Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 7 guests online.

Conference proceedings

2012

Pappas Nikos GS.  2012.  Phylogenetic analyses of planktic freswater cyanobacteria from Mediterranean water bodies. Proccedings of the 34th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological SciencesTrikala May 17-19 2012. Trikala, Greece:342-343. Abstract
Stergiou ΚΙ, Karachle PK, Tsikliras A.  2012.  Shouting fishes in Greek Seas.. Proceedings 10th Hellenic Symposium on Oceanography and Fisheries. :InPress-InPress.
Zaoutsos Nikolaos GS.  2012.  Cyanotoxin-producing genes in lakes of Northern Greece and their correlation with species. Proccedings of the 34th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological SciencesTrikala May 17-19 2012. Trikala, Greece:67-68. Abstract
Μπάντη Α, Κρίγκας Ν, Βώκου Δ.  2012.  Ανάλυση απειλών-κινδύνων των σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Ελλάδας. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: Τάσεις, Προκλήσεις, Εφαρμογές. Αθήνα:271-271. Abstract
Τσακούμης Ε, Πετρίκη Ο, Μπόμπορη ΔΧ.  2012.  Ιχθυολογική διερεύνηση της λίμνης Πετρών. 34ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. Τρίκαλα:294-295.

2011

Μπάντη Α, Κρίγκας Ν, Βώκου Δ.  2011.  Κίνδυνοι και απειλές των αξιολογημένων Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας. Τόμος Περιλήψεων του 12ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας. :135-135.
Avloniti M, Votsi NE, Mazaris AD, Pantis JD.  2011.  Quiet Areas in the region of Antinioti Lagoon (GR2230001), included in the Natura 2000 network. WORLD FORUM FOR ACOUSTIC ECOLOGY CONFERENCE ‘Crossing listening paths’. IONIAN UNIVERSITY, CORFU, GREECE
Drouzas AD, Tsiftsis S.  2011.  Molecular diversity of Epipactis helleborine (Orchidaceae) in northeastern Greece. 12th Scientific Conference of the Hellenic Botanical Society. Rethymno, Greece
Koutsogiannaki S, Kaloyianni M.  2011.  ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 17β-ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ ΣΤΑ ΑΙΜΟΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΜΥΔΙΟΥ Mytilus galloprovincialis. 33o Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επσιστημών (Ε.Ε.Β.Ε.). Έδεσσα (Edessa)
Seferlis M, Haritonidis S, Delivopoulos S.  2011.  Phytochelatin synthesis in the phanerogam Cymodocea nodosa.. Abstracts of the 5th European Phycological Congress. Rhodes, Greece:145-145.
Ελευθερίου ΕΠ, Αδαμάκης ΙΔ, Φάτσιου Μ, Μελισσά Π, Παντερής Ε.  2011.  Χρώμιο: μη μου τους κυτταρικούς κύκλους τάραττε.. 12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας. Ρέθυμνο:p.64-65.
Παπαγεωργίου ΑΧ, Μανώλης Α, Γιασίτη Δ, Μουρατίδης Θ, Χατζησκάκης Σ, Σταμέλλου Σ, Δρούζας Α, Τσιριπίδης Ι, Frinkeldey R.  2011.  Κατανομή απλοτύπων χλωροπλαστικού DNA της οξιάς στη Β.Α. Ελλάδα.. Πρόγραμμα και Περιλήψεις 12ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ρέθυμνο-Κρήτη. Ρέθυμνο-Κρήτη:150-151.
Babatsikou E, Takavakoglou V, Papatheodorou E, Argyropoulou M, Bilas G, Misopolinos N, Zalidis G.  2011.  Developing a Biological Index of Soil Quality as an operational tool for the assessment of agricultural land management sustainability. Abstract Proceedings of the 6th International Congress of European Society for Soil Conservation: Innovative Strategies and Policies for Soil Conservation. Thessaloniki, Greece:183-183.
Eleftheriou EP, Adamakis IDS, Fatsiou M, Melissa P, Panteris E.  2011.  Chromium: do not disturb my cell cycles. 12th Scientific Conference of Hellenic Botanical Society. Rethymno, Greece
Tsompani D, Poulios S, Doonan J, Vlachonasios KE.  2011.  Loss of histone acetyltransferase GCN5 acts through the gibberellin growth inhibitor pathway in Arabidopsis thaliana.. 62nd National Conference of the Hellenic Society for Biochemistry and Molecular Biology.. Athens, Greece
Αδαμάκης ΙΔ, Παντερής Ε, Ελευθερίου ΕΠ.  2011.  Προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος επαγόμενος από το βολφράμιο.. 12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας. Ρέθυμνο:p.37-38.