Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 9 guests online.

Peer-reviewed journals

Henle K, Grobelnik V, Potts SG, Scott AV, Kunin WE, Gunton RH, et al. Scaling in ecology and biodiversity conservation: An introduction. In: Scaling in Ecology and Biodiversity Conservation. Pensoft Publishers, Sofia.; 2014. p. 13-9.
Henle K, Potts SG, Scotta AV, Kunin WE, Gunton RH, Schmeller DS, et al. Lessons learned. In: Scaling in Ecology and Biodiversity Conservation. Pensoft Publishers, Sofia.; 2014. p. 193-201.
Touloumis K, Pantis JD. Scaling of habitat loss in Natura 2000 network. In: Scaling in Ecology and Biodiversity Conservation. Pensoft Publishers, Sofia.; 2014. p. 37-41.
Touloumis K, Pantis JD. Spatial data standardization across Europe: An exemplary tale from the SCALES project. In: Scaling in Ecology and Biodiversity Conservation. Pensoft Publishers, Sofia.; 2014. p. 149-52.
Paloniemi R, Apostolopoulou E, Cent J, Bormpoudakis D, Salomaa A, Tsianou MA, et al. Evaluation of policy instruments in promoting ecological connectivity. In: Scaling in Ecology and Biodiversity Conservation. Pensoft Publishers, Sofia.; 2014. p. 173-9.