Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Γλώσσες

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες και 5 επισκέπτες.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

 

Αρθρο 1
Διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων και έγκρισης
α. Οι υποψήφιοι για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ) από το Τμήμα Βιολογίας πρέπει να έχουν τα υπό του Νόμου οριζόμενα προσόντα, πτυχίο Βιολογίας ή άλλων συναφών με τη Βιολογία πτυχίων με βαθμό τουλάχιστον 'Λίαν καλώς' (6,50) και να γνωρίζουν ικανοποιητικά την Αγγλική γλώσσα.

β. Ο υποψήφιος υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση προς τη Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΣΕΜΣ) του Τμήματος Βιολογίας, στην οποία αναφέρει τον επιβλέποντα και τη θεματική ενότητα στην οποία επιθυμεί να εργαστεί για την απόκτηση ΔΔ. Μαζί με την αίτηση ο υποψήφιος υποβάλλει και βιογραφικό σημείωμα, αναλυτική βαθμολογία, τυχόν εργασίες, συστατικές επιστολές και όποια άλλα στοιχεία μπορούν να υποστηρίξουν την υποψηφιότητά του.

γ. Ο προτεινόμενος ως επιβλέπων υποβάλλει εισήγηση προς τη ΣΕΜΣ στην οποία αναφέρει (i) αν αποδέχεται τον υποψήφιο, (ii) το συνολικό αριθμό διδακτορικών διατριβών που επιβλέπει, (iii) την ύπαρξη επαρκούς οικονομικής και υλικοτεχνικής υποστήριξης για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της διατριβής και (iv) προτείνει τα άλλα δύο μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Διατριβής (ΣΕΔ).

δ. Μετά τον έλεγχο των νόμιμων απαραίτητων δικαιολογητικών από τη Γραμματεία του Τμήματος, οι αιτήσεις των υποψηφίων διδακτόρων αξιολογούνται από τη ΣΕΜΣ.

ε. Κατά την αξιολόγηση και όταν και εάν η ΣΕΜΣ κρίνει ενδεδειγμένο, μπορεί να καλέσει τον υποψήφιο σε προσωπική συνέντευξη για την εκτίμηση του επιπέδου γνώσεων και της συγκρότησης του υποψηφίου ή και τη συγκέντρωση περισσότερων στοιχείων για την υποψηφιότητά του.

στ. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν πτυχίο Βιολογίας, η ΣΕΜΣ σε συνεργασία με τον επιβλέποντα δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο να παρακολουθήσει μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Η επιτυχής παρακολούθησή τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή τους ως υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος Βιολογίας.

ζ. Η ΣΕΜΣ υποβάλλει την πρότασή της για τελική έγκριση στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος.
 

Αρθρο 2
Εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής
α. Η ΣΕΔ καθορίζει το πλαίσιο των υποχρεώσεων του υποψήφιου διδάκτορα για την εκπόνηση της διατριβής, το οποίο υποβάλλει προς έγκριση στη ΣΕΜΣ του Τμήματος. Το εν λόγω πλαίσιο υποχρεώσεων περιλαμβάνει τον καθορισμό μεταπτυχιακών μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει ο υποψήφιος, την εκτέλεση της ερευνητικής εργασίας και τη συγγραφή της διατριβής.

β. Η ΣΕΔ σε συνεργασία με τον υποψήφιο, καθορίζει το θέμα της διατριβής μέσα σε ένα τρίμηνο από τον ορισμό της και το θέμα αυτό ανακοινώνεται στη ΓΣΕΣ. Ο υποψήφιος παρουσιάζει το πλάνο των εργασιών και τη μεθοδολογία της έρευνας που θα εκπονήσει στη τριμελή ΣΕΔ και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα του ΠΜΣ.

γ. Οι υποψήφιοι που δεν κατέχουν συναφές ΜΔΕ, οφείλουν να παρακολουθήσουν με επιτυχία μαθήματα ή συναφείς γνωστικές περιόδους μεταπτυχιακού επιπέδου που να αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 30 πιστωτικές μονάδες. Τα μαθήματα ή οι γνωστικές περίοδοι πρέπει να είναι συναφή με το ερευνητικό αντικείμενο της διατριβής και παρέχονται από ένα ή περισσότερα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας ή άλλων Τμημάτων ή ισοδύναμα μαθήματα ή εργασία σε ανεγνωρισμένα Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

δ. Οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να ολοκληρώσουν με επιτυχία τα μαθήματα τον πρώτο χρόνο της φοίτησής τους και οπωσδήποτε όχι αργότερα από το δεύτερο χρόνο. Η επιτυχής ολοκλήρωση των μαθημάτων ελέγχεται από τις ΣΕΔ, οι οποίες περιλαμβάνουν τεκμηριωμένη πρόταση στις ετήσιες εκθέσεις προόδου. Οι υποψήφιοι διδάκτορες που δεν ολοκλήρωσαν με επιτυχία τα μαθήματα χάνουν αυτοδίκαια το δικαίωμα να συνεχίσουν την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής.

ε. Με εισήγηση της ΣΕΔ και απόφαση της ΣΕΜΣ μπορεί ο υποψήφιος διδάκτορας να εκτελεί τμήμα ή όλο το πειραματικό μέρος της διατριβής εκτός του Τμήματος σε άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή αναγνωρισμένα Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

στ. Η ΣΕΔ συνεργάζεται με τον υποψήφιο και παρακολουθεί την πορεία της διατριβής σε όλα τα διαδοχικά στάδιά της. Κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 1/9 και 30/9 ο υποψήφιος υποβάλλει έκθεση προόδου στη ΣΕΔ και διαβιβάζεται στη ΣΕΜΣ με τη σχετική εισήγηση της ΣΕΔ στην οποία αποτιμάται σε πιστωτικές μονάδες η εργασία του υποψήφιου κατά το προηγούμενο έτος (μέγιστος αριθμός πιστωτικών μονάδων ανά έτος 60). Αν για δύο συνεχή έτη η εργασία του υποψηφίου δεν πιστωθεί με μονάδες, χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, διακόπτεται αυτόματα το δικαίωμά του να συνεχίσει την εκπόνηση της διατριβής.

ζ. Σε περίπτωση που ανακύπτουν προβλήματα στην εκπόνηση της διατριβής το θέμα φέρεται από τη ΣΕΔ στη ΣΕΜΣ, η οποία και εισηγείται στη ΓΣΕΣ του Τμήματος.
 

Αρθρο 3
Εξέταση - Αξιολόγηση της Διατριβής
Απονομή Διδακτορικού Διπλώματος
α. Ο υποψήφιος προβαίνει στη συγγραφή της ΔΔ με τη σύμφωνη γνώμη της ΣΕΔ. Καταθέτει το κείμενο της ΔΔ στη Γραμματεία του Τμήματος.

β. Τα μέλη της ΣΕΔ κάνουν υποδείξεις σχετικά με το κείμενο της διατριβής μέσα σε διάστημα τριών μηνών από την ημέρα που ο υποψήφιος θα το παραδώσει στη Γραμματεία του Τμήματος.

γ. Ο υποψήφιος αφού πάρει υπ' όψη του τις υποδείξεις της ΣΕΔ ολοκληρώνει τη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής και την υποβάλλει στη ΣΕΜΣ και στον Πρόεδρο του Τμήματος. Με ευθύνη του Προέδρου και κατόπιν προτάσεως της ΣΕΜΣ κινείται η διαδικασία εξέτασης της ΔΔ. Η επταμελής Εξεταστική Επιτροπή (ΕΕ) ορίζεται από τη ΓΣΕΣ. Η ΕΕ μέσα σε δυο μήνες από τον ορισμό της ορίζει τον τόπο και το χρόνο της παρουσίασης της διατριβής και της εξέτασης του υποψήφιου διδάκτορα. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται στον υποψήφιο και στον Πρόεδρο του Τμήματος.

δ. Ο υποψήφιος αναπτύσσει προφορικά για μία ακαδημαϊκή ώρα (45΄) το περιεχόμενο της διατριβής δημοσίως ενώπιον της ΕΕ. Στη συνέχεια η ΕΕ υποβάλλει στον υποψήφιο ερωτήσεις. Ακολούθως η ΕΕ σε κλειστή συνεδρίαση συσκέπτεται και διατυπώνει την τελική της κρίση. Η ΕΕ αξιολογεί το βαθμό πρωτοτυπίας και τη συμβολή της διατριβής στην πρόοδο και την εξέλιξη της επιστήμης, καθώς και την ανταπόκριση του υποψηφίου στις ερωτήσεις και την κατάρτισή του στο αντικείμενο της διατριβής και σε γενικότερα θέματα που άπτονται αυτού.

ε. Τα παρόντα μέλη της ΕΕ διατυπώνουν αιτιολογημένη γνώμη σε πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται τα ονόματα όλων των μελών της ΕΕ, η ιδιότητα και η θέση τους, τυχόν απόντες, ο χρόνος και τόπος της παρουσίασης. Το πρακτικό υπογράφεται απ' όλα τα παρόντα μέλη και διαβιβάζεται από τον επιβλέποντα στον Πρόεδρο του Τμήματος. Ο υποψήφιος περιλαμβάνει υποχρεωτικά τις υποδείξεις που του γίνονται από την ΕΕ κατά τη διάρκεια της εξέτασης στο τελικό κείμενο της διατριβής. Ο επιβλέπων ή η ΣΕΔ βεβαιώνει μετά από έλεγχο για την εκτέλεση των υποδείξεων της ΕΕ και θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.

στ. Η αναγόρευση των υποψήφιων διδακτόρων σε διδάκτορες του Τμήματος γίνεται από τη ΓΣΕΣ σύμφωνα με το Εσωτερικό Κανονισμό του ΑΠΘ.

ζ. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της Διδακτορικής διατριβής μπορεί, μετά από αίτηση του υποψηφίου, γραπτή εισήγηση της ΣΕΔ προς τη ΣΕΜΣ και με απόφαση της ΓΣΕΣ να κατατίθεται κείμενο αντίστοιχο με Διπλωματική Εργασία του ΠΜΣ. Σε περίπτωση επιτυχούς δημόσιας παρουσίασης και εξέτασης απονέμεται στον υποψήφιο ΜΔΕ στην αντίστοιχη ειδίκευση.

η. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι διδάκτορες χάσουν το δικαίωμα να συνεχίσουν την εκπόνηση της διατριβής ή σταματήσουν για προσωπικούς λόγους, μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους στη ΣΕΔ να τους καθοριστούν οι προϋποθέσεις απονομής σε αυτούς ΜΔΕ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων (τουλάχιστον 30 πιστωτικές μονάδες). Η ΣΕΔ εισηγείται σχετικά στη ΣΕΜΣ.
 

Αρθρο 4
Διασφάλιση της ποιότητας των ΔΔ
α. Ο επιβλέπων είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος που έχει τα υπό του Νόμου προσόντα και του οποίου η επιστημονική ειδικότητα εμπίπτει στην επιστημονική περιοχή στην οποία πρόκειται να εκπονηθεί η διατριβή.

β. Οι επιστημονικές ειδικότητες των δύο εκτός του επιβλέποντος μελών της ΣΕΔ πρέπει να εμπίπτουν στην ίδια ή σε συγγενή επιστημονική περιοχή με αυτή στην οποία θα εκπονηθεί η διατριβή.

γ. Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέπει ταυτόχρονα μέχρι τρεις διατριβές που εκπονούνται στο Τμήμα Βιολογίας. Σε ειδικές περιπτώσεις και με εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί κατά δύο. Επιπλέον, κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να είναι μέλος σε μέχρι οκτώ επιπλέον ΣΕΔ του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων.

δ. Για κάθε εξάμηνο πλήρους απασχόλησης, παρακολούθησης μαθημάτων ή ερευνητικής εργασίας για την απόκτηση ΔΔ ο μεταπτυχιακός φοιτητής πιστώνεται με 30 πιστωτικές μονάδες. Οι απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες είναι 180, ο ελάχιστος χρόνος απόκτησής τους είναι 6 εξάμηνα ενώ ο μέγιστος χρόνος 10 εξάμηνα.

ε. Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς ο υποψήφιος διδάκτορας παρουσιάζει σε δημόσια παρουσίαση ή στη ΣΕΔ την πρόοδο της εργασίας του.

στ. Τα αποτελέσματα της ερευνητικής του εργασίας που έγινε στο πλαίσιο της διατριβής ανακοινώνονται και δημοσιεύονται από τον υποψήφιο σε συνεργασία με τον επιβλέποντα ή και τα μέλη της ΣΕΔ ή και άλλους ερευνητές που συμμετείχαν στην έρευνα.

ζ. Για τον ορισμό της ΕΕ απαιτείται η δημοσίευση από το έργο του υποψηφίου μιας τουλάχιστον εργασίας σε έγκυρο διεθνές περιοδικό, αντίτυπο της οποίας (εργασίας) ή αποδεικτικά στοιχεία αποδοχής της υποβάλλονται στη ΣΕΜΣ.

η. Οι τίτλοι των διδακτορικών διατριβών που εκπονούνται στο Τμήμα Βιολογίας αναγράφονται στον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

θ. Το κείμενο των διδακτορικών διατριβών περιλαμβάνει τον τίτλο της διατριβής και ευρεία περίληψη στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Περιλαμβάνει επίσης τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική τους πίνακες, τα σχήματα, τις εικόνες και φωτογραφίες.

ι. Από την τελική διατριβή ένα αντίτυπο (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) κατατίθεται στη βιβλιοθήκη του Τμήματος και ένα στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ.
 

Αρθρο 5
Για όλες τις περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό εισηγείται η ΣΕΜΣ και αποφασίζει η ΓΣΕΣ.
 
Αρθρο 6
Μεταβατική διάταξη
Όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες εντάσσονται στο ΠΜΣ του Τμήματος Βιολογίας.
Σε υποψήφιους διδάκτορες οι οποίοι μέχρι την ημέρα έγκρισης του παρόντος κανονισμού, έχουν διανύσει περισσότερα από πέντε χρόνια από την ημερομηνία έγκρισης της διατριβής από τη ΓΣΕΣ, παρέχεται περιθώριο ενός ακόμη έτους για να καταθέσουν τη διατριβή τους ή να υποβάλουν σχετικό αίτημα για απονομή ΜΔΕ.