Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 5 guests online.

Conference proceedings

2012

Σίνη Μ, Κουτσούμπας Δ, Βαφείδης Δ, Χιντήρογλου Χ.  2012.  Σύγχρονες προσεγγίσεις στη μελέτη των κοραλλιγενών βιοκοινοτήτων στο Αιγαίο: προκαταρκτικά αποτελέσματα. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας "Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: τάσεις, προκλήσεις, εφαρμογές. Αθήνα:119-119.
Gerovasileiou V, Voultsiadou E.  2012.  Mediterranean marine caves: reservoires of sponge species diversity. Proccedings of the 12th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and adjacent regions. Athens:58-58.
Papakosta MA, Andreadou M, Tsoupas A, Karaiskou N, Bakaloudis DE, Chatzinikos E, Sakoulis A, Triantafyllidis A, Vlachos CG.  2012.  Genetic analysis of stone marten (Martes foina) Greek populations.. 11th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. Athens, Greece:129-129.
Stergiou KI, Karachle PK, Apostolidis C, Giannakaki A, Despoti S, Tsikliras A, Mantyniemi S, Kuikka S.  2012.  ECOKNOWS: using prior knowledge forfisheriesmanagement. Proceedings 10th Hellenic Symposium on Oceanography and Fisheries 10: (in press). :10:(inpress)-10:(inpress).
Gerovasileiou V, Voultsiadou E.  2012.  Mediterranean marine caves: reservoires of sponge species diversity.. Proceedings of the 12th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and adjacent regions. Athens:58-58.
Stergiou ΚΙ, Karachle PK, Tsikliras A.  2012.  Shouting fishes in Greek Seas. Proceedings 10th Hellenic Symposium on Oceanography and Fisheries. :InPress-InPress.
Τζωρτζάκη ΑΕ, Βώκου Δ, Halley JM.  2012.  Πρότυπα αφθονίας εκπροσώπων του γένους Campanula κατά μήκος της υψομετρικής τους κατανομής στους ορεινούς όγκους του Ολύμπου και του Φαλακρού. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: Τάσεις, Προκλήσεις, Εφαρμογές. Αθήνα:105-105.
Apostolidis C, Stergiou KI.  2012.  Diversity and geographic coverage of growth studies of Mediterranean fishes.. Proceedings 10th Hellenic Symposium on Oceanography and Fisheries. :InPress-InPress.