Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Γλώσσες

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες και 8 επισκέπτες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUSΕυρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα

Στις αρμοδιότητες των Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (EEΠ) υπάγονται συνεργασίες του Πανεπιστημίου με περισσότερα από 500 ευρωπαϊκά και άλλα πανεπιστήμια για την ανταλλαγή διδασκόντων και διδασκομένων, τη διεξαγωγή εντατικών μαθημάτων κλ.π. Στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων δέχεται κάθε χρόνο περισσότερους από 400 ξένους φοιτητές και στέλνει σε άλλες χώρες περίπου 600 από τους φοιτητές του.

Το Α.Π.Θ. μέσω του Τμήματος ΕΕΠ, διακινεί, όπως διαπίστωσε η Εθνική Μονάδα Συντονισμού (ΙΚΥ), το 50% της κινητικότητας φοιτητών όλων των Ελληνικών Ανώτατων Ιδρυμάτων. Στο πλαίσιο των ίδιων προγραμμάτων γίνεται και ανταλλαγή ενός σημαντικού αριθμού μελών ΔΕΠ του Α.Π.Θ. τα οποία διδάσκουν ετησίως σε άλλα Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και άλλοι τόσοι, προερχόμενοι από ευρωπαϊκά ιδρύματα, έρχονται να διδάξουν στο Α.Π.Θ.

Το Τμήμα ΕΕΠ παρέχει κάθε διοικητική, τεχνική και διαχειριστική βοήθεια στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας τα οποία αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, συντονίζοντας ή συμμετέχοντας στα προγράμματα αυτά.

Το πρόγραμμα Erasmus (European Community Action Scheme for the Mobility of University Students) έχει σκοπό να ενθαρρύνει τους φοιτητές να παρακολουθούν ένα μέρος των μαθημάτων τους ή να εκπονούν μέρος της διπλωματικής ή διδακτορικής τους εργασίας σε άλλα Πανεπιστήμια των χωρών της Κοινότητας, και μ' αυτόν τον τρόπο να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό πανεπιστημιακό δίκτυο. Παρέχει δηλαδή τη δυνατότητα στους φοιτητές να σπουδάσουν για μια συγκεκριμένη περίοδο σε ένα πανεπιστήμιο ενός άλλου Κράτους-Μέλους της Κοινότητας.

Οι φοιτητές (7ου - 8ου εξαμήνου κατά προτίμηση)του Π.Μ.Σ. καθώς και αυτοί που εκπονούν διδακτορική διατριβή, μπορούν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα Erasmus για μια χρονική περίοδο από 3 έως 12 μήνες.

Οι φοιτητές εξαιρούνται από τα δίδακτρα του Πανεπιστημίου που τους φιλοξενεί και συνεχίζουν να δέχονται οποιαδήποτε χρηματικά βοηθήματα ή δάνεια από τη χώρα τους κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στο εξωτερικό. Επιπλέον παίρνουν ένα χρηματικό βοήθημα για να καλύψουν έξοδα διαμονής.

Περισσότερες πληροφορίες για κάθε ενδιαφερόμενο παρέχονται από την Επιτροπή ERASMUS του Τμήματός μας, Αναπληρωτή Καθηγητή Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και Λέκτορα Ανδρέα Δρούζα, καθώς και από το Τμήμα ΕΕΠ. Ειδικά για την Πρακτική Άσκηση ERASMUS υπεύθυνος είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Κων/νος Γκάνιας.

Α. Προϋποθέσεις/κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες μπορούν να βρουν πληροφορίες και τα απαραίτητα έγγραφα για τις αιτήσεις τους στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΕΕΠ (http://www.eurep.auth.gr). Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους on-line στην εξής διεύθυνση https://eurep-online.ad.auth.gr/moveonline/outgoing/ αφού προηγουμένως επικοινωνήσουν και με τους καθηγητές του Τμήματός τους που είναι υπεύθυνοι για τις αντίστοιχες διμερείς συμφωνίες.
Σχετικά με την επιλογή των φοιτητών για σπουδές ERASMUS (με βάση την κατάταξη και τη μοριοδότηση) η διαδικασία από τους συντονιστές ECTS των τμημάτων έχει ως εξής:
Α.1 Ενιαία κατάταξη και μοριοδότηση
1. Στέλνουμε την κατάταξη των φοιτητών (τους πρώτους Χ με 50% περασμένα ECTS)
2. Στέλνουμε των αριθμό των θέσεων (Νt) των φοιτητών που μπορείτε να διακινήσετε (Δυστυχώς λόγω περιορισμένων χρημάτων δεν είναι δυνατό να πάνε όλοι οι φοιτητές που ενδιαφέρονται)
3. Αν ο αριθμός Νt<Χ που σημαίνει ότι δεν επαρκούν για όλους τους φοιτητές (με 50% περασμένα ECTS) οι προσφερόμενες θέσεις για το Τμήμα, τότε πρέπει να γίνει μοριοδότηση των κριτηρίων των πρώτων Νt φοιτητών
4. Κριτήρια Μοριοδότησης που συνυπολογίζονται σε δείκτη επίδοσης 1 :
. Ακαδημαϊκή Επίδοση [Μέσος όρος βαθμολογίας (Δ2)]
. Πηλίκο: Συγκέντρωση ECTS μονάδων που έχει περάσει / αυτές που θα έπρεπε να είχε περάσει (Δ3)
. Έτος Σπουδών (συμπεριλαμβάνεται και προηγούμενη μετακίνηση) (Δ4) (
Δείκτης επίδοσης 1 = (w2*Δ2 + w3*Δ3 + w4*Δ4)/(w2+w3+w4) *100
Όπου w2= 1,5 w3= 1,25 w4=1,00
Αφού γίνει η κατάταξη με βάση την παραπάνω μοριοδότηση των πρώτων Νt φοιτητών γίνεται πια και η κατάταξη ανά Πανεπιστήμιο όπου πέρα από τα παραπάνω κριτήρια πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να ληφθεί υπόψη και η Γλώσσα Διδασκαλίας [απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικής επάρκειας βάσει διμερούς συμφωνίας και ΑΣΕΠ (Δ1)] και οι Λόγοι για σπουδές Erasmus και τη συγκεκριμένη επιλογή (Δ5) με  βάση υπολογιστικό πρόγραμμα
Α2. Μοριοδότηση/κατάταξη ανά Πανεπιστήμιο Υποδοχής
Προτεραιότητα
• Επίπεδο Σπουδών (προτεραιότητα κατά σειρά στους Υποψήφιους Διδάκτορες, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, Προπτυχιακούς Φοιτητές
Κριτήρια επιλογής
• Γλώσσα Διδασκαλίας [απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικής επάρκειας βάσει διμερούς συμφωνίας και ΑΣΕΠ (Δ1)]
• Ακαδημαϊκή Επίδοση [Μέσος όρος βαθμολογίας (Δ2)]
• Συγκέντρωση ECTS μονάδων/ αυτές θα έπρεπε να είχε περάσει (Δ3)
• Έτος Σπουδών (συμπεριλαμβάνεται και προηγούμενη μετακίνηση) (Δ4)
• Λόγοι για σπουδές Erasmus και τη συγκεκριμένη επιλογή (Δ5)
Συνδυαστική Επίδοση 2
Δείκτης επίδοσης 2 = (w1*Δ1 +w2*Δ2 + w3*Δ3 + w4*Δ4 + w5*Δ5)/(w1+w2+w3+w4+w5) *100
Όπου w1= 1  w2= 1,5 w3= 1,25 w4=1,00 w5 = 0,5
 
Α3. Για να είναι επιτυχής η συμμετοχή (και να δικαιούται την αποζημίωση ο φοιτητής), θα πρέπει:
- Στην περίπτωση των προπτυχιακών φοιτητών επιστροφή με 20% των δηλωθέντων ECTS για την περίοδο μετακίνησης (6 ECTS για ένα ακαδ. εξάμηνο, 12 ECTS για ακαδ. Έτος)
- Στην περίπτωση των μεταπτυχιακών φοιτητών 2ου & 3ου κύκλου,  βαθμός προαγώγιμος ή αξιολογική θετική κατάταξη όπως στην Πρακτική
 
Α4. Για να είναι επωφελής και αποδοτική η συμμετοχή, θα πρέπει:
Για να μη χάνει χρόνο από τις σπουδές του, ο φοιτητής καλόν είναι εκεί που θα πάει τα μαθήματα που έχει παρακολουθήσει να αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) για ένα εξάμηνο ή 20 ECTS για ένα τρίμηνο.
Α5. Πού και πότε θα δείτε τα αποτελέσματα
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δουν αν έχουν επιλεγεί στις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος Βιολογίας (www.bio.auth.gr) και στους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος σε εύλογο διάστημα μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των αιτήσεων. Λίγο αργότερα τα ονόματά τους θα εμφανιστούν και στην ιστοσελίδα του Τμήματος των Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

 Β. Αναγνώριση μαθημάτων:

Υποχρεωτικά Υποχρεωτικά μαθήματα μπορούν να επιλεγούν μόνον εάν ο/οι διδάσκοντας/ντες έχει/ουν ελέγξει το περιεχόμενο του εκεί διδασκόμενου μαθήματος και συνηγορεί/ούν θετικά. Τα μαθήματα που κατά τα άλλα θα επιλέξει ο φοιτητής θεωρούνται επιλογής και αναγνωρίζονται (εκτός από τη γλώσσα) εάν ο φοιτητής έχει περάσει με επιτυχία τις εξετάσεις στο αντίστοιχο μάθημα. Όσα μαθήματα έχει παρακολουθήσει ένας φοιτητής/τρια, ανεξάρτητα αν προσμετρώνται στον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου, εμφανίζονται στο Παράρτημα Διπλώματος. Η κατοχύρωση ενός εξαμήνου απαιτεί 30 ECTS ή 20 ECTS για ένα τρίμηνο.

Όταν ο φοιτητής επιστρέψει θα πρέπει να προσκομίσει επίσημο έγγραφο όπου να αναφαίνεται ο τίτλος του μαθήματος, ο εκεί βαθμός, ο αριθμός των ECTS και η κλίμακα ECTS σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί ή το ποσοστό [100.n/Ν (όπου n o αριθμός των φοιτητών που έχει > ή =  με το συγκεκριμένο βαθμό και N = το σύνολο των φοιτητών].

Κλίμακα ECTS % ποσοστό φοιτητών που κανονικά λαμβάνουν το βαθμό αυτό Ορισμοί
A 10 ΠΡΟΒΙΒΑΣΙΜΟΣ
B 25 ΠΡΟΒΙΒΑΣΙΜΟΣ
C 30 ΠΡΟΒΙΒΑΣΙΜΟΣ
D 25 ΠΡΟΒΙΒΑΣΙΜΟΣ
E 10 ΠΡΟΒΙΒΑΣΙΜΟΣ
FX - ΜΗ ΠΡΟΒΙΒΑΣΙΜΟΣ
  

Τα Πανεπιστήμια που μπορούν να επισκεφθούν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές βρίσκονται στην εξής διεύθυνση: http://www.eurep.auth.gr

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ανταλλαγές Erasmus μπορείτε να βρείτε στη συνημμένη παρουσίαση (ενημέρωση 27/2/2015).

 

Επισυναπτόμενο αρχείοΜέγεθος
welcome_for_erasmus_students.pdf127.01 KB