Τι νέο υπάρχει?       English version

Δήμητρα Μπόμπορη

 

I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Θέση             : Επικ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Επώνυμο        : Μπόμπορη

Όνομα           : Δήμητρα

Διεύθυνση       : ΑΠΘ, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Ζωολογίας, Εργ. Ιχθυολογίας, Θ. 134, 54124 Θεσσαλονίκη

Τηλ. Γραφείου : 2310 998334

Email              : bobori@bio.auth.gr

 

Ι.1 ΣΠΟΥΔΕΣ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

 

1982            Απολυτήριο Λυκείου, 3ο Λύκειο Θεσσαλονίκης.

 

1987             Πτυχίο Βιολογίας (1982-1987), Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών, Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

 

1996             Διδακτορικό δίπλωμα (1987-1996), Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας,

Σχολή Θετικών Επιστημών, ΑΠΘ. 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

1988             Επίσκεψη/παραμονή στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σκοπός η εκπαίδευση και απόκτηση εμπειρίας σε νέες τεχνικές μικροανάλυσης με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (scanning electron microscope).

 

1988             (23/5-13/10) Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ). Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ανέργων Νέων Επιστημόνων. Δίπλωμα εκπαίδευσης με αντικείμενο "Απλές εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στη γεωργία, κτηνοτροφία και προστασία του περιβάλλοντος".

 

1989             (18/9-14/12) Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ). Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ανέργων Νέων Επιστημόνων. Δίπλωμα εκπαίδευσης με αντικείμενο "Εφαρμογές των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στις Βιολογικές επιστήμες".

 

1991             Σύνδεσμος Ιαματικών Πηγών και Λουτροπόλεων. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ανέργων Νέων Επιστημόνων. Δίπλωμα εκπαίδευσης με αντικείμενο "Αξιοποίηση των θερμομεταλλικών νερών στον ιαματικό τουρισμό, στην παραγωγή ενέργειας και στην εμφιάλωση

 

1991             (1/9-31/12) Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ). Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ‘ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΙΙΙ’ με θέμα: ‘Τεχνικές ελέγχου της υγείας και ασφάλειας ατόμων που βρίσκονται στο εργασιακό και αστικό περιβάλλον’.

                     (1/1-15/10)Πρακτική άσκηση στο βιοχημικό εργαστήριο της Α' Παιδιατρικής κλινικής του ΑΠΘ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Εκπαίδευση σε θέματα χρωματογραφίας λεπτής στιβάδας ανοσοενζυμικών και φασματοφωτομετρικών μεθόδων.

 

2006                (3-22/1) WorldFish Center, Los Bànos, Φιλιππίνες. Σκοπός επίσκεψης: Εκμάθηση δομής και οργάνωσης της Fishbase καθώς και τρόπου εισαγωγής δεδομένων σε συγκεκριμένα πεδία της βάσης. Εμπλουτισμός της FishBase με στοιχεία για τα ψάρια των εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας και χωρών της Βαλκανικής

 

 

I.2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1997             (6/1997-10/1997) Ερευνήτρια-Επιστημονική Συνεργάτιδα στο Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων(ΕΚΒΥ), Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Σχέση εργασίας: σύμβαση έργου. Καθήκοντα: Επιμέλεια ελληνικής έκδοσης του ‘Έργου οικοτόπων στην Ελλάδα Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000’. Υπεύθυνη Προσωπικού: Ε. Αλεξανδρίδου (Δ/ντρια). 

 

1997             (15/9, ΦΕΚ 166/10-10-97)Κατάταξη σε προσωρινή θέση ειδικότητας πτυχιούχου ΑΕΙ (ΠΕ κατηγορίας), ΑΠΘ.Σχέση εργασίας: Ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου.

 

1997             (30/10) Ανάληψη καθηκόντων ως πτυχιούχος ΠΕ κατηγορίας, αορίστου χρόνου.

 

1998             (17/3) Τοποθέτηση στο Τμήμα Βιολογίας ως συμβασιούχος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΠΕ κατηγορίας.

 

2000             (26/6, ΦΕΚ 147/13-6-2000) Διορισμός με αναδρομική ισχύ από 9/9/1999 στον υφιστάμενο κλάδου ΠΕ Βιολόγων, ΠΕ κατηγορίας, σε συνιστώμενη οργανική θέση με Β’ βαθμό, ΑΠΘ.

 

2000             (28/6) Ανάληψη καθηκόντων ως ΠΕ Βιολόγος, ΑΠΘ.

 

2000             (6/10, ΦΕΚ 262/6-11-2000)Ένταξη σε προσωποπαγή θέση Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) κλάδου ΙΙ. Τμήμα Βιολογίας, (Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Τομέας Ζωολογίας),ΑΠΘ.

 

2002             (23/7) Ένταξη στη Β’ βαθμίδα Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) κλάδου ΙΙ. Τμήμα Βιολογίας, (Τομέας Ζωολογίας),ΑΠΘ.

 

2003             (6/6, ΓΣ αριθ. 334/6-6-2003) Εκλογή στη βαθμίδα του Λέκτορα ‘Οικολογίας και διαχείρισης εσωτερικών υδάτων με έμφαση στους ιχθύς’. Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Ζωολογίας,ΑΠΘ.

 

2005             (21/3, ΦΕΚ 61/21-3-2005) Ένταξη στη βαθμίδα του Λέκτορα ‘Οικολογίας και διαχείρισης εσωτερικών υδάτων με έμφαση στους ιχθύς’ με μονιμότητα. Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Ζωολογίας, ΑΠΘ.

 

2005             (28/3) Ανάληψη καθηκόντων ως μόνιμος Λέκτορας ‘Οικολογίας και διαχείρισης εσωτερικών υδάτων με έμφαση στους ιχθύς’. Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Ζωολογίας, ΑΠΘ.

 

 

Ι.3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Oικολογία και ρύπανση λιμνοποτάμιων και παράκτιων συστημάτων, Οικοτοξικολογία, Ιχθυοπανίδα εσωτερικών υδάτων και παράκτιων συστημάτων, Βιολογία και οικολογία ψαριών, Προστασία και διαχείριση λιμνών και ποταμών, FishBase, παρακολούθηση επιφανειακών υδάτων και εκτίμηση της οικολογικής τους ποιότητας με βάση την Οδηγία 2000/60/ΕΚ.

Ειδικότερα:

-          Οικολογία ψαριών.

-          Διερεύνηση των σχέσεων της ποιότητας του νερού και της κατανομής υδρόβιων οργανισμών.

-          Ευτροφισμός και ρύπανση εσωτερικών και παράκτιων υδάτων.

-          Περιβαλλοντικός έλεγχος και παρακολούθηση λιμνοποτάμιων συστημάτων (base line and monitoring studies).

-          Συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων στο αβιοτικό περιβάλλον (νερό, ίζημα) και στους υδρόβιους οργανισμούς (φυτοπλαγκτό, ζωοπλαγκτό, ζωοβένθος, ψάρια).

-          Διερεύνηση των σχέσεων του περιεχομένου των βαρέων μετάλλων στους ιστούς ψαριών με βιολογικές παραμέτρους (μήκος, βάρος, ηλικία, φύλο).

-          Διαχείριση λιμναίων συστημάτων - εμπλουτισμοί.

-          Διαχείριση παράκτιας ζώνης.

-          Τεχνικές μεταφοράς ψαριών.

-          Μέθοδοι παρακολούθησης και εκτίμησης αφθονίας ψαριών σε ρέοντα ύδατα.

-          Εφαρμογή της Οδηγίας για τα νερά 2000/60 της ΕΚ στην Ελλάδα.

-          Θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης υδάτινων οικοσυστημάτων.

-          Κινδυνεύοντα και απειλούμενα είδη ψαριών, είδη υπό εξαφάνιση.

-          Συλλογή, και εισαγωγή στη FishBase δεδομένων που αφορούν στα ψάρια των εσωτερικών υδάτων των χωρών της Βαλκανικής και της Ανατολικής Μεσογείου.

 

 

ΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΙΙ.1. Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών

            ΙΙ.1.1. Τμήμα Βιολογίας

            Α. Διδασκαλία

1987-1990    Συμμετοχή στη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων του προπτυχιακού μαθήματος της Ιχθυολογίας (8οεξάμηνο)

 

1989-1990    Συμμετοχή στη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων του προπτυχιακού μαθήματος Ζωολογίας ΙΙ (2οεξάμηνο)

 

1990-2002    Συμμετοχή στη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων των προπτυχιακών μαθημάτων:

- Γενική Ζωολογία ΙΙ (2ο εξάμηνο)

- Ιχθυολογία (8ο εξάμηνο)

 

2000-2003   Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Μουδανιών. Διδασκαλία των εργαστηριακών ασκήσεων (2000-2002) και του μαθήματος και εργαστηριακών ασκήσεων (2002-2003) της ‘Λιμνολογίας’ ως Εργαστηριακός Συνεργάτης με πλήρη προσόντα.

 

2002-            Συνδιδάσκων των εργαστηριακών ασκήσεων των προπτυχιακών μαθημάτων:

- Μορφολογία και Συστηματική Χορδωτών (2ο εξάμηνο)

- Λιμνοποτάμιο Περιβάλλον και οργανισμοί (6ο εξάμηνο)

- Ιχθυολογία (από το 2005 άλλαξε σε Ιχθυολογία-Αλιευτική Βιολογία) (8ο εξάμηνο)

 

2003-2004   Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης,   Παράρτημα Μουδανιών. Διδασκαλία του μαθήματος της ‘Λιμνολογίας’ και ειδικού ‘Σεμναρίου’ ως Επιστημονικός Συνεργάτης με πλήρη προσόντα.

 

2003-            Συνδιδάσκων του προπτυχιακού μαθήματος ‘Λιμνοποτάμιο Περιβάλλον και οργανισμοί’ (6ο εξάμηνο)

 

 

Γ. Διπλωματικές Εργασίες

Επιβλέπουσα

1.Μαλλούρης, Α. 2008. Ηλικία και αύξηση ψαριών της λίμνης Δοϊράνης. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ.

 

Σε συνεπίβλεψη

 

1.Talbot, C.J. 1996. ThecurrentphysicalchemicalandbiologicalstatusoftheRiverAliakmonGreece. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, University of Manchester, 105 σελ. (με Καθ. Μ. Λαζαρίδου). 

2.Βασιλείου, Α. 1997. Προσδιορισμός συγκεντρώσεων χαλκού, μολύβδου και ψευδαργύρου στο σίρκο (Alburnusalburnus,Linnaeus 1758) της λίμνης Κορώνειας και συσχέτιση με βιολογικές παραμέτρους. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 43 σελ (με Καθ. Π.Σ. Οικονομίδη).

3.Αντωνέλου, Ε. 1999. Περιβαλλοντικοί παράγοντες και συγκέντρωση βαρέων μετάλλων στους ιστούς ψαριών του γλυκού νερού. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 100 σελ. (με Καθ. Π.Σ. Οικονομίδη).

4.Οικονομίδης, Ν. 2003. Μορφολογικά και οικολογικά χαρακτηριστικά των ψαριών της λίμνης Ταυρωπού. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 55 σελ. (με Καθ. Π.Σ. Οικονομίδη).

5.Χαλκιά, Β. 2006. Μερικές μορφομετρικές σχέσεις που σχετίζονται με τη βιολογία ορισμένων ειδών ψαριών από τα εσωτερικά νερά της Ελλάδας. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 65 σελ (με Καθ. Κ.Ι. Στεργίου).

6.Πατσιά, Α. 2006. Σταθμοί αναφοράς των ποταμών της Β. Ελλάδας σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΕ. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 108 σελ. (με Καθ. Μ. Λαζαρίδου).

7.Ηλία, Γ. 2006. Εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας του ποταμού Στρυμόνα κατάντη της Τεχνητής λίμνης Κερκίνης. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 76 σελ. (με Καθ. Μ. Λαζαρίδου).

8.Καββαδίας, Γ. 2008. Διατροφή και τροφικά επίπεδα των ψαριών των εσωτερικών υδάτων της Βαλκανικής. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ (με Καθ. Κ.Ι. Στεργίου).     

9.Γεωργίου, Δ. 2008. Στοιχεία αναπαραγωγής των ψαριών των εσωτερικών υδάτων χωρών της Βαλκανικής και ανατολικής Μεσογείου. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 64 σελ. (με Καθ. Κ.Ι. Στεργίου και Λέκτορα Ε. Αντωνοπούλου).

10.Ανδρέου, Α. 2008. Σχέσεις μήκους- βάρους ψαριών της Μεσογείου. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 162 σελ. (με Καθ. Κ.Ι. Στεργίου).

11.Μπεκρή, Μ. 2008. Σχέσεις μηκών και σχέσεις μήκους–βάρους ψαριών των εσωτερικών υδάτων της Βαλκανικής και χωρών της ανατολικής Μεσογείου. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 50 σελ. + 14 σελ Παράρτημα(με Καθ. Κ.Ι. Στεργίου).

12.Γκμπάντη, Ε. 2009. Γενετική ανάλυση ψαριών των εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας. (με Επικ. Καθ. Α. Τριανταφυλλίδη).

13. Βαβαλίδης, Θ. 2009. Διατροφή και τροφικά επίπεδα ψαριών της λίμνης Δοϊράνης. (με Λέκτορα Ε. Μιχαλούδη) .

14.Κολιαμήτρα, Χ. 2010. Οικολογία και γενετική ψαριών του συστήματος της λίμνης Δοϊράνης. (με Επικ. Καθ. Α. Τριανταφυλλίδη).

15. Λώμης, Α. 2010. Κατά μήκος συνθέσεις των ψαριών των εσωτερικών νερών χωρών της Βαλκανικής και της Τουρκίας. (με Καθ. Κ.Ι. Στεργίου).

16. Κάτσιος, Ν. Ανάλυση των κατά μήκος συνθέσεων των ψαριών της Ανατολικής Μεσογείου. (με Καθ. Κ.Ι. Στεργίου)  (σε εξέλιξη).

17. Μεμέτ, Ι.Γ. Ηλικία και αύξηση του Rutilusprespensis από τη λίμνη Μικρή Πρέσπα. (με Καθ. Κ.Ι. Στεργίου) (σε εξέλιξη).

18. Παπαδάκου, Ε. Αναπαραγωγική βιολογία ψαριών εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας. (με Επικ. Καθ. Ε. Αντωνοπούλου) (σε εξέλιξη).

 

Μέλος εξεταστικών επιτροπών διπλωματικών εργασιών

 

1.Πινάκης, Ε. 2001. Ηλικία και αύξηση του ψαριού Percafluviatilis L., 1758 στη λίμνη Κορώνεια. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 42 σελ.

2.Μιχαηλίδης, Ν.Κ. 2004. Μερικές μορφομετρικές σχέσεις που σχετίζονται με τη βιολογία και την οικολογία ορισμένων ειδών ψαριών στη θαλάσσια περιοχή της Νάξου. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 62 σελ.

3.Αντωνακάκης, Κ. 2006. Κατά μήκος συνθέσεις ορισμένων μη εμπορικών ειδών στο Ιόνιο Πέλαγος. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 62 σελ.

 

 

 

ΙΙ.2. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

            ΙΙ.2.1. Τμήμα Βιολογίας

            Α. Διδασκαλία

1996-2008    Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Κατεύθυνση: ‘Περιβαλλοντική Βιολογία’, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ.

Μάθημα Β1: Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης (6 ώρες, υπαίθρια εκπαίδευση)

Μάθημα Β2: Πληθυσμιακή Βιολογία (3 ώρες, διάλεξη ‘Απειλούμενα είδη της ελληνικής πανίδας’).

Μάθημα Β3: Ρύπανση – Τοξικολογία (2 ώρες, διάλεξη ‘Ανίχνευση βαρέων μετάλλων στα ψάρια’).

1996-2008    ΠΜΣ, Κατεύθυνση: ‘Υδροβιολογία και Υδατοκαλλιέργειες’ Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ.

Μάθημα Α1: Υδάτινο Περιβάλλον – Συντονίστρια (2 ώρες, διάλεξη ‘Αβιοτικοί παράγοντες’, 6 ώρες υπαίθρια εκπαίδευση, 3 ώρες, εργαστηριακή άσκηση ‘Μετρήσεις ανόργανων θρεπτικών’, 4 ώρες, Ανάπτυξη – Συζήτηση εργασιών).

Μάθημα Α2: Υδρόβιοι οργανισμοί και βιοκοινότητες – Συν-συντονίστρια (2 ώρες, διάλεξη ‘Ψάρια και FishBase’, 3 ώρες, εργαστηριακή άσκηση ‘Αναγνώριση ειδών ψαριών - FishBase’, 4 ώρες, Ανάπτυξη – Συζήτηση εργασιών).

Μάθημα Α4: Διαχείριση και προστασία υδάτινων οικοσυστημάτων (2 ώρες, διάλεξη ‘Βαρέα μέταλλα και βιοσυσσώρευση’).

Μάθημα Α5: Βιολογία καλλιεργούμενων ειδών (2 ώρες, εργαστηριακή άσκηση ‘Μορφολογία και ανατομία ψαριών’, 4 ώρες, Ανάπτυξη – Συζήτηση εργασιών).

Μάθημα Α8: Υδάτινοι πόροι (2 ώρες, διάλεξη ‘Αλιευτικά αποθέματα – Αλιεία – Διαχείριση’, 2 ώρες, διάλεξη ‘Ειδικές εφαρμογές της FishBase’, 5 ώρες, εργαστηριακή άσκηση ‘FishBase και εφαρμογές της στη Βιολογία, Δυναμική και Διαχείριση των ιχθυοπληθυσμών’, 4 ώρες, Ανάπτυξη – Συζήτηση εργασιών).

2005-2008 ΠΜΣ, Kατεύθυνση ‘Υδροβιολογία και Υδατοκαλλιέργειες’: Συντονίστρια μαθημάτων Α1, Α2 και Α8.

 

Β. Διπλωματικές Εργασίες

 Επιβλέπουσα

 

1.Γούσια, Ε. 2009. Παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας του ποταμού Στρυμόνα σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ. ΜΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 119 σελ.

2.Σαλβαρίνα, Ι. 2006. Διατροφή και τροφικά επίπεδα των ψαριών του συστήματος της λίμνης Βόλβης. ΜΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 78 σελ. + 6 σελ. Παράρτημα.

3. Πετρίκη, Ο. 2009. Παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας της τεχνητής λίμνης Κερκίνης σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ.ΜΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 82 σελ. + 2 σελ. Παράρτημα.

Συνεπιβλέπουσα

1.Χειμωνοπούλου, Μ. 2005. Οικολογική διερεύνηση του Τριπόταμου (σύστημα ποταμού Αλιάκμονα). ΜΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 132 σελ. + 17 σελ. Παράρτημα (με Καθ. Μ. Λαζαρίδου).

2.Μαυρεδάκη, Ι. 2007. Ηλικία και αύξηση ψαριών της λίμνης Δοϊράνης. ΜΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 67 σελ. (με Καθ. Κ.Ι. Στεργίου).

 

Μέλος εξεταστικών επιτροπών Μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών

 

1.Παπαδάκη, Α. 2005. Επίδραση θρεπτικών αλάτων, βαρέων μετάλλων και φυτοφαρμάκων στα βενθικά μακροασπόνδυλα, σε περιοχές του Πηνειού. ΜΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 131 σελ.

2.Αδαμίδου, Α. 2006. Απορριπτόμενα είδη ψαριών από μηχανότρατα στο Θρακικό Πέλαγος. Μήκος απόρριψης (L50) και παράγοντες που το επηρεάζουν. ΜΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 114 σελ.

3.Χριστοπούλου, Θ.-Ν. 2006. Επίδραση της συχνότητας σίτισης στις παραμέτρους που σχετίζονται με την αύξηση και τη φυσιολογία του κορήγονου (Coregonuslavaretus). ΜΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 74 σελ.

4.Λάππα, Μ. 2008. Ανάλυση γενετικής ποικιλότητας των πληθυσμών Cyprinuscarpio (Γριβάδι) και Esoxlucius (Τούρνα) της λίμνης Βόλβης με χρήση μοριακών δεικτών. ΜΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 119 σελ.

 

 

ΙΙ.2.2. Διατμηματικά

            Α. Διδασκαλία

2008-          Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ με τίτλο ‘Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής’

 

 

Β. Διπλωματικές Εργασίες

Επιβλέπουσα

 

1. Φραγκουλιδου, Τ. 2009. Οικολογία της διατροφής των ειδών Rutilusprespensis και Alburnusbelvica από τη λίμνη Μικρή Πρέσπα. ΜΔΕ, ΔΠΜΣ Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, 47 σελ. (με Λέκτορα Ε. Μιχαλούδη).

2. ΑΥΤΖΗ, Χ. Εφαρμογή της προτεινόμενης από την Οδηγία 2000/60/ΕΚ μεθοδολογίας CEN για την εκτίμηση της ιχθυοκοινότητας στη λίμνη Βόλβη (Υδατικό διαμέρισμα Κεντρικής Μακεδονίας) (σε εξέλιξη).

3. ΕΜΦΙΕΤΖΗΣ, Γ. Παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας και των υδρομορφολογικών παραμέτρων του ποταμού Ρήχεου (Υδατικό διαμέρισμα Κεντρικής Μακεδονίας) σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ (σε εξέλιξη).

Μέλος εξεταστικών επιτροπών

 

1.Πατσιά, Α. 2009. Φωτογραφικοί κλειδικοί χαρακτήρες των ταξινομικών ομάδων βενθικών μακροασπονδύλων του Ελληνικού Συστήματος Αξιολόγησης. Ειδικές περιπτώσεις μελέτης: ποταμοί Στρυμόνας και Νέστος. ΜΔΕ, ΔΠΜΣ Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, 255 σελ.

 

ΙΙ.2.3. Διαπανεπιστημιακά

 Διπλωματικές Εργασίες

Επιβλέπουσα

 

1. Perandones, A.-I. 2009.AssessmentoftheEcologicalStatusofLakeMikriPrespabasedonbenthicinvertebratefaunaandfish.IWQA European Master, Universidad Autónoma de Madrid.

2. Bindoudi, E. Assessing the ecological water quality with macroinvertebrates and fish: a case study from a Mediterranean river basin (Mavroneri, Greece). Master in Biological Sciences - Limnology and Oceanography, University of Amsterdam (The Netherlands) (σε εξέλιξη).

 

 

 

ΙΙ.3. Διαλέξεις – Επιμορφωτικά Σεμινάρια

1990             Εισηγήτρια, Ιχθυογεννητικός Σταθμός Έδεσσας. Διάλεξη στα πλαίσια επιμορφωτικού σεμιναρίου αλιέων με θέμα ‘Ρύπανση εσωτερικών υδάτων και οι επιπτώσεις της στους ιχθυοπληθυσμούς’.

 

1999-2000    Εισηγήτρια, Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης(ΚΕΚ) Γέφυρας. Διαλέξεις στα πλαίσια προγραμμάτων καταπολέμησης αποκλεισμού από την αγορά εργασίας με τίτλο ‘Βοηθοί Αλιέων & Υδατοκαλλιεργητών’ και προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο ‘Υδατοκαλλιέγειες’.

                     Θέματα διαλέξεων:

                     - Αβιοτικοί παράγοντες στα εσωτερικά νερά – Πηγές – Ποταμοί – Λίμνες

                     - Ρύπανση και αντιμετώπισή της στα εσωτερικά νερά

                     - Χλωρίδα και πανίδα στα εσωτερικά νερά – Πηγές – Ποταμοί

                     - Τροφικά πλέγματα στα υδάτινα οικοσυστήματα

                     - Βιολογία και οικολογία του χελιού και του οξύρρυγχου

                     - Βιολογία και οικολογία της καραβίδας και γαρίδας.

 

 

 

ΙΙI. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

Συμμετοχή σε Τριμελή Επιτροπή

 

1. Πετρίκη, Ο. Διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας ιχθυολογικού πολυμετρικού δείκτη για την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας λιμνών (Επιβλέπουσα: Καθ. Μ. Λαζαρίδου) (σε εξέλιξη). 

 

Μέλος Επταμελούς Επιτροπής

 

1. Αρτεμιάδου, Β. 2007. Μοντέλο εκτίμησης της ποιότητας των ρεόντων υδάτων στη λεκάνη απορροής της λίμνης Ταυρωπού με βάση τα βενθικά μακροασπόνδυλα και το Ελληνικό Σύστημα Αξιολόγησης. Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 211 σελ. + 113 σελ. Παράρτημα. (Επιβλέπουσα: Καθ. Μ. Λαζαρίδου).

2. Καραχλέ Β. 2008. Οικολογία διατροφής των αφθονότερων ιχθυοπληθυσμών του Β. Αιγαίου. Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ. (Επιβλέπων: Καθ. Κ.Ι. Στεργίου).

3. Χατζηνικολάου Γ. 2007. Επίδραση διαχειριστικών πρακτικών στην ποιότητα νερού και στην οικολογία των ποταμών της Ελλάδας. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 229 σελ. (Επιβλέπουσα: Καθ. Μ. Λαζαρίδου).

4. Μαβίδης, Μ. 2008. Μελέτη της βιολογίας και οικολογίας του χαρακτηριστικού είδους της κοινότητας των μεσοπαραλιακών άμμων Donacillacornea(Poli, 1791). Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 200 σελ. (Επιβλέπων: Καθ. Α. Κούκουρας).

5. Δράκου, Ε. 2009. Χωρική ετερογένεια και ποικιλότητα ειδών στις προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ (Επιβλέπων: Καθ. Ι. Παντής).

 

 

 

ΙV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.         Μελέτη των φυσικοχημικών παραμέτρων των λιμνών Αγίου Βασιλείου και Βόλβης ως και μελέτη της δυναμικής των ιχθυοπληθυσμών των ιδίων λιμνών. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Γεωργίας. Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθ. Π.Σ. Οικονομίδης. Καθήκοντα: συμμετοχή σε εργασίες πεδίου, προσδιορισμός συγκεντρώσεων και μεταφοράς βαρέων μετάλλων σε υδάτινη τροφική αλυσίδα, προσδιορισμός θρεπτικών αλάτων στο νερό, συμβολή στη διαμόρφωση τελικής έκθεσης.

2.         Κατασκευή δυτικής εισόδου λιμένος, εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις εργασίες βυθοκορήσεων απορρίψεων και επιχωματώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον. Χρηματοδότηση: Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθ. Χ. Κουτίτας. Καθήκοντα: συμμετοχή σε εργασίες πεδίου, ταξινόμηση, ταυτοποίηση και πληθυσμιακή εκτίμηση βενθικών οργανισμών, συμβολή στη διαμόρφωση τελικής έκθεσης.

3.            Μελέτη αλιευτικής αξιοποίησης των λιμνών Υλίκη-Παραλίμνη. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Γεωργίας. Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθ. Π.Σ. Οικονομίδης. Καθήκοντα: συμμετοχή σε εργασίες πεδίου, επεξεργασία δεδομένων, συμβολή στη διαμόρφωση τελικής έκθεσης.

4.            Μελέτη και καταγραφή των βιοτόπων και της κατανομής των ενδημικών ψαριών των ποταμών και λιμνών της Ελλάδας. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Γεωργίας. Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθ. Π.Σ. Οικονομίδης. Καθήκοντα:συμμετοχή σε εργασίες πεδίου, επεξεργασία δεδομένων, συμβολή στη διαμόρφωση τελικής έκθεσης.

5.            Καταγραφή, αναγνώριση, εκτίμηση και χαρτογράφηση οικοτόπων των ειδών χλωρίδας και πανίδας της Ελλάδας. Χρηματοδότηση: Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων. Υπεύθυνος Προγράμματος: Επικ. Καθ. Δ. Μπαμπαλώνας. Καθήκοντα: συμμετοχή σε εργασίες πεδίου, καταγραφή, ταξινόμηση, πληθυσμιακή εκτίμηση ειδών ψαριών, επεξεργασία δεδομένων, συμβολή στη διαμόρφωση τελικής έκθεσης.  

6.            Binoculars: Biogeochemical nutrients cycling in large rivers systems. Χρηματοδότηση: Environment (DG XII). Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθ. K. Kαστρίτσης. Καθήκοντα: συμμετοχή σε εργασίες πεδίου, προσδιορισμός θρεπτικών αλάτων, επεξεργασία δεδομένων, συμβολή στη διαμόρφωση τελικής έκθεσης.

7.            Βιολογία της αύξησης του κέφαλου (Mugil cephalus) στις λίμνες Κορώνεια και Βόλβη της Μακεδονίας.Χρηματοδότηση: αυτοχρηματοδότηση. Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθ. Π.Σ. Οικονομίδης. Καθήκοντα: συμμετοχή σε εργασίες πεδίου, παρακολούθηση της αύξησης του κέφαλου, επεξεργασία δεδομένων.

8.           Διατήρηση και διαχείριση τόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα. Χρηματοδότηση: Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων. Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθ. Π.Σ. Οικονομίδης. Καθήκοντα: συμμετοχή σε εργασίες πεδίου, καταγραφή, ταξινόμηση, πληθυσμιακή εκτίμηση ειδών ψαριών, επεξεργασία δεδομένων, συμβολή στη σύνταξη επτά Ειδικών διαχειριστικών σχεδίων περιοχών του προγράμματος.   

9.            Οικολογική καταγραφή στην περιοχή του ποταμού Νέστου (Τμήματα 14.1 και 14.2 της Εγνατίας οδού).Χρηματοδότηση: Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων. Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθ. Π.Σ. Οικονομίδης.Καθήκοντα: συμμετοχή σε εργασίες πεδίου, καταγραφή, ταξινόμηση, πληθυσμιακή εκτίμηση ειδών ψαριών, επεξεργασία δεδομένων, συμβολή στη διαμόρφωση τελικής έκθεσης.  

10.         Αύξηση της αλιευτικής παραγωγής της φραγμαλίμνης του Ταυρωπού με εμπλουτισμό με αθερίνα (AtherinaboyeriRisso, 1810) από την Τριχωνίδα και παρακολούθηση του εγκλιματισμού της στο νέο περιβάλλον.Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθ. Π.Σ. Οικονομίδης.Καθήκοντα: συμμετοχή σε εργασίες πεδίου, ανάπτυξη τεχνικών μεταφοράς ψαριών, εμπλουτισμοί, επεξεργασία δεδομένων, συγγραφή τελικής έκθεσης.

11.          Το έργο οικοτόπων στην Ελλάδα: Δίκτυο Φύση 2000.   Χρηματοδότηση: Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων. Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθ. Σ. Ντάφης. Καθήκοντα: επιμέλεια ελληνικής έκδοσης.

12.         Συντονισμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης του Στρυμονικού κόλπου (LIFE 96ENV/GR/OO564/PAZ).Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπεύθυνος Προγράμματος: Ε. Κουτράκης (Ερευνητής Γ’ ΙΝΑΛΕ). Καθήκοντα:επιστημονική σύμβουλος, συμμετοχή σε εργασίες πεδίου, καταγραφή, ταξινόμηση, πληθυσμιακή εκτίμηση ειδών ψαριών, επεξεργασία δεδομένων, συμβολή στη διαμόρφωση τελικής έκθεσης.  

13.         Μελέτη διασφάλισης της ελευθεροεπικοινωνίας των υδρόβιων σπονδυλωτών κατά μήκος του ποταμού Αχελώου. Χρηματοδότηση: Γραφείο μελετών Γ. Βαβίζος – Κ. Ζαννάκη – Δ. Ζαφειρόπουλος & Σία. Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθ. Π.Σ. Οικονομίδης. Καθήκοντα: Μέλος ερευνητικής ομάδας, συμμετοχή σε εργασίες πεδίου, καταγραφή, ταξινόμηση, πληθυσμιακή εκτίμηση ειδών ψαριών, επεξεργασία δεδομένων, συμβολή στη διαμόρφωση τελικής έκθεσης.

14.         Προσδιορισμός παροχών φερτών υλών και ποιότητας νερού των χειμάρρων - ρεμμάτων της λεκάνης απορροής της λίμνης Καστοριάς. Διερεύνηση τάσεων και εφαρμογή εναλλακτικών σεναρίων μείωσης φόρτου.Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (υποέργο του έργου ‘Προστασία και εξυγίανση της λίμνης Καστοριάς, ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας). Υπεύθυνος Προγράμματος: Αναπλ. Καθ. Ι. Μυλόπουλος (Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ).Καθήκοντα: προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων και θρεπτικών αλάτων του νερού, επεξεργασία στοιχείων, συμβολή στη διαμόρφωση τελικής έκθεσης (σύνταξη κεφαλαίου 4).

15.         Μελέτη της ιχθυοπανίδας και καθορισμός των «κλειστών περιοχών» / Οριοθέτηση αλιευτικών ζωνών και εξασφάλιση της αμφίδρομης μετακίνησης των ψαριών μεταξύ των λιμνών Κορώνειας και Βόλβης και των χειμάρρων τους. Χρηματοδότηση: Αναπτυξιακή Εταιρία Ν. Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνος Προγράμματος: Αναπλ. Καθ. Α. Σίνης.. Καθήκοντα: μέλος ερευνητικής ομάδας.  

16.         Επιχειρησιακό πρόγραμμα PESCA. Κλαδικές μελέτες. Αλιευτική διαχείριση λιμνών (φυσικών και τεχνητών) και αξιοποίηση των υδάτινων πόρων σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές των νομών: Ροδόπης, Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών, Ιωαννίνων, Ευρυτανίας, Κοζάνης, Καρδίτσας, Καστοριάς, Θεσσαλονίκης, Αιτωλοακαρνανίας, Βοιωτίας, Αρκαδίας, Ηλείας, Αχαϊας, Γρεβενών, Θεσπρωτίας, Ημαθίας, Άρτας. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Γεωργίας. Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθ. Π.Σ. Οικονομίδης. Καθήκοντα: συλλογή-επεξεργασία δεδομένων, συμβολή στη διαμόρφωση ενδιάμεσης και τελικής έκθεσης.

17.         Επιχειρησιακό πρόγραμμα PESCA. Κλαδικές μελέτες. Οργάνωση και λειτουργία αλιευτικής εκμετάλλευσης στις λιμνοθάλασσες των νομών: Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Κέρκυρας, Άρτας, Πρέβεζας, Λευκάδας, Αχαΐας, Ηλείας, Αργολίδας, Αττικής, Μεσσηνίας, Εύβοιας, Λάρισας, Πιερίας, Αιτωλοακαρνανίας, Θεσπρωτίας.Χρηματοδότηση: Υπουργείο Γεωργίας. Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθ. Π.Σ. Οικονομίδης. Καθήκοντα: συλλογή-επεξεργασία δεδομένων, συμβολή στη διαμόρφωση ενδιάμεσης και τελικής έκθεσης.

18.         Εφαρμογή διαχειριστικών δράσεων στην περιοχή της λίμνης Ταυρωπού. Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση. LIFE, 1999. Υπεύθυνος Προγράμματος: Δρ. Δ. Νταλής (Αναπτυξιακή Εταιρία Καρδίτσας). Καθήκοντα: Μελέτη ιχθυοπανίδας, εκπόνηση ειδικού διαχειριστικού σχεδίου για τη λίμνη Ταυρωπού, συμβολή στη διαμόρφωση τελικής έκθεσης.

19.         Πρόγραμμα προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης του φυσικού δικτύου τριών διαφορετικών γειτονικών τύπων οικοσυστημάτων στην Αλβανία: Λιμνοθάλασσα Narta, ποταμού Vjose (Αώου), δασικού οικοσυστήματος νήσων Zvernesi και Εθνικού πάρκου Llogora. Χρηματοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ, Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Συνεργασίας DAC για το Περιβάλλον. Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθ. Μ. Λαζαρίδου-Δημητριάδου (ΑΠΘ). Καθήκοντα: Μελέτη ιχθυοπανίδας, συμβολή στη διαμόρφωση ενδιάμεσης και τελικής έκθεσης.

20.         FieldExpeditioninGreeceΠρόγραμμασυνεργασίας με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Virginia. Χρηματοδότηση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Virginia. Υπεύθυνος Προγράμματος: Dr. E.G. Maurakis Καθήκοντα:Μελέτη ιχθυοπανίδας δυτικής Ελλάδας, συμμετοχή σε εργασίες πεδίου και στην επεξεργασία υλικού, τοξικολογικές αναλύσεις ιχθύων.

21.         Η ιχθυοπανίδα του συστήματος του ποταμού Αώου. Χρηματοδότηση: WWF Ελλάς. Υπεύθυνος Προγράμματος: Επικ. Καθ. Ι. Λεονάρδος. Καθήκοντα: Επίβλεψη και καθοδήγηση εργασιών πεδίου, εκτίμηση κατανομής και αφθονίας ιχθύων.

22.         Ιχθυολογική διερεύνηση της ευρύτερης περιοχής της πρώην λίμνης Κάρλας. Χρηματοδότηση: ECOS Μελετική Α.Ε. Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθ. Π.Σ. Οικονομίδης. Καθήκοντα: Κύρια ερευνήτρια.

23.         ΠΕΝΕΔ 2001. ‘ΠΕΣΚΑ Αλιεία πελαγικών ψαριών (Σαρδέλα και Φρίσσα) με σαρδελόδιχτο στον κόλπο Καβάλας’. Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ. Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθ. Π.Σ. Οικονομίδης. Καθήκοντα: Ερευνήτρια.

24.         Καθορισμός περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών Π.Ο.Α.Υ. στον Βόρειο Ευβοϊκό και Μαλιακό κόλπο. Χρηματοδότηση: Υπουργ. Γεωργίας. Υπεύθυνος Προγράμματος: Αναπλ. Καθ. Κ. Αλμπανάκης.Καθήκοντα: Ερευνήτρια.

25.         Καταγραφή της υδρόβιας μακροπανίδας του Σπηλαίου Πηγές Αγγίτη (Μααρά) Δράμας και προτάσεις για την προστασία της. Χρηματοδότηση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας. Υπεύθυνος Προγράμματος: Ε. Κουτράκης, Ερευνητής Β’ ΙΝΑΛΕ. Καθήκοντα: Ερευνήτρια.

26.         Αξιολόγηση του βαθμού ρύπανσης από βαρέα μέταλλα υγροτόπων Ελλάδας και Ουκρανίας με χρησιμοποίηση του βατράχου Ranaridibunda και του ψαριού Cyprinuscarpio ως βιοδεικτών. Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ. Υπεύθυνος Προγράμματος: Αναπλ. Καθ. Ν. Λουμπουρδής. Καθήκοντα: Ερευνήτρια.

27.         LIFE05 ENV/GR/000214. Satellite – AssistedManagementofAirQualityΧρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθ. Σ. Γκανάτσιος. Καθήκοντα: Ερευνήτρια.

28.         Ιχθυολογική διερεύνηση της λίμνης Δοϊράνης. Χρηματοδότηση: ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ. Υπεύθυνος Προγράμματος: Λέκτορας Δ. Μπόμπορη. Καθήκοντα: Επιστημονική υπεύθυνος.

29.         Υπηρεσίες εφαρμογής της μεθοδολογίας παρακολούθησης των επιφανειακών υδάτων της λεκάνης του ποταμού Στρυμόνα. Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δ/νση Υδάτων (Intterreg IIIA/PHARE Ελλάδα – Βουλγαρία 2000-2006). Υπεύθυνος Προγράμματος: ΑΠΘ, Επιτροπή Ερευνών - ΟΜΙΚΡΟΝ Σχεδιασμός Μελέτη και Διαχείριση Περιβαλλοντικών και Τεχνικών Έργων Ε.Π.Ε. Καθήκοντα: Υπεύθυνη για την καταγραφή και παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας.

30.         Μελέτη βενθικών ασπονδύλων μαλακού υποστρώματος της λίμνης Δοϊράνης. Χρηματοδότηση: ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ. Υπεύθυνος Προγράμματος: Λέκτορας Δ. Μπόμπορη. Καθήκοντα: Επιστημονική υπεύθυνος.

31.         Υπηρεσίες δημιουργίας βάσης δεδομένων παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων και συστήματος λήψης αποφάσεων στη λίμνη Κορώνεια. Χρηματοδότηση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνος Προγράμματος: ΑΠΘ, Επιτροπή Ερευνών (Επιστημονικώς Υπεύθυνος Καθ. Γ. Ζαλίδης). Καθήκοντα: Ειδικός επιστήμονας, υπεύθυνη για την καταγραφή και παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας.

 

 

V. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Διεθνή

 

1.         Environmental workshop on on-line monitoring of micropollutants in aquatic systems. ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 3-5 Ιουλίου 1995.

                        Συμμετοχή χωρίς παρουσίαση

2.         EIFAC Symposium on water for sustainable inland fisheries and aquaculture, ΛισσαβόναΠορτογαλία, 23-26 Ιουνίου 1998.

·         Some preliminary results of stocking with Mugil cephalus in several Greek lakes (παρουσιάστηκε από τον Καθ. Π.Σ. Οικονομίδη)

3.         8th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Καβάλα, 17-21 Μαΐου 1999.

·         Concentrations of heavy metals in different fish species from two gulfs of Greece (παρουσιάστηκε από την Δ. Ιωαννίδου)

·         Zooplankton abundance in the Aliakmon river, Greece (παρουσιάστηκε από την Μ.Ε. Ζαρφτζιάν)

·         Fresh water fish in the western Strymonikos coastal zone (Macedonia, Greece) with two new records (παρουσιάστηκε από τον Α. Κοκκινάκη)

4.         Symposium on the conservation of the Atlantic sturgeon Acipenser sturio in Europe, Μαδρίτη & Σεβίλλη,Ισπανία, 6-11 Σεπτεμβρίου 1999.

·         Sturgeon species in Greek waters: a historical overview and recent status (παρουσιάστηκε από τον Καθ. Π.Σ. Οικονομίδη)

5.         1st Conference on European shads, ΜπορντόΓαλλία, 22-25 Μαΐου2000.

·         Shad species in Greek waters – a historical overview and recent status (παρουσιάστηκε από τον Καθ. Π.Σ. Οικονομίδη)

6.         1st International Conference on Ecological Protection of the Planet Earth, Ξάνθη, 5-8 Ιουνίου 2001.

·         Quantitative estimation of the water quality in Kastoria lake basin (παρουσιάστηκε από τον Καθ. Β. Χρυσάνθου)

7.         International conference on “Fishering and Environment in Southeastern Europe”, Πρέβεζα, 28-30 Ιουνίου2002.  

·         Fisheries management strategies in Greek inland waters (παρουσιάστηκε από τον Καθ. Π.Σ. Οικονομίδη)

8.         2ndFishBaseSymposium, Παρίσι, Γαλλία, Σεπτέμβριος 2004

Συμμετοχή χωρίς παρουσίαση

9.         3rdFishBaseSymposium ‘FishandMore’, Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2005.

·         Growth of Freshwater Fishes from the Balkans and Turkey (παρουσιάστηκε από τον Α. Τσίκληρα).

10.      10th International Congress on the ‘Zoogeography and ecology of Greece and adjacent regions’, Πάτρα,Ιούνιος 2006.

·         The scientific and common names of the Greek freshwater fishes: an approach through FishBase (παρουσιάστηκε με μορφή αφίσας)

·         Length-length and length-mouthdimensions relationships of freshwater fishes of northern Greece (παρουσιάστηκε με μορφή αφίσας)

11.      ISymposiumforprotectionofthenaturallakesinRepublicofMacedoniawithinternationalparticipationΟχρίδα, 31Μαΐου – 3 Ιουνίου 2007.

·         Fish species composition and abundance in the Greek part of Lake Doirani (με μορφή αφίσας)

12.      11th Congress of The European Society for Evolutionary Biology,ΟυψάλαΣουηδία, 20-25 Αυγούστου2007.  

·         DNA barcoding in Greek freshwater fish: the cases of Doirani and Volvi lakes (με μορφή αφίσας)

13.      DNABarcodinginEuropeLeidenΟλλανδία,3-5 October 2007.

·         Initial results on DNA Barcoding Greek freshwater fish (με μορφή αφίσας)

14.      EURECO-GFOELeipzig, 15-19 September 2008.

·         Fish species community and local scale variables relationship in Greek Natura 2000 freshwater ecosystems (παρουσιάστηκε από την Ε. Δράκου)

15.      IV Transboundary Water Management International Symposium, Thessaloniki, 15th-18th Oct 2008.

·         Fish species composition and abundance in the estuaries of the transboundary river Strymon (με μορφή αφίσας)

16.     2nd European Congress of Conservation Biology, Prague, 1-5 September 2009.

·         Gillnet catches in a Mediterranean Reservoir: fish diversity and abundance (με μορφή αφίσας)

·         Fish distributional patterns in Strymonas River (με μορφή αφίσας)

·         Macroinvertebrate communities in a Mediterranean transboundary lake (με μορφή αφίσας)

17.     11th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Irakleio, Crete, 22nd-26th September 2009.

·         Reproductive biology of the freshwater fishes in Balkans and Turkey (με μορφή αφίσας)

·         Identifying Greek freshwater fish species through DNA barcoding: the case study of Lake Kerkini (με μορφή αφίσας)

 

Εθνικά

 

1.       4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Υπαλλήλων Υπουργείου Γεωργίας, Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 1988.

Συμμετοχή χωρίς παρουσίαση

2.       5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Υπαλλήλων Υπουργείου Γεωργίας, Αθήνα, 1990.

·         Βιοσυσσώρευση βαρέων μετάλλων στη λίμνη Κορώνεια-Προκαταρκτικά αποτελέσματα

3.       6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Ξάνθη, 4-6 Ιουνίου 1993.

·         Βιοσυσσώρευση βαρέων μετάλλων στο περκί Perca fluviatilis L. της λίμνης Κορώνειας-Επίδραση βιολογικών παραγόντων

4.       4ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Μόλυβος, Λέσβος, 4-7 Σεπτεμβρίου 1995.

·         Συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων και φυσικοχημικές παράμετροι του νερού της λίμνης Κορώνειας

5.       5ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Καβάλα, 15-18 Απριλίου 1997.

·         Προκαταρκτικά αποτελέσματα της ανάπτυξης του κέφαλου (Mugilcephalus) στη λίμνη Βόλβη της Μακεδονίας

·         Φυσικοχημικές παράμετροι και θρεπτικά συστατικά των επιφανειακών υδάτων του ποταμού Αλιάκμονα

6.       5ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Μόλυβος, Λέσβος, 9-12 Σεπτεμβρίου 1997.

·         Έλεγχος μικροβιολογικών και χημικών παραμέτρων της λίμνης Κορώνειας (με μορφή αφίσας).

7.       8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Θεσσαλονίκη, 25-28 Σεπτεμβρίου 1997.

Συμμετοχή χωρίς παρουσίαση

8.       20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Σάμος, 28-31 Μαΐου 1998.

·         Πειράματα μεταφοράς και εγκλιματισμού της αθερίνας (Atherinaboyeri Risso, 1810) στη φραγμαλίμνη Ταυρωπού. Προκαταρκτικά αποτελέσματα (με μορφή αφίσας).

9.       9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Μεσσολόγγι, 20-23 Ιανουαρίου 2000.

·         Αλιευτική διαχείριση της Βόλβης. Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις (παρουσιάστηκε από τον Καθ. Π.Σ. Οικονομίδη)

·         Μαζική μεταφορά της αθερίνας της λίμνης Τριχωνίδας (παρουσιάστηκε από τον Α. Βασιλείου).

10.     10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Χανιά, 18-20 Οκτωβρίου 2001.

·         Γενικά χαρακτηριστικά και στοιχεία υποδομών των ελληνικών λιμνοθαλασσών. (παρουσιάστηκε από τον Ι. Ρογδάκη)

11.     11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Πρέβεζα, 10-13 Απριλίου 2003.

·         Σχέσεις μηκών, μήκους – βάρους και παράμετροι αύξησης ορισμένων ειδών ψαριών της φραγμαλίμνης Ταυρωπού (παρουσιάστηκε από τον Ν. Οικονομίδη).

·         Η υδρόβια μακροπανίδα του Σπηλαίου Μααρά (Πηγές Αγγίτη Δράμας). Προκαταρκτικά αποτελέσματα (παρουσιάστηκε από την Λ. Κατσαϊτη).

12.      Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων, Θεσσαλονίκη, 27-28 Σεπτεμβρίου 2003.

Συμμετοχή χωρίς παρουσίαση

13.      12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Δράμα, 13-16 Οκτωβρίου 2005.

·         Eίδη ψαριών που έχουν εισαχθεί στα εσωτερικά νερά των χωρών της Βαλκανικής: Μια προσέγγιση μέσω της FishBase (με μορφή αφίσας)

·         Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ο θαυμαστός κόσμος της FISHBASE (με μορφή αφίσας)

14.      28ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Ιωάννινα, 18-20 Μαΐου 2006.

Συμμετοχή χωρίς παρουσίαση

15.      2ο Συνέδριο Συμβουλίου Περιβάλλοντος ΑΠΘ ‘Τα περιβαλλοντικά προβλήματα της Θεσσαλονίκης & της ευρύτερη περιοχής: οι απόψεις του ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 1-4 Ιουνίου 2006.

·         Εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας του νερού σε έναν σταθμό του Γαλλικού ποταμού κατά την περίοδο 2004-2005 (με μορφή αφίσας)

16.      8ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου 2006.

·         Παρουσίαση και Αξιολόγηση της διαθέσιμης – για τα ψάρια των εσωτερικών υδάτων της Βαλκανικής και της Τουρκίας – πληροφορίας, μέσω της FishBase (με μορφή αφίσας)

·         Σχέσεις μήκους – βάρους 17 ειδών ψαριών των εσωτερικών νερών της Ελλάδας (με μορφή αφίσας)

17.      29ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Καβάλα, 17-19 Μαΐου 2007.

·         Εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας του νερού στην περιοχή Ν. Φιλαδέλφειας (Γαλλικός ποταμός) κατά τα έτη 2004-2006 (με μορφή αφίσας)

·         Εποχική διακύμανση της διατροφής των Abramisbrama (Linnaeus, 1758) και Carassiusgibelio (Bloch, 1782) από τη λίμνη Βόλβη (με μορφή αφίσας)

·         Γενετική ανάλυση των ψαριών της λίμνης Δοϊράνης (με μορφή αφίσας)

18.      13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Μυτιλήνη, 27-30 Σεπτεμβρίου 2007.

·        Δίαιτα και στρατηγική διατροφής 10 ειδών ψαριών της λίμνης Βόλβης (με μορφή αφίσας)

·        Κατά μήκος συνθέσεις και αφθονία ειδών ψαριών στο σύστημα της λίμνης Δοϊράνης

                         (παρουσιάστηκε από την Ι. Σαλβαρίνα)

19.      1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Νομού Καρδίτσας, Καρδίτσα, 8-10 Φεβρουαρίου 2007.

Συμμετοχή χωρίς παρουσίαση

20.      30ο ΕπιστημονικόΣυνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη, 22-24 Μαΐου 2008.

·       Γενετική ανάλυση των ψαριών της λίμνης Κερκίνης (με μορφή αφίσας)

21.      3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοεπιστημόνων, Θεσσαλονίκη, 26-28 Σεπτεμβρίου 2008.

·      Οικολογική εκτίμηση του Τριπόταμου - σύστημα ποταμού Αλιάκμονα (με μορφή αφίσας)

·      Τροφικά επίπεδα 10 ειδών ψαριών από τη λίμνη Βόλβη (με μορφή αφίσας)

·      Εξέταση της οικολογικής κατάστασης των νερών του Γαλλικού ποταμού σε μια θέση (με μορφή αφίσας)

22.      4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας, Βόλος, 9-12 Οκτωβρίου 2008.

·         Επίδραση των περιβαλλοντικών παραμέτρων στην ποικιλότητα και τη σύνθεση της ιχθυοπανίδας σε φυσικές και τεχνητές λίμνες του δικτύου NATURA 2000 στην Ελλάδα. 

·         Σχέσεις μηκών και σχέσεις μήκους-βάρους ψαριών της λίμνης Δοϊράνης (με μορφή αφίσας)

·         Μελέτη της Ιχθυοπανίδας του Τριπόταμου – σύστημα ποταμού Αλιάκμονα (με μορφή αφίσας)

·         Διερεύνηση του φαινομένου ΄αλίευση προς τα κάτω των τροφικών πλεγμάτων΄ σε 4 λίμνες της Β. Ελλάδας (με μορφή αφίσας)

23.      9ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαΐου 2009

·             Κατανομή και αφθονία ειδών ψαριών στον ποταμό Στρυμόνα

·             Σύνθεση και αφθονία ειδών ψαριών της τεχνητής λίμνης Κερκίνης

24.      31ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαΐου 2009.

·         Στοιχεία αναπαραγωγής των κυπρινοειδών Alburnus macedonicus και Carassius gibelio στη λίμνη Δοϊράνη (με μορφή αφίσας)

·         Κατανομή και αφθονία των ειδών BarbusstrumicaeKaraman, 1955και CobitisstrumicaeKaraman, 1955 στον ποταμό Στρυμόνα (με μορφή αφίσας)

·         Ποσοτικά δεδομένα συλλήψεων του είδους Percafluviatilis Linnaeus, 1758 στη φραγμαλίμνη Κερκίνη (με μορφή αφίσας)

 

Ημερίδες

 

1.         Med-Wet, Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινού για τις λίμνες Κορώνεια και Βόλβη. Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., Ε.Κ.Β.Υ, Οκτώβριος 1994, Θεσσαλονίκη.

                     Συμμετοχή χωρίς παρουσίαση

2.         Υγρότοποι Βόλβης - Κορώνειας, Βιολογική Έρευνα και Ενημέρωση. Θεσσαλονίκη, 3 Φεβρουαρίου 1995.

·      Βαρέα μέταλλα στη λίμνη Κορώνεια

3.         Med-Wet, Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινού για τις λίμνες Κορώνεια και Βόλβη. Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., Ε.Κ.Β.Υ, Λαγκαδάς, Δεκέμβριος 1995.

                     Συμμετοχή χωρίς παρουσίαση

4.         Αλιευτική πολιτική και ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μουδανιά, 1 Νοεμβρίου 2002.

                     Συμμετοχή χωρίς παρουσίαση

5.         Αειφορική διαχείριση ιχθυοτρόφων εσωτερικών υδάτων. ΓΕΩΤΕ, Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας, 26 Μαΐου 2006.

                     Συμμετοχή χωρίς παρουσίαση

6.         Ολοκληρωμένη παρακολούθηση υγροτόπων σε πολλαπλά επίπεδα με χρήση καινοτόμων τεχνολογιώνWETMUST, Θεσσαλονίκη, 20 Ιουνίου 2007.

                     Συμμετοχή χωρίς παρουσίαση

7.         RiverShield – Προστασία ποταμών από ρύπανση οφειλόμενη σε βιομηχανικά ατυχήματα.InterregIIIBCadses, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλονίκη, 11 Απριλίου 2008.

                     Συμμετοχή χωρίς παρουσίαση

8.         Κύκλος διαλόγου για το νερό. Ρύπανση υδάτινων πόρων. ECOCITY, Θεσσαλονίκη, 15 Μαΐου 2008.

                     Συμμετοχή χωρίς παρουσίαση

9.         Enhancement of integrated management of transboundary waters according to Directive 2000/60/EC (Expert meeting), Interreg III, EKBY, Θεσσαλονίκη, 16-17 Σεπτεμβρίου 2008.

                     Fish communities in the transboundary lake Doirani: a contribution to the implementation of the Water Framework Directive in Greece

10.      WETMUST Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης υγροτόπων σε πολλαπλά επίπεδα με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,  Θεσσαλονίκη, 21 Οκτωβρίου 2008.

                     Συμμετοχή χωρίς παρουσίαση

11.      Ανάπτυξη και εφαρμογή κοινού συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας και ποσότητας των επιφανειακών υδάτων και της κατάστασης του ποταμού Στρυμόνα μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.InterregIII, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Σέρρες, 24 Οκτωβρίου 2008.

                     Συμμετοχή χωρίς παρουσίαση

12.      Ιχθυοπληθυσμοί των λιμνών Βόλβης και Κορώνειας: προηγούμενη, σημερινή και μελλοντική κατάσταση. ΑΠΘ, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Αλιείας Επαρχείο Λαγκαδά, Δήμος Μαδύτου, 6 Μαρτίου 2009

                     Συμμετοχή χωρίς παρουσίαση

13.     Ανάπτυξη μέτρων για την προστασία και την αειφορική διαχείριση της λίμνης Δοϊράνης. ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ, Δήμος Δοϊράνης, Δήμος Dojran-ΠΓΔΜ, 30 Ιανουαρίου 2009

                     Παρακολούθηση βενθικών ασπονδύλων μαλακού υποστρώματος της λίμνης Δοϊράνης σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ         

 

 

VI. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2005             Μέλος της επιτροπής για την διοργάνωση της αναγόρευσης του Καθ. Daniel Pauly σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Βιολογίας.

2005-2008    Μέλος της επιτροπής για τις αίθουσες διδασκαλίας, υγιεινής και ασφάλειας εργασίας

2006-2007    Μέλος της ΓΣ του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ.

2008             Μέλος της επιτροπής λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών κατεύθυνσης ‘Υδροβιολογία και Υδατοκαλλιέργειες’

2009-            Μέλος της ΓΣ του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ.

2009-            Μέλος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του ΠΜΣ των Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ.

 

VIΙ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

27 ετεροαναφορές

 

Α. Υπεύθυνος Σύνταξης Επιστημονικών Περιοδικών

2008-             Consulting Editor, Journal of Environmental Biology (Impact factor 1,359)

2009-             Editorial Board, Ecologia Balkanica

 

 

Β. Κριτής σε Επιστημονικά Περιοδικά

2002      BIOS

2003      11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων

              1 για τοVirginia Journal of Sciences

              1 για το Environment International

              10 για το 37ο CIESM Congress

2004      1 για το Fisheries Research

2006      1 για το Science of the Total Environment

2007      5 για το 13o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων

              3 για το Journal of Environmental Biology

              1 για το Journal of Biological Research

2008      3 για το Journal of Environmental Biology

              1 για το Journal of Biological Research

              4 για το Acta ichthyologica and Piscatoria (Fishbase section)

              για το Vie et Milieu

2009      2 για το Asian Fischeries Science

              1 για το Journal of Environmental Biology

              1 για το Acta ichthyologica and Piscatoria (Fishbase section)

              1 για το Journal of Biological Research

              για το Journal of Agricultural Biotechnology and Sustainable Development

2010      2 για το Journal of Environmental Biology

              1   International Research Journal of Agricultural Science

              1   Groundwater Series of UNESCO's Technical Documents

 

 

Γ. Διοργάνωση Συμποσίων - Συνεδρίων

Διοργάνωση - συντονισμός

2005             3rd FishBase Symposium ‘Fish and More’. Θεσσαλονίκη, 31 Αυγούστου (με τον Καθ. Κ.Ι. Στεργίου).

2005             6η Ετήσια συνάντηση του FishBase Consortium. Θεσσαλονίκη, 1-3 Σεπτεμβρίου (με τον Καθ. Κ.Ι. Στεργίου).

2007-2008    Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου Βιοεπιστημόνων

 

Συμμετοχή σε επιστημονική επιτροπή

2007               ΙΙΙ Symposium of livestock production with international participation. Οχρίδα, 12-14 Σεπτεμβρίου 2007

 

 

Δ. Διεθνείς Διακρίσεις

Συμμετοχή σε διεθνείς επιτροπές/οργανισμούς

2004-          Επίσημη Συνεργάτης τηςFishBase.

2006-          DeliveringAlienInvasiveSpeciesInventoriesforEurope (DAISIE) ειδικός για ξενικά είδη ψαριών εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2004          5th Annual meeting of the FishBase Consortium. Παρίσι, Γαλλία, 2-4 Σεπτεμβρίου. Οργάνωση: Muséum National d’ Histoire Naturelle, Paris.

2005          6th Annual meeting of the FishBase Consortium. Θεσσαλονίκη, 1–3 Σεπτεμβρίου. Οργάνωση: Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ.

2008          Scientific training course ‘Water management of Strymon / Struma river and implementation of the European Water Directive 2000/60’. Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου. Οργάνωση: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δ/νση Υδάτων.

2008          ExpertmeetingEnhancement of integrated management of transboundary waters according to directive 2000/60/EC. Θεσσαλονίκη, 16-17 Σεπτεμβρίου. Οργάνωση: ΜΓΦΙ-EKBY (προσκεκλημένη).

·      Fishcommunities in the transboundary lake Doirani – A contribution to the implementation of the Water Framework Directive in Greece

2008          Strategic planning workshop (adaptive management) for the conservation of the Axios estuary.Θεσσαλονίκη, 4-6 Μαρτίου. Οργάνωση: Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Αλιάκμονα-Λουδία, Foundations of Success (FOS).  

2008          1stLake Fish Intercalibration Meeting. Aix en Provence, France, 31 March - 1 April. European Commission, Joint Research Centre, CEMAGREF (national lake fish expert).

2008          2nd Lake Fish Intercalibration Meeting. Ranco, Italy, 30 September – 1 October. European Commission, Joint Research Centre, CEMAGREF (national lake fish expert).

2009         Transboundary monitoring system. Tri-lateral thematic workshops. Thematic Working group meeting for the development of a transboundary monitoring system in the Prespa Park area.  Korca, Albania, 20 Feb 2009. Organized: Prespa Park, Tour du Valat, Society for the Protection of Prespa, Global Environmental facility, UNDP (national expert for the thematic working group ‘Fish and Fisheries’).

2009         Integrated Ecosystem Management in the Prespa Lkes Basin of Albania, FYR of Macedonia and Greece.Thematic Working group meeting for the development of a transboundary monitoring system in the Prespa Lakes Watershed, Struga, 15 May 2009.Organized: Prespa Park, Tour du Valat, Society for the Protection of Prespa, Global Environmental facility, UNDP (national expert for the thematic working group ‘Fish and Fisheries’).

 

 

 

E. Μέλος Εθνικών Επιτροπών

2010-      Πρόεδρος και ειδικός επιστήμονας του Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας-Βόλβης

 

 

IX. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

European Ichthyological Society

Society for Conservation Biology

Global Network for Environmental Science and Technology

Ελληνική Ζωολογική Εταιρία

Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων

Perseas-net: Θεματικό Δίκτυο Έρευνας για τη Βιώσιμη Διαχείριση Επιφανειακών και Παράκτιων Υδάτων

 

 

X. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

 

Α. Διδακτορική Διατριβή

Μπόμπορη, Δ.Χ. 1996.Βιοσυσσώρευση βαρέων μετάλλων στο οικοσύστημα της λίμνης Κορώνειας. Διδακτορική Διατριβή, ΑΠΘ. Επιστημονική Επετηρίδα Βιολογικού Τμήματος Σχολής Θετικών Επιστημών, Παράρτ. Αριθ. 57 – ISSN 1105 – 5049,306 σελ.

 

 

B. Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

 1. ΒOBORI, D.C. & P.S. ECONOMIDIS. 1996. The effect of size, sex and season on the accumulation of heavy metals in perch (Perca fluviatilis L., Pisces: Percidae) in lake Koronia (Macedonia, Greece). Toxicol. Environm. Chem. 57: 103-121.
 2. BOBORI, D.C., & S.D. Mourelatos. 1999. Physicochemical parameters and nutrient content of surface waters of the Aliakmon river (Greece). Fres. Environ. Bull. 8: 718-723. 
 3. ZARFDJIAN, M-E., E. MICHALOUDI, D.C. BOBORI & S. MOURELATOS. 2000. Zooplankton abundance in the Aliakmon river, Greece. Belg. J. Zool., 130 (suppl.1): 29-33.  
 4. ECONOMIDIS, P.S., E.T. KOUTRAKIS & D.C. BOBORI. 2000. Distribution and conservation of Acipenser sturioand related species in Greek waters. Boletín. Instituto Español de Oceanografia 16 (1-4): 81-88.   
 5. BOBORI, D.C., E.T. KOUTRAKIS & P.S., ECONOMIDIS. 2001. Shad species in Greek waters – an historical overview and present status. Bull. Fr. Peche Piscic. 362/363: 1101-1108.
 6. BOBORI, D.C. 2001. Temporal and spatial variability of physicochemical parameters and nutrients in Lake Koronia (Greece). Bios 6: 9-18.
 7. BOBORI, D.C., P.S. ECONOMIDIS & E.G. MAURAKIS. 2001. Freshwater fish habitat science and management in Greece. Aquatic Ecosystem Health and Management 4: 381-391.  
 8. MAURAKIS, E.G., W.R.T. WITSCHEY, P.S. ECONOMIDIS & D.C. BOBORI. 2003.Creating a geographical information system for freshwater crabs and fishes in Greece. Virginia Journal of Sciences 54(3-4): 139-145.
 9. MAURAKIS, E.G., D.V. GRIMES & D. BOBORI. 2005. Fish consumption patterns of populations in vicinities of lake Kastoria and lake Pamvotis, Greece. Virginia Journal of Sciences 56(3): 121-140.
 10. MAURAKIS, E.G., D.V. GRIMES, D. BOBORI, R. HALE & J. JONES. 2005. Assessment of human health risks from chemically contaminated lake fishes in Greece. Virginia Journal of Sciences 56(3): 141-154.
 11. BOBORI, D.C., A.C. TSIKLIRAS & Ν.Ι. ECONOMIDIS. 2006. Some morphological and biological characteristics of fishes from Tavropos reservoir (western Greece). Folia Zoologica Folia Zoologica55(2): 199-210.
 12. BOBORI, D.C. &  P.S. ECONOMIDIS. 2006. Freshwater fishes of Greece: their biodiversity, fisheries and habitats.AquaticEcosystemHealthandManagement9(4): 407-418.
 13. KOUKOURAS, A., A.I. SINIS, D. BOBORI, S. KAZANTZIDIS & M.-S. KITSOS. 2007. The echinoderm (Deuterostomia) fauna of the Aegean Sea, and comperisosn with those of the neighbouring seas. Journal of Biological Research 7: 67-92.
 14. DRAKOU, E.G., D.C. BOBORI, A.S. KALLIMANIS, A.D. MAZARIS, S.P. SGARDELIS & J.D. PANTIS. 2009. Freshwater fish community structured more by dispersal limitation than by environmental heterogeneity. Ecology of Freshwater Fish. doi: 10.1111/j.1600-0633.2009.00354.x
 15. MONOKROUSOS, N., D. BOBORI, M. TSIAFOULI, G. BOUTSIS, D. CHALKOS, K. VLACHODIMOS, E. KLADAS, K. BLAKE, M. PYROVETSI, E. PAPATHEODOROU, S. SGARDELIS, L. SYMEONIDIS & I. DIAMANTOPOULOS. 2009. Evaluation of biological soil properties as indicators of flying ash deposition from lignite power plants in the Florina – Kozani basin. Fresenius Environmental Bulletin 18(7Β): 1289-1294.
 16. MAZARIS, A.D., M. MOUSTAKA-GOUNI, E. MICHALOUDI & D.C. BOBORI. 2010. Biogeographical patterns of freshwater micro- and macroorganisms: a comparison between phytoplankton, zooplankton and fish in the eastern Mediterranean. Journal of Biogeography doi:10.1111/j.1365-2699.2010.02294.x.
 17. MOUSTAKA-GOUNI, M., K.A. KORMAS, P. POLYKARPOU, S. GKELIS, D.C. Bobori & E. VARDAKA. 2010. Polyphasic evaluation of Aphanizomenon issatschenkoi and Raphidiopsis mediterranea  in a  Mediterranean lake.Journal of Plankton Research doi: 10.1093/plankt/fbq019.
 18. BOBORI, D.C., D.K. MOUTOPOULOS, M. BEKRI, I. SALVARINA& A.I. PERANDONES MUNOZ. 2010. Length-weight relationships of freshwater fish species caught in three Greek lakes. Journal of Biological Research (in press).
 19. BOBORI, D.C. & I. SALVARINA. 2010. Seasonal variability of fish abundance and biomass in gillnetcatches from an E Mediterranean lake. Journal of Environmental Biology  30(5/6).  
 20. CHEIMONOPOULOU, M., D.C. BOBORI, I. THEOCHAROPOULOS, M. LAZARIDOU. Assessing the ecological water quality with macroinvertebrates and fish: a case study from a small Mediterranean river. Environmental Management (accepted).
 21. PETRIKI, O., E. GOUSIA, D.C. BOBORI. Weight–length relationships of 36 fish species from the River Strymon system (northern Greece). Journal of Applied Ichthyology (accepted).
 22. BOBORI, D.C., I. SALVARINA, E. MICHALOUDI. Fish dietary patterns in a large eutrophic East Mediterranean lake.Limnologica (submitted).

 

 

ΓΔημοσιεύσειςσεβιβλία-proceedings συνεδρίωνμετάαπόκρίση

Αρθρα σε βιβλία

 

 1. ECONOMIDIS, P.S. & D.C. BOBORI. 2003. Barbus thessalus Stephanidis, 1971. pp: 421-426. In: Banarescu, P.M & N.G. Bogutskaya (eds) The freshwater fishes of Europe.Vol 5/II Cyprinidae 2 Part II: Barbus. AULA-Verlag.
 2. ΔΡΑΚΟΥ, Ε., Δ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ, Α. ΜΑΖΑΡΗΣ, ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ, Ι. ΠΑΝΤΗΣ. 2008. Επίδραση της δομής του τοπίου στην ποικιλότητα και τη σύνθεση της ιχθυοπανίδας σε οικοσυστήματα γλυκών νερών του δικτύου NATURA 2000. Σε: Π. Δημόπουλος, Ι.Δ. Παντής, Δ.  Τζανουδάκης, Δ. Βαγενάς (Επιμ. Έκδ.) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Π.Μ.Σ. "Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών". 
 3. BOBORI, D.C. Fish distributional patterns in Greek rivers. In: D. Thangadurai (ed) Frontiers in biodiversity studies, Bioscience Publications (accepted).

 

Πρακτικά συνεδρίων

 

 1. BOBORI, D.C., & P.S. ECONOMIDIS. 1990. Bioaccumulation of heavy metals in lake Koronia – Preliminary results.5th Panhellenic Conference of Icthyologists, (abstract) (in Greek).
 2. BOBORI, D.C., & P.S. ECONOMIDIS. 1993. Bioaccumulation of heavy metals in perch Perca fluviatilis L. in lake Koronia – Effect of biological parameters. 6th Panhellenic Conference of Icthyologists, (abstract) (in Greek).   
 3. BOBORI, D.C., 1995. Heavy metals in lake Koronia (Greece). Symposium on the Wetlands of Koronia-Volvi, (abstract) (in Greek).    
 4. BOBORI, D.C., P. TSOUMBARIS, P.S. ECONOMIDIS & v. Katsougianopoulos. 1995. Concentration of heavy metals and physicochemical parameters of water in lake Koronia (Macedonia, Greece). 4th conference on the environmental science and technology, 594-602.
 5. BOBORI, D.C., V. VOGIATZIS & P.S. ECONOMIDIS. 1997. Preliminary results of the growth of Mugil cephalus in lake Volvi (Macedonia, Greece). 5th Hellenic Symposium on Oceanography and Fisheries, 249-251. 
 6. Bobori, d.c. & S.D. MOURELATOS. 1997. Physicochemical parameters and nutrient content of surface waters of the river Aliakmon. 5th Hellenic Symposium on Oceanography and Fisheries, 293-296.
 7. GREGORIADOU, A., K. DELIDOU-TSOGIA, P. TSOUMBARIS, D.C. BOBORI & V. KATSOUGIANNOPOULOS. 1997. Microbiological and chemical parameters of the lake Koronia (northern Greece). 5th conference on the environmental science and technology, 428-435 (poster).
 8. BOBORI, D.C., I. ROGDAKIS & P.S. ECONOMIDIS. 1998. Some preliminary results of stocking with Mugil cephalus in several Greek lakes. Proceedings of the EIFAC Symposium on water for sustainable inland fisheries and aquaculture, Lisbon, Portugal, 23-26 June 1998 (Abs) pp. 38-39.
 9. VASSILIOU, A., E. MICHALOUDI, D.C. BOBORI & P.S. ECONOMIDIS. 1998. Transportation and acclimation of sand smelt (Atherina boyeri Risso, 1810) in the Tauropos dam-lake. Preliminary results. 20th Panhellenic Meeting of the Hellenic Biological Society, 7-28 (poster)
 10. BOBORI D.C., D.N. IOANNIDOU, E.T. KOUTRAKIS & A. CHRISTOFORIDIS. 1999. Concentrations of heavy metals in different fish species from two gulfs of Greece. Proceedings of the 8th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Kavala, 17-21 May 1999(Abs) pp.20.
 11. KOKKINAKIS A.K., E.T. KOUTRAKIS, E.A. ELEFTHERIADIS, D.C. BOBORI & P.S. ECONOMIDIS 1999. Fresh water fish in the western Strymonikos coastal zone (Macedonia, Greece) with two new records. Proceedings of the8th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Kavala, 17-21 May 1999 (Abs) pp.72.
 12. ZARFDJIAN, M-E., E. MICHALOUDI, D.C. BOBORI & S. MOURELATOS. 1999. Zooplankton abundance in the Aliakmon river, Greece. Proceedings of the 8th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Kavala, 17-21 May 1999 (Abs) pp.166
 13. ECONOMIDIS, P.S., E.T. KOUTRAKIS & D.C. BOBORI. 1999. Sturgeon species in Greek waters: an historical overview and recent status. Proceedings of the Symposium on conservation of the Atlantic sturgeon Acipenser sturio in Europe, Madrid & Sevilla, Spain, 6-11 September 1999 (Abs): 43-44.
 14. BOBORI, D.C., E.T. KOUTRAKIS & P.S., ECONOMIDIS. 2000. Shad species in Greek waters – an historical overview and recent status. Proceedings of the 1st Conference on European shads, Bordeaux, France, 22-25 May 2000 (Abs) pp 8 (poster).
 15. VASSILIOU, A., E. MICHALOUDI, D.C. BOBORI & P.S. ECONOMIDIS. 2000. Massive transportation of sand smelt from lake Tauropos. 9th Panhellenic Conference of Ichthyologists, 97-100.
 16. BOBORI, D.C. & P.S. ECONOMIDIS. 2000. Fishing management of lake Volvi. Theoretical and applied approaches. 9th Panhellenic Conference of Ichthyologists, 157-160.
 17. ROGDAKIS, Y., E. DIMITRIOU, E. KOUTRAKIS, Y. KLADAS, A. KAPARELIOTIS, A. ATHANASSOPOULOS, M. LIOURDIS, G. KATSELIS, A. ROUSSI, B. MANIOS, C. KOUTSIKOPOULOS, P. KASPIRIS, D.C. BOBORI & P.S. ECONOMODIS. 2001. General characteristics and infrastructures of the Greek Lagoons. 10th Panhellenic Conference of Ichthyologists,289-292.
 18. BOBORI, D.C., V.G. Hrissanthou, Y. Mylopoulos & D. Tolikas. 2001. Quantitative estimation of the water quality in Kastoria lake basin. Proccedings of the 1st Conference on Ecological protection of the Planet Earth : 123-130.
 19. BOBORI, D.C., Υ. ROGDAKIS & P.S., ECONOMIDIS. 2002. Fisheries management strategies in Greek inland waters. Fisheries and Environment in S.E. Europe, Preveza, 28-30 June 2002.
 20. ECONOMIDIS, N., D. C. BOBORI, P. S. ECONOMIDIS. 2003. Length-length, length-weight relationships and growth parameters of several fish species from Tavropos dam-lake. 11th Panhellenic Conference of Ichthyologists, Preveza, 10-13 April 2003: 79-82.
 21. KOUTRAKIS, E., L. KATSAITI, A. KALLIANIOTIS, A. TSIKLIRAS, D.C. BOBORI, P.S. ECONOMIDIS. 2003. The aquatic macrofauna of Cave Aggitis (Maaras, Drama) – Preliminary results. 11th Panhellenic Conference of Ichthyologists, Preveza, 10-13 April 2003: 83-86.
 22. BOBORI, D.C., A.C. TSIKLIRAS, P.K. KLEANTHIDIS, K.I. STERGIOU. 2005.Growth of Freshwater Fishes from the Balkans and Turkey. 3ο FishBase Mini Symposium ‘Fish and More’, Thessaloniki, 31 September, 41-43.
 23. STERGIOU K.I., D. BOBORI(eds). 2005. FishBase Symposium: Fish and More. Aristotle University of Thessaloniki, University Studio Press, Thessaloniki, Greece, 47 pp. [ISBN 960-12-1427-5].
 24. CASAL, M.C.V, D. C. BOBORI, K.I. STERGIOU. 2005. Introduced fish species in inland waters of the Balkan countries: An approach using FishBase.12οPanhellenic Conference of Ichthyologists, Drama, October, 13-16.
 25. KARACHLE, P.K., D.C. BOBORI, K.I. STERGIOU. 2005. Aristotle University of Thessaloniki and the magical world of FishBase. Panhellenic Conference of Ichthyologists, Drama, October, 13-16.
 26. BOBORI, D.C., E. CAPULI, A.G. TORRES. 2006.The scientific and common names of the Greek freshwater fishes: an approach through FishBase. 10thInternational Congress on Zoogeography and Ecology of the eastern Mediterranean region, Patra, June 26-30.
 27. CHALKIA, V.V., D.C. BOBORI. 2006. Length-length and length-mouth dimensions relationships of freshwater fishes of northern Greece. 10thInternational Congress on Zoogeography and Ecology of the eastern Mediterranean region,Patra, June 26-30, 21 (abstract) (poster).
 28. KEMITZOGLOU, D., Κ. FEIDANTSIS, P. KYRIAKIDOU, Ι. CHRONIS, P. GOULIAMTZIS, D. C. BOBORI, Μ. LAZARIDOU. 2006. Assessment of water ecological quality in one station of Gallikos River during the period 2004-2005. 2o SymposiumonEnvironmentalproblemsofThessalonikiandthesurroundingarea: approaches of the Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, June, 1-4.
 29. BOBORI, D.C., A.G. TORRES, K.I. STERGIOU. 2006. A gap analysis of knowledge on the freshwater fish species of the Balkans and Turkey using FishBase 8thSymposium on Oceanography Fisheries,Thessaloniki, June 4-8, 182 pp.
 30. TACHOS, V., V. CHALKIA, D.C. BOBORI. 2006. Length-weight relationships of 17 freshwater fish species of Greece. I8th Symposium on Oceanography Fisheries, Thessaloniki, June 4-8, 198 pp.
 31. BOBORI, D.C., I. SALVARINA. 2007. Fish species composition and abundance in the Greek part of Lake DoiraniI Symposium for protection of the natural lakes in Republic of Macedonia with international participation, Ohrid, 31 May – 3 June, 96-97 (abstract) (poster).
 32. TRIANTAFYLLIDIS, Α., D.C. BOBORI, C. KOLIAMITRA. 2007. DNA barcoding in Greek freshwater fish: the cases of Doirani and Volvi lakes. 11th Congress of The European Society for Evolutionary Biology, Uppsala, Sweden, August 20-25, 432 (abstract) (poster).
 33. TRIANTAFYLLIDIS, Α., D.C. BOBORI, C. KOLIAMITRA. 2007. Initial results on DNA Barcoding Greek freshwater fish. DNA Barcoding in Europe, Leiden, Netherlands, 3-5 October (abstract) (poster).
 34. KARMEZI, M., M. PETRIDOU, Th. KOUSERAS, E. GOUSIA, M. KATSIKATSOU, O. PETRIKI, M. PORRA, D. BOBORI, M. LAZARIDOU. 2007. Assessment of water ecological quality of Gallikos river (N. Philaderphia), during the period 2004-2006. 29thScientificSymposiumoftheHellenic Society for Biological Sciences, Kavala, 17-19 May, 148-149 (poster).
 35. SALVARINA, I.C., D.C. BOBORI, E. MICHALOUDI. 2007. Seasonal variation in the diet of Abramis brama(Linnaeus, 1758) and Carassius gibelio (Bloch, 1782) from lake Volvi. η Βόλβη.29thScientificSymposiumoftheHellenic Society for Biological Sciences, Kavala, 17-19 May, 354-355 (poster).
 36. TRIANTAFYLLIDIS, Α., D.C. BOBORI, C. KOLIAMITRA. 2007. DNA barcoding in fish from Lake Doirani.29thScientificSymposiumoftheHellenic Society for Biological Sciences, Kavala, 17-19 May, 382-383 (poster).
 37. SALVARINA, I.C., E. MICHALOUDI, D.C. BOBORI. 2007. Diet and feeding strategies of 10 fish species from lake Volvi. 13rdPanhellenic Conference of Ichthyologists, Mytilini, 27-30 September, 189-192 (poster).  
 38. SALVARINA, I.C., D. GEORGIOU, N. KATSIOS, A. MALLOURIS, I. MAVREDAKI, M. BEKRI, A. ANDREOU, Th. VAVALIDIS, D. BOBORI. 2007. Length frequency distributions and abundance of fish species from Lake Doirani.13rdPanhellenic Conference of Ichthyologists, Mytilini, 27-30 September, 277-280.  
 39. DRAKOU, E., D. BOBORI, A. MAZARIS, A. KALLIMANIS, S. SGARDELIS, J.D. PANTIS. 2008. Fish species community and local scale variables relationships in Greek Natura 2000 freshwater ecosystems. EURECO-GFOE Verhandlungen der Gessellschaft für Ekologie, Leipzig, 15-19 September, 493 (abstract).
 40. GOUSIA, E., E.T. KOUTRAKIS, D.C. BOBORI. 2008. Fish species composition and abundance in the estuaries of the transboundary river Strymon. IV Transboundary Water Management International Symposium, Thessaloniki, 15-18 October, (abstract) (poster).
 41. PETRIKI, O., D.C. BOBORI. 2009. Gillnet catches in a Mediterranean Reservoir: fish diversity and abundance. 2nd European Congress of Conservation Biology, Prague, 1-5 September, supplements (abstract) (poster).
 42. TRIANTAFYLLIDIS, Α., D.CBOBORI, E. GMPANDI, C. KOLIAMITRA. 2008. DNA barcoding in fish from Lake Kerkini. 30thScientificSymposiumoftheHellenicSocietyforBiologicalSciencesThessaloniki, 22-24 May, 478-479 (abstract) (poster).
 43. CHEIMONOPOULOU, M., M. LAZARIDOU, D.C. BOBORI. 2008. Ecological assessment of Tripotamos – Aliakmon River system. 3rdPanhellenic Symposium of Bioscientists, Thessaloniki 26-28 September (poster).  
 44. SALVARINA, I.C., D.C. BOBORI. 2008. Trophic levels of 10 fish species from lake Volvi. 3rdPanhellenic Symposium of Bioscientists, Thessaloniki 26-28 September (poster).  
 45. ALBANIDOU, V., E. ANATOLAKI, M. AVLONITI, A. GALANI, C. GIAGKA, M. DIAMANTAKI, E. DRAKOU, S. IOANNOU, D. KAPASAKALI, P. KARAGIANNI, N. KATSIOS, A. KOULENTI, D. LATINOPOULOS, DBOBORI, M. LAZARIDOU. 2008. Study of water ecological quality of Gallikos river in one station. 3rdPanhellenic Symposium of Bioscientists, Thessaloniki 26-28 September (poster).  
 46. DRAKOU, E., D. BOBORI, A. MAZARIS, A. KALLIMANIS, S. SGARDELIS, J.D. PANTIS. 2008. Effect of environmental parameters on fish species richness and community structure of natural lakes and reservoirs in Greek Natura 2000 network. 4thPanhellenic Conference of the Hellenic Ecological Society, Hellenic Zoological Society, Hellenic Botanical Society and Hellenic Phycological Society, Volos, 9-12 October, 133 (abstract).
 47. SALVARINA, I.C., D.C. BOBORI., Κ.Ι. STERGIOU. 2008. Fishing down the food webs of 4 Greek lakes.4thPanhellenic Conference of the Hellenic Ecological Society, Hellenic Zoological Society, Hellenic Botanical Society and Hellenic Phycological Society, Volos, 9-12 October, 200-201 (abstract) (poster).
 48. CHEIMONOPOULOU, M., I. THEOCHAROPOULOS, D.C. BOBORI. 2008. Study of the fish fauna of Tripotamos River – Aliakmon River system. 4thPanhellenic Conference of the Hellenic Ecological Society, Hellenic Zoological Society, Hellenic Botanical Society and Hellenic Phycological Society, Volos, 9-12 October, 209 (abstract) (poster).
 49. BEKRI, M., D.C. BOBORI. 2008. Length-length and length-weight relationships of fish from lake Doirani. 4thPanhellenic Conference of the Hellenic Ecological Society, Hellenic Zoological Society, Hellenic Botanical Society and Hellenic Phycological Society, Volos, 9-12 October, 248 (abstract) (poster).
 50. GOUSIA, E., D.C. BOBORI. 2009. Fish distributional patterns in Strymonas River. 2ndEuropean Congress of Conservation Biology, Prague, 1-5 September, 172 (abstract) (poster).
 51. SALVARINA, I., D.C. BOBORI, M. SEFERLIS. 2009. Macroinvertebrate communities in a Mediterranean transboundary lake2ndEuropean Congress of Conservation Biology, Prague, 1-5 September, 208 (abstract) (poster).
 52. GEORGIOU, D., D.C. BOBORI, E. ANTONOPOULOU, K.I. STERGIOU. 2009. Reproductive biology of the freshwater fishes in Balkans and Turkey. 11th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Irakleio, Crete, 22nd-26th September, 119 (abstract) (poster).
 53. TRIANTAFYLLIDIS, Α., D.C. BOBORI, E. GMPANDI, C. KOLIAMITRA. 2009. Identifying Greek freshwater fish species through DNA barcoding: the case study of Lake Kerkini. 11th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Irakleio, Crete, 22nd-26th September, 189 (abstract) (poster).
 54. GOUSIA, E., D.C. BOBORI. 2009. Distribution and abundance of the fish species Barbus strumicae, Karaman, 1955and Cobitis strumicae Karaman, 1955 in river Strymon.31stScientificSymposiumoftheHellenicSocietyforBiologicalSciencesPatra, 14-16 May (abstract).
 55. PETRIKI, O., D.C. BOBORI. 2009. Catches of Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 in Kerkini Reservoir.31stScientificSymposiumoftheHellenicSocietyforBiologicalSciencesPatra14-16 May (abstract).
 56. GOUSIA, E., D.C. BOBORI. 2009. Fish species distribution and abundance in the river Strymon. 9thSymposium on Oceanography Fisheries,Patra, 13-16 May.
 57. PETRIKI, O., D.C. BOBORI. 2009.Fish species composition and abundance in Kerkini reservoir. 9thSymposium on Oceanography Fisheries,Patra, 13-16 May.

 

 

Δ. Διδακτικά εγχειρίδια-βοηθήματα

1.Δ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Σ. ΓΑΛΗΝΟΥ-ΜΗΤΣΟΥΔΗ, Δ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ. 2000. Ρύπανση υδάτων και τοξικότητα. Πρόγραμμα εκπαίδευσης, ΤΕΙΘ, Παράρτημα Νέων Μουδανιών, 43 σελ.

 2.Δ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ. 2000. Αβιοτικοί παράγοντες, Ρύπανση - μόλυνση υδάτων, Τροφικά Πλέγματα. Σημειώσεις διαλέξεων στo πλαίσιo μαθημάτων του ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας με τίτλο ‘Βοηθοί αλιέων & Υδατοκαλλιεργητών’ Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης(ΚΕΚ) Γέφυρας, 10 σελ.

3.Δ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ. 2000. Acipenseridae – Anguillidae. Σημειώσεις διαλέξεων στο πλαίσιο μαθημάτων του προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης με τίτλο ‘Υδατοκαλλιέργειες’, Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης(ΚΕΚ) Γέφυρας, 7 σελ.

4.Δ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ. 2000. Μαλακόστρακα. Σημειώσεις διαλέξεων στο πλαίσιο μαθημάτων του προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης με τίτλο ‘Υδατοκαλλιέργειες’, Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης(ΚΕΚ) Γέφυρας, 5 σελ.

5.Δ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Σ. ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΟΥ. 2003. Εργαστηριακές ασκήσεις Λιμνολογίας. ΤΕΙΘ – Παράρτημα Ν. Μουδανιών, Τμήμα Τεχνολογίας, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, 93 σελ.

6.Δ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ2004. Συνοπτικός οδηγός συγγραφής επιστημονικών κειμένων και εργασιών. 2η έκδοση. ΤΕΙΘ – Παράρτημα Ν. Μουδανιών, Τμήμα Τεχνολογίας, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, 82 σελ.

 

 

E. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού

1. On line μαθήματα μέσω blackboard για το μάθημα ‘Λιμνοποτάμιο περιβάλλον και οργανισμοί’

2. On line μαθήματα μέσω blackboard για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής’

3. Εργαστηριακές ασκήσεις μαθήματος ‘Ιχθυολογία-Αλιευτική βιολογία’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.