Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 1 guest online.

Conference proceedings

2012

Tsakona M, Poulios S, Vlachonasios K.  2012.  The effect of the transcriptional adaptor SFG11 in the flowering inititation of Arabidopsis thaliana.. Proceedings of 34th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences.. Trikala, Greece
Κανλή Λ, Ντισλίδου Χ, Λαζαρίδου Μ.  2012.  "Σύγκριση ποτάμιων τυπολογικών συστημάτων στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με βάση τα βενθικά μακροασπόνδυλα από σταθμούς αναφοράς". 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Οικολογική έρευνα στην Ελλάδα: Τλασεις, Προκλήσεις, Εφαρμογές. Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιλίσια:110-110.
Karachle PK, Stergiou KI.  2012.  Ecomorphology and feeding habits for four pelagic fishes from the north Aegean sea. 12th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Book of abstracts. :InPress-InPress.
Tsaparis D, Karaiskou N, Mertzanis Y, Triantafyllidis A.  2012.  Νon invasive genetic study and population monitoring of brown bear (Ursus arctos l.,) in the Kastoria region, Greece.. 11th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. Athens, Greece:181-181.
Βώκου Δ.  2012.  Τα μετέωρα βήματα στην προστασία της φύσης στην Ελλάδα. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: Τάσεις, Προκλήσεις, Εφαρμογές. Αθήνα:96-96. Abstract
Ντισλίδου Χ, Νικολοπούλου Η, Παρασκευοπούλου Σ, Λαζαρίδου Μ.  2012.  "Αλιάκμονας ανάντη φραγματων: Μια ματιά 12 χρόνια μετά.". Ημερίδα του Συμβουλίου Περιβάλλοντος ΑΠΘ, με τίτλο "Βιοποικιλότητα: 20 χρόνια μετά το Rio". Θεσσαλονίκη
Karachle PK, Stergiou KI.  2012.  Diet and feeding habits for five fishes from the North Aegean Sea. Proceedings 10th Hellenic Symposium on Oceanography and Fisheries. :InPress-InPress.
Moutopoulos DK, Libralato S, Solidoro C, Stergiou KI.  2012.  Placing multi-gear fisheries in a multi-species context: Basis for an ecosystem approach in the Greek Ionian Sea.. 12th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Book of abstracts. :InPress-InPress.
Tsiafouli M, Karmezi M, Argyropoulou M, Sgardelis S.  2012.  The bioindicator potential of juvenile nematodes. 2nd International Symposium on Nematodes as Environmental Bio-indicators. Ghent, Belgium
Βώκου Δ.  2012.  Πολιτικές διατήρησης της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα, Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών και Επιτροπή Φύση 2000.. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης, Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών. Μυτιλήνη
Καραμάνη ΒΕ, Μονοκρούσος Ν, Δάμιαλης Α, Βώκου Δ, Halley JM.  2012.  Ανεμομεταφερόμενοι γυρεόκοκκοι Pinaceae και Cupressaceae στην πόλη των Ιωαννίνων.. 34ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. Τρίκαλα:86-86.