Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Book chapters

2005

Cook CM, Moustaka-Gouni M, Gkelis S, Lanaras T.  2005.  Greece: Cyanotoxin Risk Assessment, Risk Management and Regulation.. Current approaches to cyanotoxin risk assessment, risk management and regulations in different countries.. 02/05:69-75.
Stergiou KI, Karpouzi VK.  2005.  The trophic position of fishes in Hellenic marine ecosystems. State of the Hellenic marine environment. :280-284.

2004

Stamou GP, Papatheodorou E, Stamou GV, Argyropoulou MD.  2004.  Using fuzzy systems to simulate population dynamics of Mediterranean arthropods. Ecology, Conservation and Management of Mediterranean Climate Ecosystems (MEDECOS). :1-1.
Stamou GP, Papatheodorou EM, Stamou GV, Argyropoulou MD.  2004.  Using fuzzy systems to stimulate population dynamics of Mediterranean arthropods. Ecology, Conservation and Management of Mediterranean Climate Ecosystems (MEDECOS).
Tsiafouli M, Monokrousos N, Papatheodorou EM, Argyropoulou MD, Sgardelis SP, Diamantopoulos I, Stamou GP.  2004.  Organic agriculture and soil quality. Ecology, Conservation and Management of Mediterranean Climate Ecosystems (MEDECOS).
Kapantagakis A, Stergiou KI.  2004.  Project No 00/018: Patterns and propensities in Greek fishing effort and catches.. Dissemination of the results of biological studies 1997-2000.. :145-146.

2003

Kokkini S, Karousou R, Hanlidou E.  2003.  Herbs of the Labiatae. Encyclopedia of Food Science and Nutrition. 5:3082-3090.
Τριανταφυλλίδης Κ, Κουβάτση Α.  2003.  Συνεισφορά της μοριακής γενετικής στη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου. Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση Νοσημάτων φθοράς. Ενημέρωση του κοινού. :557-571.
Economidis PS, Bobori DC.  2003.  Barbus thessalus Stephanidis, 1971.. The freshwater fishes of Europe.Vol 5/II Cyprinidae 2 Part II: Barbus.. :421-426.

2002

Bosabalidis AM.  2002.  Structural features of Origanum sp.. Oregano. The genera Origanum and Lippia ((Medicinal and Aromatic Plants - Industrial Profiles). :11-64.
Gajardo G, Abatzopoulos TJ, Kappas I, Beardmore JA.  2002.  Evolution and speciation.. Artemia: Basic and Applied Biology. :225-250.
Papatheodorou EM, Monοkrousos N, Chalkos D, Karris G, Argyropoulou M, Vokou D, Diamantopoulos I, Stamou GP.  2002.  Biological and biochemical parameters distinguishing soil microsites under different Mediterranean shrub species. 7th International Meeting on Soils with Mediterranean Type of Climate (Selected Papers). Options Mediterraneennes, Serie A n. 50:37-37.

2001

Erzini K, Bentes L, Goncalves JMS, Lino P, Ribeiro J, Stergiou KI, Economidis PS, Moutopoulos DK, Petrakis G, Voulgaridou P.  2001.  Project No 96/065: Comparative fixed gear selectivity studies in Portugal and Greece.. Dissemination of the results of biological studies. European Commission, Studies and support services related to the common fisheries policy.. :157-159.
Stergiou KI.  2001.  Η διαχείριση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο.. Η Οικογεωγραφία της Μεσογείου.. :233-242.