. Hellenic society for biological sciences, Nafplio, May 2005, pp.355-356.

 

46. AL-TARDEH, S., SAWIDIS, T., DIANNELIDIS, B. and DELIVOPOULOS, G. Anatomical studies on the adventitious roots of the geophyte Urtinea maritima (L.) Baker.Proceedings of the 10th Congress of the Botanical Society of Greece, Ioannina 5-8 May, 2005.

 

47. WERYSZKO-CHMIELEWSKA, Ε. and SAWIDIS, T. 2005. Morfologia i anatomia nektarnikow przegrodowych Asphodelus aestivus Brot. V. Ogolnopolska Konferencia Naukowa. Biologia Kwitnienia Roslin I Alergie Pylkowe. Lublin, 9-10 listopada 2005. pp. 37.

 

48. CHRYSANTHOU, E., ELEFTHERIOU, E. P. and SAWIDIS, T. Anatomical study of resin ducts of Cyprian trimithia (Pistacia terebinthus L.). Proceedings of the 10th Congress of the Botanical Society of Greece, Ioannina, 5-8 May, 2005.

49. SAWIDIS, T., and BELLOS, D. Plants as monitors for Cesium-137 in Pinios River, Thessalia (Central Greece). IV Balkan Botanical Congress. “Plant, fungal and habitats diversity investigation and conservation”. Sofia, Bulgaria, 20-26 June 2006. pp. 233.

 

50. SAWIDIS, T., FRESKOU, E. and PAPAKOSTA, V. The lichen flora of archaeological monuments in Greece. IV Balkan Botanical Congress. “Plant, fungal and habitats diversity investigation and conservation”. Sofia, Bulgaria, 20-26 June 2006. pp. 234.

51. SAWIDIS, T., WERYSZKO-CHMIELEWSKA, Ε., ANASTASIOU, V. and BOZABALIDIS, A. The septal nectaries ofAsphodelous aestivous. IV Balkan Botanical Congress. “Plant, fungal and habitats diversity investigation and conservation”. Sofia, Bulgaria, 20-26 June 2006. pp. 142.

 

52. AL-TARDEH, S., SAWIDIS, T., DIANNELIDIS, B. and DELIVOPOULOS, S. Morpho-anatomical features of the leaf of the Mediterranean geophyte Urginea maritima (L.) Baker. IV Balkan Botanical Congress. “Plant, fungal and habitats diversity investigation and conservation”. Sofia, Bulgaria, 20-26 June 2006. pp. 116.

 

53. SAWIDIS, T., THEODORIDOU, T., WERYZKO-CHIEMILEWSKA, E., and BOZABALIDIS, A.The Rhododendron luteumnectaries. IV Balkan Botanical Congress. “Plant, fungal and habitats diversity investigation and conservation”. Sofia, Bulgaria, 20-26 June 2006. pp. 141.

 

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.