Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 7 guests online.

Publications

Export 5960 results:
Submitted
Bobori DC.  Submitted.  Fish distributional patterns in Greek rivers. Frontiers in biodiversity studies.
In Press
2015
2014
Henle K, Potts SG, Scotta AV, Kunin WE, Gunton RHM, Schmeller DS, Matsinos YG, Similä J, Pantis JD, Mazaris AD et al..  2014.  Lessons learned. Scaling in Ecology and Biodiversity Conservation. Pensoft Publishers, Sofia. :193-201.
Henle K, Grobelnik V, Potts SG, Scott AV, Kunin WE, Gunton RHM, Matsinos YG, Similä J, Pantis JD, Klenke R et al..  2014.  Scaling in ecology and biodiversity conservation: An introduction. Scaling in Ecology and Biodiversity Conservation. Pensoft Publishers, Sofia. :13-19.
Touloumis K, Pantis JD.  2014.  Scaling of habitat loss in Natura 2000 network. Scaling in Ecology and Biodiversity Conservation. Pensoft Publishers, Sofia. :37-41.
Touloumis K, Pantis JD.  2014.  Spatial data standardization across Europe: An exemplary tale from the SCALES project. Scaling in Ecology and Biodiversity Conservation. Pensoft Publishers, Sofia. :149-152.