Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 6 guests online.

Book chapters

2009

Κοκκίνη Σ, Καρούσου Ρ.  2009.  Sideritis euboea Heldr. Κινδυνεύον (ΕΝ). Βιβλίο ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων , Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας. 2:305-306.

2008

Στεργίου ΚΙ.  2008.  Διαχείριση αλιευτικών αποθεμάτων. Εργαστήριο Ιχθυολογίας – Έκθεση δραστηριοτήτων 1990-2007. 79 σελ.:26-27.
Chintiroglou C, Antoniadou C.  2008.  Ecological indicators: Polychaetes / Amphipode index.. Ecological Indicators. Vol. [4] of Encyclopedia of Ecology, 5 vols.. :2868-2872.
Voultsiadou E, Tatolas A.  2008.  The fauna of Greece and adjacent areas in the Age of Homer. Science and Technology in Homeric Epics. :303-315.
Στεργίου KI.  2008.  Ανάλυση χρονοσειρών αλιευτικής παραγωγής. Εργαστήριο Ιχθυολογίας – Έκθεση δραστηριοτήτων 1990-2007. 79 σελ.:25-25.
Στεργίου KI.  2008.  Επιστημονομετρία. Εργαστήριο Ιχθυολογίας – Έκθεση δραστηριοτήτων 1990-2007. 79:32-32.
Youlatos D.  2008.  Locomotion and positional behavior of Ateles.. Spider Monkeys: Behavior, Ecology and Evolution of the Genus Ateles..
Στεργίου ΚΙ.  2008.  Στρατηγικές ζωής ψαριών. Εργαστήριο Ιχθυολογίας – Έκθεση δραστηριοτήτων 1990-2007. 79:17-17.
Στεργίου ΚΙ.  2008.  Παράκτια αλιεία: Τυπολογία, επιλεκτικότητα, επιπτώσεις. Εργαστήριο Ιχθυολογίας – Έκθεση δραστηριοτήτων 1990-2007. 79 σελ.:21-22.

2007

Triantaphyllidis A.  2007.  Aquaculture escapes: New DNA based monitoring analyses and application on sea bass and sea bream. Impact of mariculture on coastal ecosystems. Ciesm Woskshop Monographs:32-32.

2006

Syros TD, Economou AS, Bosabalidis AM, Yupsanis TA.  2006.  Ebenus cretica L., a potential new floricultural crop. Anatomical, physiological and biochemical approaches.. Floriculture, ornamental and plant biotechnology Advances and Topical Issues, Volume IV. 4(75):662-668. Abstract
Vokou D, Chalkos D, Karamanoli K.  2006.  Microorganisms and allelopathy: a one-sided approach. Allelopathy: A Physiological Process with Ecological Implications. :341-371.
Στάμου Γ.  2006.  Η Πολιτική Οικολογία στην Ελλάδα. Πολιτική Οικολογία στην Ελλάδα. :56-68.
Christersen V, Alder J, Bakun A, Heileman S, Kock KH, Mace P, Perrin W, Stergiou KI, Sumaila UR, Verrios M et al..  2006.  Chapter 18 - Marine fisheries systems. Millennium Ecosystem Assessment: Ecosystems and human well-being. A framework for assessment: Condition and trends. :477-511.