Τι νέο υπάρχει?       English version

Ευαγγελία Μιχαλούδη

I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ευαγγελία Μιχαλούδη

Θέση: Λέκτορας
Τηλ. Γραφείου : 98265
Email: tholi@bio.auth.gr

Ι.4 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Λιμνολογία / Οικολογία, βιολογία και συστηματική ζωοπλαγκτικών οργανισμών
Επίδραση τοξικών μικροοργανισμών σε ζωοπλαγκτικoύς οργανισμούς
Διαχείριση λιμναίων συστημάτων
Βιοποικιλότητα – Βιογεωγραφία Ζωοπλαγκτικών οργανισμών

Ι.1 ΣΠΟΥΔΕΣ

1985       Απολυτήριο Λυκείου, 3ο Γυμνάσιο-Λύκειο, Θεσσαλονίκης.

1990       Πτυχίο Βιολογίας (1985-1990) (Βαθμός 6,96), Τμήμα Βιολογίας, Φυσικομαθηματική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

1997       Διδακτορικό δίπλωμα (1991-1997), Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, ΑΠΘ. Επιβλέπων Καθ.: Καθ. ΠΣ Οικονομίδης.

Ι.2 ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
1991 (18-29/9) Παρακολούθηση ειδικού εκπαιδευτικού σεμιναρίου επαγγελματικής κατάρτισης με θέμα: "Εφαρμοσμένη Βιολογία", που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια του Λειτουργικού Προγράμματος "Πανεπιστήμια-Δημόσιος Τομέας-ΤΕΙ". Υπεύθυνοι: Καθ. Στ. Κολιάης, Καθ. Κων. Τριανταφυλλίδης, ΑΠΘ

I.3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1997           ΑΠΘ, Τμήμα Βιολογίας, διορισμός σε προσωρινή θέση ειδικότητας πτυχιούχου ΑΕΙ (ΠΕ κατηγορίας) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου (Πρυτανική Πράξη αριθμ Α 651/15-9-97, ΦΕΚ 166/10-10-97 τ. ΝΠΔΔ)

2000      ΑΠΘ, Τμήμα Βιολογίας, κατάταξη σε συνιστώμενη οργανική θέση του υφιστάμενου κλάδου ΠΕ Βιολόγων, ΠΕ κατηγορίας (Πρυτανική Πράξη αριθμ Α3713/14-03-2000 ΦΕΚ 147/13-6-2000 τ. ΝΠΔΔ)

2000       ΑΠΘ, Τμήμα Βιολογίας, ένταξη σε προσωποπαγή θέση Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) κλάδου ΙΙ (Πρυτανική πράξη αριθμ Α 14102/6-10-2000, ΦΕΚ 262/6-11-2000 τ. ΝΠΔΔ)

2002          ΑΠΘ, Τμήμα Βιολογίας, αυτοδίκαιη ένταξη στη Β βαθμίδα του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) κλάδου ΙΙ(Πρυτανική Πράξη αριθμ. Α 13449/19-6-2002, ΠΔ 118/2002, ΦΕΚ 99/1-5-2002)

2003        Εκλογή στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο ‘Βιολογία, Οικολογία και Συστηματική ζωοπλαγκτικών οργανισμών’. Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ (6/6 ΓΣ αριθμ 334/6-6-2003)

2005          Ένταξη σε αυτοδίκαια ιδρυόμενη θέση Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού της βαθμίδας του Λέκτορα με μονιμότητα. Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ (Πρυτανική Πράξη αριθμ 4308/22-09-2004, ΦΕΚ 61/21-3-2005 τ. ΝΠΔΔ)

ΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΙΙ.1. Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών
ΙΙ.1.1. Τμήμα Βιολογίας
Α. Διδασκαλία

1  ‘Μορφολογία και Συστηματική Χορδωτών’ [2ο εξάμηνο Συντονιστής: Αν. Καθ. Ν Λουμπουρδής(2005-2006, 2009-2010), Αν. Καθ. Π Κυριακοπούλου-Σκλαβούνου (2006 - 2008), Καθ. Β Γκούτνερ (2008-2012)]

2 εργαστηριακές ασκήσεις ‘Μορφολογία και ανατομία χονδριχθύος’ και ‘Μορφολογία και ανατομία οστεϊχθύος’ (2005-)

2         ‘Μορφολογία και Συστηματική Ασπονδύλων’ (1ο εξάμηνο Συντονιστής: Καθ. Μ Λαζαρίδου) (2005-)

3         ‘Λιμνοποτάμιο Περιβάλλον και Οργανισμοί’ (6ο εξάμηνο Συντονιστής: Καθ. Μ Λαζαρίδου) (2005-)

4         ‘The case of Lake Koronia: planktoc food web’ διαλέξεις στο University of Liege στο πλαίσιο της κινητικότητας διδακτικού προσωπικού (9/2008)

5         ‘European Class 2009’ (Πρόγραμμα Socrates/ERASMUS, Οργάνωση University of Liege) (5/2009)

6         ‘European Class 2011’ (Πρόγραμμα Socrates /ERASMUS, Οργάνωση Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ)

Β. Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης

1      Αρτεμίου Α (2006). Εκτίμηση της βιομάζας του μεσοζωοπλαγκτού στο Στρυμονικό κόλπο. 32 σελ [Μονάδα Εκτέλεσης: Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής ΄Ερευνας - Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ - ΙΝΑΛΕ)]

2         Κωστινάκη Δ (2007). Διερεύνηση της διατροφής των ειδών Mugil cephalus Linnaeus, 1758 και Squalius cephalus (Linnaeus, 1758). 30 σελ [(Μονάδα Εκτέλεσης: Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής ΄Ερευνας - Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ - ΙΝΑΛΕ)]

3         Τσακούμης Ε (2012). (Μονάδα Εκτέλεσης: Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης)

4         Κωνσταντίνου Δ (2012). (Μονάδα Εκτέλεσης: Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης)

Γ. Διπλωματικές Εργασίες

1         Kostecka M (2001). The zooplankton of lake Koroneia (Macedonia, Greece). A fishless lake. Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ 36 σελ (φοιτήτρια με ανταλλαγή Erasmus)

2         Σαλβαρίνα Ι (2004). Δυναμική των ζωοπλαγκτικών οργανισμών στη λίμνη Βόλβη. Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 59 σελ (συνεπίβλεψη με Καθ. Α Σίνη)

3    Χαραλαμποπούλου Α (2005). Ταξινομικές και λειτουργικές ομάδες πλαγκτού στο Θερμαϊκό Κόλπο. Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 63 σελ (συνεπίβλεψη με Αν. Καθ. Μ Μουστάκα και Καθ. Χ Χιντήρογλου)

4           Αρτεμίου Α (2008). Η κοινωνία του μεσο-ζωοπλαγκτού στον κόλπο της Καβάλας. Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 69 σελ

5     Δεληγιώργη Ε-Σ (2008). Επίδραση μετεωρολογικών παραγόντων στη δυναμική του πλαγκτού στον Όρμο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 92 σελ (συνεπίβλεψη με Αν. Καθ. Μ Μουστάκα)

6         Τότσα Β (2009). Παρατηρήσεις στο φυτοπλαγκτό και ζωοπλαγκτό της Λίμνης Βόλβης. Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 117 σελ (συνεπίβλεψη με Αν. Καθ. Μ Μουστάκα)

7    Λατινόπουλος Δ (2009). Παρατηρήσεις στο φυτοπλαγκτό και ζωοπλαγκτό της Λίμνης Καστοριάς. Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 69 σελ (συνεπίβλεψη με Αν. Καθ. Μ Μουστάκα)

8     Βαβαλίδης Θ (2009). Διατροφή και τροφικά επίπεδα ψαριών της λίμνης Δοϊράνης. Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 79 σελ (συνεπίβλεψη με Λέκτορα Δ Μπόμπορη)

9   Νικολοπούλου Η (2010). Επίδραση μετεωρολογικών παραγόντων στη δυναμική του πλαγκτού στον Όρμο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 99 σελ (συνεπίβλεψη με Αν. Καθ. Μ Μουστάκα)

10     Πρόιος Κ (2010). Μορφολογική και γενετική ταυτοποίηση τροχόζωου στη λίμνη Δοιράνη. Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 96 σελ (συνεπίβλεψη με Καθ. Θ Αμπατζόπουλο)

11     Κωστινάκη Δ (2010). Επίδραση μετεωρολογικών παραγόντων στη δυναμική του πλαγκτού στον Όρμο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 77 σελ (συνεπίβλεψη με Αν. Καθ. Μ Μουστάκα)

12   Μαγουλοπούλου Α (2011). Επίδραση μετεωρολογικών παραγόντων στη δυναμική του πλαγκτού στον Όρμο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 82 σελ (συνεπίβλεψη με Αν. Καθ. Μ Μουστάκα)

13     Βελλή Β (2011). Εκτίμηση οικολογικής κατάστασης της λίμνης Μικρής Πρέσπας με ανάλυση δεδομένων φυτοπλαγκτού και ζωοπλαγκτού. Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 37 σελ (συνεπίβλεψη με Αν. Καθ. Μ Μουστάκα)

14   Παπαγεωργίου Α (σε εξέλιξη). Παρατηρήσεις στο φυτοπλαγκτό και πρωτοζωοπλαγκτό στον Όρμο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ (συνεπίβλεψη με Αν. Καθ. Μ Μουστάκα)

15     Καραγλάνη Ε (σε εξέλιξη). Παρατηρήσεις στο φυτοπλαγκτό και πρωτοζωοπλαγκτό στον Όρμο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ (συνεπίβλεψη με Αν. Καθ. Μ Μουστάκα)

16    Γιαννοπούλου Η (σε εξέλιξη). Ποικιλότητα υδρόβιων μικροοργανισμών σε τεχνητές υδατοσυλλογές. Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ (συνεπίβλεψη με Αν. Καθ. Μ Μουστάκα)

Εξεταστής
1.Κατσικατσου, Μ. (2004). Μελέτη σταθμών αναφοράς στις ορεινές περιοχές του ποταμού Πηνειού. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

ΙΙ.2. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΙΙ.2.1. Τμήμα Βιολογίας
Α. Διδασκαλία
1996 -2008 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) "Υδροβιολογία-Υδατοκαλλιέργειες" Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ. Εργαστήρια (και υπαίθρια άσκηση σε ένα μάθημα): Τεχνικές δειγματοληψίας στα ποτάμια", εργαστηριακές ασκήσεις "Ποιοτική και ποσοτική μελέτη λιμναίου ζωοπλαγκτού", "Ποιοτική και ποσοτική μελέτη λιμναίου ζωοβένθους"
1996 -2008 ΠΜΣ "Περιβαλλοντική Βιολογία" Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ. μάθημα "Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης", υπαίθρια άσκηση "Τεχνικές δειγματοληψίας στα ποτάμια"
2005 -08 ΠΜΣ "Υδροβιολογία-Υδατοκαλλιέργειες" Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ. Διαλέξεις και εργαστήρια (και εργασία σε ένα μάθημα): Λιμναίο ζωοπλαγκτό και ζωοβένθος (2005-07: 6 ώρες)
2005 -08 ΠΜΣ "Υδροβιολογία και Υδατοκαλλιέργειες", Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ.Συντονιστής μαθήματος Α2

Β. Διπλωματικές Εργασίες
Συνεπιβλέπων
1.Παντελιδακης, Κ. (2005). Η δυναμική φυτοπλαγκτικών και ζωοπλαγκτικών οργανισμών ως βάση για την εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης στη λίμνη Κορώνεια. ΜΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 111 σελ. (με Αν. Καθ. Μ. Μουστάκα-Γούνη)
2.Σαλβαρινα, Ι. (2006). Διατροφή και τροφικά επίπεδα των ψαριών του συστήματος της Λίμνης Βόλβης. ΜΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 78 σελ. (με Λέκτορα Δ. Μπόμπορη)
Συμμετοχή στην τριμελή εξεταστική επιτροπή
1.Πολυκαρπου, Π. (2006). Φυτοπλαγκτό και μικροβιακό τροφικό πλέγμα στη Λίμνη Δοϊράνη. ΜΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 111 σελ
2.Κατσιαπη, Σ. (2006). Διερεύνηση των μεταβολών της φυτοπλαγκτικής κοινωνίας της Λίμνης Καστοριάς σε σχέση με το σχεδιασμό αποκατάστασης της λίμνης. ΜΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 82σελ

ΙΙ.2.2. Διατμηματικά
Α. Διδασκαλία
2008- ΔΠΜΣ "Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής" των Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ. Μαθήματα: "Παρακολούθηση οικολογικής ποιότητας νερού - Βιοδείκτες. / Εκτίμηση οικολογικής κατάστασης και ταξινόμηση", "Αποκατάσταση υδάτινων συστημάτων", Διαλέξεις: "Εισαγωγικές έννοιες – Αρχές ταξινομίας", "Ζωοπλαγκτό" και εργαστήρια: "Ζωοπλαγκτό", "Χλωροφύλλη", "Αποκατάσταση υδάτινων συστημάτων". Συντονίστρια μαθήματος: "Παρακολούθηση οικολογικής ποιότητας νερού – Βιοδείκτες"

Β. Διπλωματικές Εργασίες
Συνεπιβλέπων
3. φραγΚουλιδου, Τ. (2009). Οικολογία της διατροφής των ειδών Rutilusprespensis και Alburnusbelvica από τη λίμνη Μικρή Πρέσπα (με Λέκτορα Δ. Μπόμπορη)
4..Ιωακειμίδου Κ. Εκτίμηση της οικολογικής ποιότητα της Λίμνης Δοϊράνης με βάση το φυτοπλαγκτό και το ζωοπλαγκτό (με Αν. Καθ. Μ. Μουστάκα-Γούνη)
Συμμετοχή στην τριμελή εξεταστική επιτροπή
3.Πατσια, Α. (2009). Φωτογραφικοί κλειδικοί χαρακτήρες των ταξινομικών ομάδων βενθικών μακροασπονδύλων του Ελληνικού Συστήματος Αξιολόγησης. Ειδικές περιπτώσεις μελέτης: ποταμοί Στρυμόνας και Νέστος. ΔΠΜΣ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 255 σελ

ΙΙ.2.3. Διαπανεπιστημιακά
Α. Διδασκαλία
1999 ΠΜΣ "Διαχείριση θαλάσσιων και χερσαίων βιολογικών πόρων" Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Διαλέξεις: Μάθημα "Πανίδα της Ελλάδας (θαλάσσια και λιμνοποτάμια)", Διάλεξη "Λιμνοποτάμια πανίδα: Ασπόνδυλα"
2001-02 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Διαχείριση θαλάσσιων και χερσαίων βιολογικών πόρων". Μάθημα "Χερσαία Οικοσυστήματα", Ενότητα "Λιμνοποτάμια Ασπόνδυλα"

Β. Διπλωματικές Εργασίες

ΙΙ.3. Διαλέξεις – Επιμορφωτικά Σεμινάρια
1999-00 Εισηγητής, Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΕΚ) Γέφυρας. Διαλέξεις στα πλαίσια προγραμμάτων καταπολέμησης αποκλεισμού από την αγορά εργασίας με τίτλο "Βοηθοί Αλιέων & Υδατοκαλλιεργητών" και προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο "Υδατοκαλλιέργειες". Θέματα εισηγήσεων: "Βιοτικοί παράγοντες στα εσωτερικά νερά-Πηγές-Ποταμοί", "Πλαγκτονικοί οργανισμοί στα εσωτερικά νερά και η σημασία τους", "Πλαγκτονικοί οργανισμοί στη θάλασσα και η σημασία τους"
2008 Liege University, Department of Environmental Sciences and Management EuropeanStaff mobility 23-26/9/2008, Διαλέξεις: "The case of Lake Koronia: the planktc food web"
2009 Liege University, Department of Environmental Sciences and Management EuropeanClass 2000 Program 18-23/5/2009, Διαλέξεις: "The trophic importance in small Mediterranean lakes; zooplankton as an index of balance in the lakes", "The influence of abiotic conditions in small Mediterranean lakes", Εργαστήρια: "Zooplankton", Υπαίθριες ασκήσεις: "zooplankton diversity in systems with different physico-chemical characteristics"

ΙΙI. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ
Συμμετοχή στην τριμελή επιτροπή
1.Κατσιαπη, Σ. (Επιβλέπων: Αν. Καθ. Μ. Μουστάκα-Γούνη). Εκτίμηση της ποιότητας νερού λιμνών και ταμιευτήρων πόσιμου νερού της Ελλάδας με χρήση οικολογικών και μοριακών δεικτών
Συμμετοχή στην επταμελή εξεταστική επιτροπή
1.Δουλγερακη Σ. (2006). Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση της βενθικής μακροπανίδας και μειοπανίδας σε λιμνοθαλάσσια οικοσυτήματα της Βόρειας Ελλάδας με διαφορετικό βαθμό απομόνωσης. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 205 σελ
2. Χατζηνικολάου Γ. (2007). Επίδραση διαχειριστικών πρακτικών στην ποιότητα νερού και στην οικολογία των ποταμών της Ελλάδας. Ο Πηνειός (Θεσσαλίας) ως ειδική περίπτωση μελέτης. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ
3. Παπακώστας Σ. (2008). Καθορισμός της γενετικής σύστασης πληθυσμών ειδών του γένους Brachionus με χρήση μοριακών δεικτών. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 196 σελ

ΙV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1990-1995
1. Υδροβιολογική μελέτη της λίμνης Μικρής Πρέσπας. Καθήκοντα: προσδιορισμός και μέτρηση (αφθονίας και βιομάζας) των ζωοπλαγκτικών οργανισμών, επεξεργασία δεδομένων, συμβολή στη συγγραφή τελικής έκθεσης. (Χρηματοδότηση: Υπουργείο Γεωργίας. Διάρκεια: 4 έτη. Έναρξη: Μάιος 1990. Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθ. Ι. Τσέκος, ΑΠΘ )
2. Μελέτη αλιευτικής αξιοποίησης των λιμνών Υλίκη-Παραλίμνη. Καθήκοντα: προσδιορισμός και μέτρηση των ζωοπλαγκτικών οργανισμών, επεξεργασία δεδομένων. (Χρηματοδότηση: Υπουργείο Γεωργίας. Έναρξη: Μάιος 1990. Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθ. Π.Σ. Οικονομίδης, ΑΠΘ )
1997-1998
3. Αύξηση της αλιευτικής παραγωγής της φραγμαλίμνης του Ταυρωπού με εμπλουτισμό με αθερίνα (AtherinaboyeriRisso, 1810) από την Τριχωνίδα και παρακολούθηση του εγκλιματισμού της στο νέο περιβάλλον. Καθήκοντα: συμμετοχή σε εργασίες πεδίου, ανάπτυξη τεχνικών μεταφοράς ψαριών, εμπλουτισμοί, επεξεργασία δεδομένων, συγγραφή τελικής έκθεσης. (Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Διάρκεια: 2 έτη. Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθ. Π.Σ. Οικονομίδης, ΑΠΘ)
4. Συντονισμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης του Στρυμονικού κόλπο (LIFE96ENV/GR/OO564/PAZ). Καθήκοντα: προσδιορισμός και μέτρηση των ζωοπλαγκτικών οργανισμών, επεξεργασία στοιχείων, συμβολή στη συγγραφή τελικής έκθεσης. (Χρηματοδότηση: Ε.Ε. Υπεύθυνος Προγράμματος: Δρ. Ε. Κουτράκης, Ερευνητής Γ" ΙΝΑΛΕ)
1999-2000
5. Διερεύνηση υδροβιολογικών παραμέτρων στη λίμνη Καστοριάς. Επιλογή βέλτιστης μεθόδου αποκατάστασης της οικολογικής ισορροπίας. Καθήκοντα: προσδιορισμός και μέτρηση (αφθονίας και βιομάζας) των ζωοπλαγκτικών οργανισμών, επεξεργασία δεδομένων, συμβολή στη συγγραφή τελικής έκθεσης. (Διάρκεια: 1 έτος. Υπεύθυνος Προγράμματος: Αναπλ. Καθ. Μ. Μουστάκα, ΑΠΘ )
6. Μελέτη της ιχθυοπανίδας και καθορισμός των «κλειστών περιοχών» / Οριοθέτηση αλιευτικών ζωνών και εξασφάλιση της αμφίδρομης μετακίνησης των ψαριών μεταξύ των λιμνών Κορώνειας και Βόλβης και των χειμάρρων τους. Καθήκοντα: μέλος ερευνητικής ομάδας (Χρηματοδότηση: Αναπτυξιακή Εταιρία Ν. Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνος Προγράμματος: Αναπλ. Καθηγ. Α.Ι. Σίνης, ΑΠΘ)
2000-2001
7. Αλιευτική διαχείριση λιμνών (φυσικών και τεχνητών) και αξιοποίηση των υδάτινων πόρων σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές των νομών: Ροδόπης, Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών, Ιωαννίνων, Ευρυτανίας, Κοζάνης, Καρδίτσας, Καστοριάς, Θεσσαλονίκης Αιτωλοακαρνανίας, Βοιωτίας, Αρκαδίας, Ηλείας, Αχαΐας, Γρεβενών, Θεσπρωτίας, Ημαθίας, Άρτας. Επιχειρησιακό πρόγραμμα PESCA. Κλαδικές Μελέτες.. Καθήκοντα: συλλογή-επεξεργασία δεδομένων, συμβολή στη διαμόρφωση τελικής έκθεσης (Χρηματοδότηση: Υπουργείο Γεωργίας. Διάρκεια: 1 έτος. Έναρξη: Ιανουάριος 2000. Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθ. Π.Σ. Οικονομίδης, ΑΠΘ)
8. Οργάνωση και λειτουργία αλιευτικής εκμετάλλευσης στις λιμνοθάλασσες των νομών: Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Κέρκυρας, Άρτας, Πρέβεζας, Λευκάδας, Αχαΐας, Ηλείας, Αργολίδας, Αττικής, Μεσσηνίας, Εύβοιας, Λάρισας, Πιερίας, Αιτωλοακαρνανίας, Θεσπρωτίας. Επιχειρησιακό πρόγραμμα PESCA. Κλαδικές Μελέτες.. Καθήκοντα: συλλογή-επεξεργασία δεδομένων, συμβολή στη διαμόρφωση τελικής έκθεσης (Χρηματοδότηση: Υπουργείο Γεωργίας. Διάρκεια: 1 έτος. Έναρξη: Ιανουάριος 2000. Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθ. Π.Σ. Οικονομίδης, ΑΠΘ)
9. Εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων στη λίμνη Ταυρωπού. Πρόγραμμα LIFE 99 Καθήκοντα: εκπόνηση ειδικού διαχειριστικού σχεδίου για τη λίμνη Ταυρωπού, συμβολή στη συγγραφή τελικής έκθεσης. (Χρηματοδότηση: Ε.Ε. Υπεύθυνος Προγράμματος: Δρ. Δ. Νταλής, Αναπτυξιακή Εταιρία Καρδίτσας)
2001-2002
10. Παρακολούθηση της ποιότητας νερού στη θαλάσσια περιοχή Καλαμιτσίου Πρεβέζης. Καθήκοντα: προσδιορισμός και μέτρηση αφθονίας των ζωοπλαγκτικών οργανισμών, επεξεργασία δεδομένων, συμβολή στη συγγραφή ενδιάμεσης έκθεσης. (Χρηματοδότηση: ΕΤΑΝΑΜ. Υπεύθυνος Προγράμματος: Αν. Καθ. Γ. Νικολαΐδης, ΑΠΘ)

V. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
- Διεθνή
1. EIFAC Symposium on water for sustainable inland fisheries and aquaculture, Lisbon, Portugal, 23-26 June 1998
- "An annotated checklist of introduced fish species in inland waters of Greece" (στο συνέδριο παραβρέθηκε μόνο ο Π. Οικονομίδης).
2. 8th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Kavala, 17-21 May 1999
- "Zooplankton abundance in the Aliakmon river, Greece"
3. International Symposium Sustainable development of Prespa region, Oteshevo, FYROM, 23-25 June 2000
- "Species composition and seasonal variations of zooplankton of Lake Mikri Prespa"
4. 9th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Thessaloniki, 22-25 May 2002
- "Dry weights of the zooplankton of Lake Mikri Prespa (Macedonia, Greece)" (με μορφή αφίσας).
5. 11th International Symposium on Rotifera, Mexico City, March 2006
- "Morphological and molecular data on Brachionus sp. "Austria": preliminary results. (με μορφή αφίσας).
6. 10th International Congress on the Zoogeography and Ecology of the Eastern Mediterranean Region, Patras, 26-30 June 2006
- "The zooplankton community of a shallow eutrophic lake (Lake Pamvotis, N.W. Greece)" (παρουσιάστηκε από τον Α. Αντωνόπουλο).
7. The International Conference¨: The Functioning of Water Ecosystems and their Protection. Adam Mickiewicz University Department of Water Protection 27-28 October 2006
- "Limnological features of a shallow eutrophic lake (Lake Pamvotis, Greece) with emphasis on zooplankton community structure" (παρουσιάστηκε από τον Α. Αντωνόπουλο).
8. 5th Symposium of European Freshwater Sciences, Palermo, 8-13 July 2007
- "Plankton changes in a eutrophic lake with a history of toxic cyanobacterial blooms after sewage diversion" (με μορφή αφίσας ? στο συνέδριο παραβρέθηκε μόνο η Μ. Κατσιάπη).
9. 12th International Symposium on Rotifera, Berlin, August 2009
- "The description of Brachionus sessilis Varga, 1951 (Rotifera: Brachionidae) based on morphological and molecular data: preliminary results (με μορφή αφίσας).
- "Morphologic and genetic "decryption" of Brachionus sp. "Austria""
- "The Brachionus rotifers of Lake Koronia, Greece: a year"s story" (παρουσιάστηκε από τον Σ. Παπακώστα)
- Εθνικά
1. 11ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Κομοτηνή 1989.
- "Έλεγχος γεννησιμότητας της Ρ και F2 γενιάς του εδώδιμου σαλιγκαριού Helix aspersa κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας, φωτοπεριόδου και υγρασίας, σε 4 διαφορετικά υποστρώματα" (με μορφή αφίσας).
2. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Ξάνθη, 4-6 Ιουνίου 1993
- "Το ζωοπλαγκτό της λίμνης Μικρής Πρέσπας. Ποιοτική σύνθεση, χωρική και χρονική κατανομή"
3. Υγρότοποι Βόλβης – Κορώνειας, Βιολογική Έρευνα και Ενημέρωση. Ημερίδα, Θεσσαλονίκη, 3 Φεβρουαρίου 1995.
- (συμμετοχή χωρίς ανακοίνωση).
4. 5ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Καβάλα, 15-18 Απριλίου 1997
- "Ζωοπλαγκτική βιομάζα σε έξι ελληνικές λίμνες" (με μορφή αφίσας).
5. Προβολή των δραστηριοτήτων του ΕΚΘΕ στην Β. Ελλάδα. Ημερίδα, Θεσσαλονίκη, 9 Ιουλίου 1997.
- (συμμετοχή χωρίς ανακοίνωση).
6. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Θεσσαλονίκη, 26-27 Σεπτεμβρίου 1997.
- "Γονιμότητα του Venus verrucosa (Κυδώνι) στους κόλπους Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκού (Προκαταρκτικά αποτελέσματα)" (παρουσιάστηκε από την Σ. Γαληνού-Μητσούδη).
7. 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών, Σάμος, 28-31 Μάιος 1998.
- "Πειράματα μεταφοράς και εγκλιματισμού της αθερίνας (Atherina boyeri Risso, 1810) στη φραγμαλίμνη Ταυρωπού. Προκαταρκτικά αποτελέσματα" (με μορφή αφίσας? στο συνέδριο παραβρέθηκε μόνο ο Π. Οικονομίδης)
8. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Μεσολόγγι, 20-23 Ιανουαρίου 2000
- "Μαζική μεταφορά της αθερίνας της λίμνης Τριχωνίδας" (παρουσιάστηκε από τον Α. Βασιλείου).
9. 6ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Χίος, 23-26 Μαΐου 2000.
- "Η ζωοπλαγκτική κοινωνία της Κορώνειας. Προκαταρκτικά αποτελέσματα" (με μορφή αφίσας).
10. 1ο Συμπόσιο Συμβουλίου Περιβάλλοντος Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 11-13 Νοεμβρίου 2004.
- "Λίμνες Βόλβη-Κορώνεια: Σταθερότητα;" (με μορφή αφίσας).
11. 27ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε., Ναύπλιο 12-15 Μαϊου 2005.
- "Αφθονία και βιομάζα ταξινομικών και λειτουργικών ομάδων πλαγκτού στο Θερμαϊκό Κόλπο." (με μορφή αφίσας, παρουσιάστηκε από την Α. Χαραλαμποπούλου).
12. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Δράμα 13-16 Οκτωβρίου 2005.
- "Η ζωοπλαγκτική κοινωνία της Λίμνης Τριχωνίδας." (με μορφή αφίσας).
- "Η χρήση του γονιδίου 16S rRNA στη μελέτη φυσικών πληθυσμών του γένους Brachionus: προκαταρκτικά αποτελέσματα." (με μορφή αφίσας)
- "Τι έχει αλλάξει στη ζωοπλαγκτική κοινωνία στη λίμνη Βόλβη τα τελευταία 18 χρόνια;" (με μορφή αφίσας)
13. 2ο Συμπόσιο Συμβουλίου Περιβάλλοντος Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1-4 Ιουνίου 2006.
- "Κορώνεια 2005: Αναστολή ενός "προαναγγελθέντος θανάτου"."
14. 8ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκενογραφίας & Αλιείας, Θεσσαλονίκη 4-8 Ιουνίου 2006
- "Η κατανομή του μεσοζωοπλαγκτού στην κόλπο Καβάλας (καλοκαίρι 2003)." (με μορφή αφίσας).
15. 29ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε., Καβάλα 17-19 Μαϊου 2007.
- "Δυναμική του πλαγκτού παρουσία θαλάσσιου χιονιού στον Όρμο Θεσσαλονίκης." (με μορφή αφίσας, παρουσιάστηκε από την Ε.-Σ. Δεληγιώργη).
- "Εποχική διακύμανση της διατροφής των Abramis brama (Linnaeus, 1758) και Carassius gibelio (Bloch, 1782) από τη λίμνη Βόλβη." (παρουσιάστηκε από την Ι. Σαλβαρίνα)
16. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Μυτιλήνη 27-30 Σεπτεμβρίου 2007.
- "Αφθονία και βιομάζα του μεσοζωοπλαγκτού στους κόλπους Στρυμονικού και Ιερισσού (Ιούλιος 1997-Μάρτιος 1998)." (με μορφή αφίσας).
- "Δίαιτα και στρατηγική διατροφής 10 ειδών ψαριών της Λίμνης Βόλβης." (με μορφή αφίσας).
17. 11ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε., Θεσσαλονίκη 22-24 Μαϊου 2008.
- "Κρίσιμοι παράγοντες για την αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας" (με μορφή αφίσας, παρουσιάστηκε από την Σ. Κατσιάπη).
18. 30ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Β.Ε., Αθήνα 8-11 Οκτωβρίου 2009.
- "Ποιότητα νερού στον Ταμιευτήρα του Μαραθώνα" (με μορφή αφίσας)

VI. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
- Συμμετοχή σε επιτροπές
2004-99 Μέλος της ΓΣ, του Τμήματος Βιολογίας, ΑΠΘ
2007 -09 Μέλος της ΓΣ, του Τμήματος Βιολογίας, ΑΠΘ
2005 - Μέλος της επιτροπής για την Ιστοσελίδα του Τμήματος, του Τμήματος Βιολογίας, ΑΠΘ
2006 - Μέλος της επιτροπής ποσοστικοποιήσης, του Τμήματος Βιολογίας, ΑΠΘ
2009- Μέλος της Επιτροπής Επικοινωνιακής Στρατηγικής, του Τμήματος Βιολογίας, ΑΠΘ
- Συμμετοχή σε
1999 Αντιπρόσωπος του Τμήματος Βιολογίας, ΑΠΘ, στην 1η συνάντηση εργασίας του προγράμματος TEMPUS "Credit-based system of Faculties of Science in Slovakia", σχετικά με το σύστημα διδακτικών μονάδων ECTS, όπου έκανα παρουσίαση του προγράμματος σπουδών και του συστήματος διδακτικών μονάδων (ελληνικό και ECTS) του Τμήματος Βιολογίας. Σλοβακία 12-17 Απριλίου
1999 Αντιπρόσωπος του Τμήματος Βιολογίας, ΑΠΘ, στην 1η συνάντηση εργασίας του προγράμματος TEMPUS "EU-Training of Hungarian Nature-Conservation Officials" όπου παρουσίασα τις δραστηριότητες του Τμήματος σε σχέση με το περιβάλλον. Βουδαπέστη, 22-26 Οκτωβρίου
2002 Αντιπρόσωπος του Τμήματος Βιολογίας, ΑΠΘ, στο 6th Congress of the European Association of University Departments and Faculties of Biology, Λισσαβόνα, Πορτογαλία, 6-8 Ιουνίου
2003 Αντιπρόσωπος του ΑΠΘ στην ετήσια συνάντηση του Δικτύου της Ουτρέχτης στο Brno, Τσεχία, 4-5 Απριλίου
- Γραμματειακός Συντονισμός
2007- Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής" των Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ

VIΙ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α. Υπεύθυνος Σύνταξης Επιστημονικών Περιοδικών
Μέλος του Editorial Board του Journal of Biological Research-Thessaloniki

Β. Κριτής Επιστημονικών Περιοδικών
2002: 2 για το BelgianJournalofZoology (για το 9thInternationalCongressontheZoogeographyandEcologyofGreeceandAdjacentRegions).
2006: 1 για το International Journal of Limnology
2006: 1 για το Journal of Natural History (για το 10thInternationalCongressontheZoogeographyandEcologyofGreeceandAdjacentRegions).
2006: 1 για το FresheniusEnvironmental Bulletin
2006: 1 για το Biologia
2006: 1 για το Annales de Limnologie
2007: 1 για το Journal of Biological Research
2007: 1 για το Aquaculture
2007: 2 για το 13o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων
2009: 1 για το Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom
2010 1 για το Journal of Plankton Research

Γ. Διοργάνωση Συμποσίων - Συνεδρίων
1997 4th International Round Table Barbus IV, Θεσσαλονίκη, 24-27 Ιουνίου (μέλος της οργανωτικής επιτροπής)
2007 Ημερίδα Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής" 10 Δεκεμβρίου

VIII. ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Εκπροσώπηση του Τμήματος Βιολογίας σε τοπικά όγρανα και επιτροπές
Ενημέρωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης για τα θέματα της οικολογικής κατάστασης των λιμνών Κορώνειας και Βόλβης
Ενημέρωση των τοπικών αρχών και φορέων με έγγραφα σχετικά με θέματα για την περιβαλλοντική κατάσταση της Λίμνης Κορώνειας, ανακοινώσεις σε συνέδρια, επιμορφωτικά σεμινάρια
Αναπληρώτρια Ειδική Επιστήμων του Φορέα Διαχείρισης των Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών

IX. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία
Πανελλήνια Ένωση Βιολόγων
Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστημών
American Society of Limnology and Oceanography
American Association for the Advancement of Science

X. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

Α. Διδακτορική Διατριβή
Μιχαλουδη, Ε., 1997. Σύνθεση των ειδών, αφθονία και βιομάζα των ζωοπλαγκτικών οργανισμών της Μικρής Πρέσπας. Διδακτορική διατριβή, ΑΠΘ, 199 σελ

B. Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά
1. Michaloudi E., Zarfdjian M. & Economidis P.S. 1997. The zooplankton of Lake Mikri Prespa. Hydrobiologia 351: 77-94
2. Lazaridou-Dimitriadou M., E. Aployanni, M. Baka, TH. Brouziotis, N. Kifonidis, E. Mihaloudi, D. Sioula and G. Vellis 1998. Growth, mortality and fecundity in successive generations of Helix aspersa Muller cultured indoors and crowding effects on fast-, medium- and slow-growing snails of the same clutch. Journal of Molluscan Studies 64: 67-74
3. Economidis P. S., E. Dimitriou, R. Pagoni, Michaloudi, E. & L. Natsis 2000. Introduced and translocated fish species in the inland waters of Greece. Fisheries Management and Ecology 7: 239-250
4. Zarfdjian M., Michaloudi E., Bobori D. & Mourelatos S. 2000. Zooplankton abundance in the Aliakmon river, Greece. Belgian Journal of Zoology 130: 31-36
5. Michaloudi E., Kostecka M. 2004. Zooplankton of Lake Koroneia (Macedonia, Greece). Biologia, Bratislava. 59: 165-172
6. Moustaka-Gouni M., Cook C.M., Gkelis S., Michaloudi E., Pantelidakis K., Pyrovetsi M. & Lanaras T. 2004. The coincidence of a Prymnesium parvum bloom and the mass kill of birds and fish in Lake Koronia. Harmful Algae News 26: 1-2
7. Kehayias G., Michaloudi E. & Bexi A. 2004. Aspects on the seasonal dynamics and the vertical distribution of the crustacean zooplankton community and the Dreissena polymorpha larvae in Lake Trichonis. Mediterranean marine Science 5: 19-27
8. Michaloudi E. 2005. Dry weights of the zooplankton of Lake Mikri Prespa (Macedonia, Greece). Belgian Journal of Zoology: 134: 87-92
9. Kehayias G., Michaloudi E. & Koutrakis E. 2005. Feeding and predation impact of chaetognaths in the north Aegean Sea (Strymonikos and Iersissos Gulfs). Journal of the Marine Biological Association U.K. 85: 1-8
10. Moustaka-Gouni M., Vardaka E., MichaloudiE., Kormas K., Tryfon E., Mihalatou H., Gkelis S. & Lanaras T. 2006. Plankton food web structure in a eutrophic lake with a history of toxic cyanobacterial blooms. Limnology and Oceanography 51: 715-727
11. Moustaka-Gouni M., Michaloudi E., Katsiapi M., Genitsaris S. 2007. The coincidence of an Arthrospira-Anabaenopsis bloom and the mass mortality of birds in Lake Koronia. Harmful Algae News 35: 6-7
12. Antonopoulos A., Kagalou I., Michaloudi E., Leonardos I. 2008. Limnological features of a shallow eutrophic lake (Lake Pamvotis, Greece) with emphasis on zooplankton community structure.Oceanological and Hydrobiological studies 37: 1-14
13. Μichaloudi E., Moustaka-Gouni M., Gkelis S. & Pantelidakis K. 2009. Plankton community structure during an Ecosystem Disruptive Algal Bloom of Prymnesium parvum. JournalofPlanktonResearch 31: 301-309
14. Mazaris A.D., Moustaka-Gouni M.,Μichaloudi E., Bobori D.C. 2010. Biogeographical patterns of freshwater micro- and macroorganisms: a comparison between phytoplankton, zooplankton and fish in the eastern Mediterranean. Journal of Biogeography

Γ. Δημοσιεύσειςσεβιβλία-proceedings συνεδρίωνμετάαπόκρίση
1. Economidis P. S., E. Dimitriou, R. Pagoni, Michaloudi, E. & L. Natsis, 1998. An annotated checklist of introduced fish species in inland waters of Greece. EIFAC, Lisbon, Portugal, 23-26 June 1998
2. Βασιλειου, Α., Ε., Μιχαλουδη, Δ.Χ., Μπομπορη & Π.Σ., Οικονομιδησ, 1998. Πειράματα μεταφοράς και εγκλιματισμού της αθερίνας (AtherinaboyeriRisso, 1810) στη φραγμαλίμνη Ταυρωπού. Προκαταρκτικά αποτελέσματα. Πρακτικά 20ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών: 27-28.
3. Zarfdjian M., Michaloudi E., Bobori D. & Mourelatos S., 1999. Zooplankton abundance in the Aliakmon river, Greece. 8th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Abstracts 8: 166
4. Βασιλειου, Α., Ε., Μιχαλουδη, Δ.Χ., Μπομπορη & Π.Σ., Οικονομιδησ, 2000. Μαζική μεταφορά της αθερίνας της λίμνης Τριχωνίδας. Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων: 97-100.
5. Μιχαλουδη, Ε., Α.Ι., Σινησ & Π.Σ., Οικονομιδησ, 2000. Η ζωοπλαγκτική κοινωνία της Κορώνειας. Προκαταρκτικά αποτελέσματα. Πρακτικά Τόμος ΙΙ 6ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας: 248-250.
6. Michaloudi E. 2002. Dry weights of the zooplankton of Lake Mikri Prespa (Macedonia, Greece). 9th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Abstacts 9: 101
7. Ντουλκα Ε., Κεχαγιασ Γ. & Μιχαλουδη Ε. 2005. Η ζωοπλαγκτική κοινωνία της Λίμνης Τριχωνίδας. Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων: 274-277
8. Παπακωστασ Σ., Τρανταφυλλιδησ Α., ΜιχαλουδηΕ., Σινησ Α. & Αμπατζοπουλοσ Θ.Ι. 2005. Η χρήση του γονιδίου 16S rRNA στη μελέτη φυσικών πληθυσμών του γένους Brachionus: προκαταρκτικά αποτελέσματα. Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων: 331-334
9. Σαλβαρινα Ι., Μιχαλουδη Ε. & Σινησ Α. 2005. Τι έχει αλλάξει στη ζωοπλαγκτική κοινωνία στη λίμνη Βόλβη τα τελευταία 18 χρόνια;. Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων: 270-273
10. Michaloudi, E., Papakostas, S., Triantafyllidis, A., Abatzopoulos, A.J. 2006. Morphological and molecular data on Brachionus sp. "Austria": preliminary results. 11th International Symposium on Rotifera, Abstracts: 55
11. Μιχαλουδη Ε., Αρτεμιου Α. & Τσικληρασ Α. 2006. Η κατανομή του μεσοζωοπλαγκτού στην κόλπο Καβάλας (καλοκαίρι 2003) 8ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκενογραφίας & Αλιείας, Περιλήψεις: 153 (εργασία σε CD)
12. Antonopoulos, A., Michaloudi, E., Kagalou, I., Leonardos, I. 2006. The zooplankton community of a shallow eutrophic lake (Lake Pamvotis, N.W. Greece)" 10th International Congress on the Zoogeography and Ecology of the Eastern Mediterranean Region, Patras, 26-30 June 2006
13. Katsiapi, M., Vardaka, E., Michaloudi, E., Gkelis, S., Kormas, K.A., Moustaka-Gouni, M. 2007. Plankton changes in a eutrophic lake with a history of toxic cyanobacterial blooms after sewage diversion"" 5th Symposium of European Freshwater Sciences, Palermo, 8-13 July 2007
14. Αρτεμιου Α., Μιχαλουδη Ε. & Κουτρακησ Μ.2007. Αφθονία και βιομάζα του μεσοζωοπλαγκτού στους κόλπους Στρυμονικού και Ιερισσού (Ιούλιος 1997-Μάρτιος 1998) Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων: 523-526
15. Σαλβαρινα Ι., Μιχαλουδη Ε. & Μπομπορη Δ.Χ. 2007. Δίαιτα και στρατηγική διατροφής 10 ειδών ψαριών της Λίμνης Βόλβης. Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων: 189-192

Γ1. Δημοσιεύσεις σε βιβλία-proceedingsσυνεδρίων χωρίς κρίση
1. Μιχαλουδη, Ε., Μ., Λαζαριδου-Δημητριαδου & Μ., Κατουλασ, 1989. Έλεγχος γεννησιμότητας της Ρ και F2 γενιάς του εδώδιμου σαλιγκαριού Helix aspersa κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας, φωτοπεριόδου και υγρασίας, σε 4 διαφορετικά υποστρώματα. Πρακτικά 11ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών: 123-124.
2. Μιχαλουδη, Ε. & Π.Σ., Οικονομιδησ, 1993. Το ζωοπλαγκτό της λίμνης Μικρής Πρέσπας. Ποιοτική σύνθεση, χωρική και χρονική κατανομή. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Περιλήψεις: 5.
3. Ζαρφτζιαν, Μ., Ε., Μιχαλουδη & Π.Σ., Οικονομιδησ, 1997. Ζωοπλαγκτική βιομάζα σε έξι ελληνικές λίμνες. Πρακτικά Τόμος ΙΙ 5ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας: 357-358.
4. Γαληνου-Μητσουδη, Σ., Ε., Μιχαλουδη, & Π.Σ., Οικονομιδησ, 1997. Γονιμότητα του Venusverrucosa (Κυδώνι) στους κόλπους Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκού (Προκαταρκτικά αποτελέσματα). 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Περιλήψεις: 20.
5. Michaloudi, Ε., 2000. Species composition and seasonal variations of zooplankton of Lake Mikri Prespa. Proceedings of the International Symposium Sustainable development of Prespa region: 41-47
6. Γκελησ Σ., Μιχαλουδη Ε., Βαρδακα Ε., Κατσιαπη Μ., Παντελιδακησ Κ., Λαναρασ Θ. & Μουστακα-Γουνη Μ., 2004. Λίμνες Βόλβη-Κορώνεια: Σταθερότητα;. 1o Συμπόσιο Συμβουλίου Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. (Περίληψη σε CD)
7. Χαραλαμποπουλου Α., Μιχαλουδη Ε., Μουστακα-Γουνη & Χιντηρογλου Χ. 2005. Αφθονία και βιομάζα ταξινομικών και λειτουργικών ομάδων πλαγκτού στο Θερμαϊκό Κόλπο. Πρακτικά 27ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε.: 417
8. Μουστακα-Γουνη Μ. & Μιχαλουδη Ε. 2006. Κορώνεια 2005: Αναστολή ενός "προαναγγελθέντος θανάτου". 2ο Συμπόσιο Συμβουλίου Περιβάλλοντος Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1-4 Ιουνίου 2006
9. Antonopoulos A., Kagalou I., Michaloudi E., Leonardos I. 2006. Limnological features of a shallow eutrophic lake (Lake Pamvotis, Greece) with emphasis on zooplankton community structure. The International Conference¨: The Functioning of Water Ecosystems and their Protection. Adam Mickiewicz University Department of Water Protection 27-28 October 2006
10. Δεληγιωργη Ε.-Σ., Μιχαλουδη Ε. & Μουστακα-Γουνη Μ..2007. Δυναμική του πλαγκτού παρουσία θαλάσσιου χιονιού στον Όρμο Θεσσαλονίκης 29ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε., Καβάλα 17-19 Μαϊου 2007.15. 29ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε., Καβάλα 17-19 Μαϊου 2007
11. Σαλβαρινα Ι.Χ., Μπομπορη Δ.Χ. & ΜιχαλουδηΕ...2007. Εποχική διακύμανση της διατροφής των Abramis brama (Linnaeus, 1758) και Carassius gibelio (Bloch, 1782) από τη λίμνη Βόλβη. 29ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε., Καβάλα 17-19 Μαϊου 2007
12. Κατσιαπη Μ., Γενιτσαρης Σ., Παντελιδακησ Κ., Μιχαλουδη Ε. & Μουστακα-Γουνη Μ. 2008. Κρίσιμοι παράγοντες για την αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας. 11ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε., Θεσσαλονίκη 22-24 Μαϊου 2008
13. Proios K., Michaloudi E., Vasileiadou K., Papakostas S., Kappas I. & Abatzopoulos T.J. 2009. The description of Brachionus sessilis Varga, 1951 (Rotifera: Brachionidae) based on morphological and molecular data: preliminary results. 12th International Symposium on Rotifera, Abstracts: 115
14. Michaloudi E., Papakostas S., Triantafyllidis A., Kappas I., Vasileiadou K., Proios K., Mills S. & Abatzopoulos T.J. 2009. Morphologic and genetic "decryption" of Brachionus sp. "Austria". 12th International Symposium on Rotifera, Abstracts: 116
15. Papakostas S., MichaloudiE., Triantafyllidis A., Kappas I. & Abatzopoulos T.J. 2009. The Brachionus rotifers of Lake Koronia, Greece: a year"s story. 12th International Symposium on Rotifera, Abstracts: 127
16. Κατσιαπη Μ., Μουστακα-Γουνη Μ., Μιχαλουδη Ε. & Κορμασ Κ. 2009. Ποιότητα νερού στον Ταμιευτήρα του Μαραθώνα. 30ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Β.Ε., Αθήνα 8-11 Οκτωβρίου 2009

Δ. Διδακτικά εγχειρίδια-βοηθήματα
1. Μιχαλουδη, Ε., 1999. Λιμνοποτάμια πανίδα. Ασπόνδυλα. Σημειώσεις για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Διαχείριση θαλάσσιων και χερσαίων βιολογικών πόρων"του Πανεπιστήμιου Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, 10 σελ
2. Μιχαλουδη, Ε., 1999. Βιοτικοί παράγοντες στα εσωτερικά νερά. Πλαγκτικοί οργανισμοί και η σημασία τους. Σημειώσεις διαλέξεων στα πλαίσια μαθημάτων στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας με τίτλο "Βοηθοί αλιέων & Υδατοκαλλιεργητών" Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΕΚ) Γέφυρας 12 σελ
3. Michaloudi, E., 2000. Key to freshwater zooplankton. Σημειώσεις στα πλαίσια European Class 2000 Program που πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ, 14 σελ
4. Michaloudi, E., 2000. Zooplankton. Σημειώσεις στα πλαίσια European Class 2000 Program που πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ, 4 σελ
5. Μιχαλουδη, Ε., 2001. Λιμνοποτάμια Ασπόνδυλα. Σημειώσεις για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Διαχείριση θαλάσσιων και χερσαίων βιολογικών πόρων"του Πανεπιστήμιου Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, 56 σελ
6. Μιχαλουδη, Ε., 2007. Βιολογία Πρώτιστων, Κνιδοζώων, Πλατυελμίνθων, Ψευδοκοιλωματικών, Μαλακίων, Δακτυλιοσκωλήκων, Αρθροπόδων και Εχινοδέρμων. Επεξεργασία, μετάφραση και μεταγλώτιση ταινιών

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.