Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Book chapters

2001

Daoutopoulos G, Pyrovetsi M, Petropoulou E.  2001.  Greek Rural Society and Sustainable Development.. Environmental Politics in Southern Europe: Actors, Institutions and Discourses in a Europeanizing Society.. :151-173.
Youlatos D, Gasc.  2001.  Comparative positional behaviour of five primates.. Nouragues: Dynamics and Plant-Animal Interactions in a Neotropical Rain Forest.. :103-114.

2000

Ελευθερίου ΕΠ.  2000.  Ανοσοκυτταροχημεία κολλοειδούς χρυσού.. Αρχές και Εφαρμογές της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας. :137-156.

1999

Vokou D.  1999.  Essential oils as allelochemicals: Research Advances in Greece. Allelopathy Update: Basic and Applied Aspects. :47-63.
Γκούτνερ Β.  1999.  Διαχείριση δελταικών-εκβολικών περιοχών.. Eπιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων στα πουλιά και τους βιοτόπους τους. Διαχείριση βιοτόπων της ορνιθοπανίδας.. :141-150.
Γκούτνερ Β.  1999.  Διαχείριση λιμνοθαλασσών. Συνοπτικός Oδηγός. Eπιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων στα πουλιά και τους βιοτόπους τους. Διαχείριση βιοτόπων της ορνιθοπανίδας.. :150-158.
Γκούτνερ Β.  1999.  Διαχείριση αλυκών.. Συνοπτικός Oδηγός. Eπιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων στα πουλιά και τους βιοτόπους τους. Διαχείριση βιοτόπων της ορνιθοπανίδας.. :158-168.
Banarescu PM, Bless R, Economidis PS.  1999.  Gobio uranoscopus (Agassiz, 1828).. Handbook of Freshwater Fishes Europe, 5/I, Cyprinidae 2/I. :183-202.
Γκούτνερ Β.  1999.  Διαχείριση αλμυρόβαλτων.. Συνοπτικός Oδηγός. Eπιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων στα πουλιά και τους βιοτόπους τους. Διαχείριση βιοτόπων της ορνιθοπανίδας.. :168-174.
Banarescu PM, Soric VM, Economidis PS.  1999.  Gobio gobio (Linnaeus, 1758).. Handbook of Freshwater Fishes Europe, 5/I, Cyprinidae 2/I. :81-134.

1998

Daoutopoulos G, Pyrovetsi M.  1998.  Greek Agriculture at the Crossroads of Competition and Sustainability.. Freer Trade, Sustainability, and the Primary Production Sector in the Southern EU: Unraveling the Evidence from Greece.. :178-188.
Στάμου Γ.  1998.  Η μοντέρνα σύνθεση: μια υπόθεση συμβιβασμών. Οικολογία και Περιβαλλοντικές Επιστήμες.
Stergiou KI.  1998.  Variability of fish catches in different ecosystems.. Global versus local changes in upwelling systems.. :359-370.

1997

Κορφιάτης Κ, Στάμου ΓΠ.  1997.  Η Βιολογία στην Ελλάδα σήμερα. Κανών: Το Παρόν των Επιστημών στην Ελλάδα. :163-174.
Bobori D, Chondropoulos DP, Economidis PS, Flari V, Fraguedakis-tsolis SE, Kazantzidis S, Lazaridou-Dimitriadou M, Legakis A, Valakos E, Vogiatzis VP.  1997.  The diversity of the fauna of Greece.. Directive 92/43/EEC The Greek "Habitat" Project NATURA 2000: An overview.. English edition:489-513.