Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 3 guests online.

Conference proceedings

2012

Stergiou KI, Karachle PK, Apostolidis C, Despoti S, Giannakaki A.  2012.  ECOKNOWS: Results on biological and fisheries parameters of five Mediterranean case study fish species. Proceedings 34thHellenic Symposium of the Hellenic Society of Biological Sciences. :InPress-InPress.
Vavalidis T, Bobori DC, Lazaridou-Dimitriadou M.  2012.  Assessing Environmental Impacts with Benthic Macroinvertebrates and Fish in two Small Rivers in Greece.. 11th International Congress on the Protection and Restoration of the Environment. Thessaloniki:1603-1612.
Δάμιαλης Α, Μεζαρλή Χ, Βώκου Δ, Halley JM.  2012.  Βιοποικιλότητα μυκήτων στη Θεσσαλονίκης: πρότυπα κυκλοφορίας σπορίων στην ατμόσφαιρα. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: Τάσεις, Προκλήσεις, Εφαρμογές. Αθήνα:241-241.
Adamakis SID, Panteris E, Eleftheriou P.  2012.  Tungsten toxicity beyond molybdoenzyme inhibition.. Biometals 2012, 8th International Biometals Symposium. Vrije Universiteit, Brussels, Belgium:61-61.
Bhusal DR, Τσιαφούλη Μ, Σγαρδέλης Σ.  2012.  Πρότυπα αφθονίας και ποικιλότητας νηματωδών κατά μήκος μίας συνδυαστικής βαθμίδας υψομέτρου – κάλυψης βλάστησης. 6o Πανελλήνιο Οικολογικό Συνέδριο - «Οικολογική έρευνα στην Ελλάδα, τάσεις προκλήσεις και εφαρμογές». Αθήνα
Gerovasileiou V, Koutsoubas D, Chintiroglou CC, Voultsiadou E.  2012.  Spatial variability of benthic communities in two marine caves of the North Aegean Sea. Proccedings of the 12th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and adjacent regions. Athens, Greece:57-57.
Brodersen M, Oikonomidis G, Simeliadou E, Almpanakis K, Lazaridou-Dimitriadou M.  2012.  M. , "Ecological water quality of the Kompsatos river drainage basin (NE Greece)".. Διεθνές Συνέδριο «Προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος ΧΙ. Thessaloniki:423-432.
Laggis A, Baxevanis AD, Abatzopoulos TJ.  2012.  Genetic characterisation of Astacidae from Greece: Preliminary results. International Association of Astacology, 19th Symposium. Innsbruck, Austria:79-79.
Ntislidou C, Basdeki A, Papacharalampou C, Voudouris K, Albanakis K, Lazaridou-Dimitriadou M.  2012.  "Ecological water quality and management at a river basin level. Case study: river basin Kosynthos.". Διεθνές Συνέδριο «Προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος ΧΙ. Thessaloniki:1555-1564.
Stergiou KI, Karachle PK, Apostolidis C, Giannakaki A, Despoti S, Tsikliras A, Mantyniemi S, Kuikka S.  2012.  ECOKNOWS: using prior knowledge for fisheries management.. Proceedings 10th Hellenic Symposium on Oceanography and Fisheries 10: (in press).. :InPress-InPress.
Vlachos CG, Bakaloudis DE, Kitikidou K, Goutner V, Bontzorlos V, Papakosta MA, Chatzinikos E.  2012.  Home range size and foraging habitat use by breeding lesser kestrels (Falco naumanni) in agroecosystems of central Greece.. International Congress on the Zoogeography, Ecology and Evolution of Southeastern Europe and the Eastern Mediterranean.. Athens, June 18-22