Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 4 guests online.

Publications

Export 5960 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Abatzopoulos TJ, Triantaphyllidis CD, Kastritsis CD.  1985.  Preliminary studies of some Artemia populations from Northern Greece.. 2nd International Symposium on the Brine Shrimp Artemia. Antwerp, Belgium:5-5.
Abatzopoulos TJ, Agh N, Stappen VG, Rouhani RSM, Sorgeloos P.  2006.  Artemia sites in Iran. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom. 86:299-307. Abstract
Abatzopoulos T, Kappas JI, Baxevanis T, Vasdekis C.  2001.  Artemia populations genetics and speciation.. International Workshop on Artemia. Urmia, Iran:4-6.
Abatzopoulos T, Baxevanis A.  2002.  The use of multidisciplinary approaches for characterizing and biomonitoring Artemia populations: Uniformity of practices.. Advanced Research Workshop (ARW) “Artemia Biodiversity in the Newly Independent States: Current Global Resources and their Sustainable Exploitation". Moscow, Russia:48-48.
Abdalnasser R, Christidis J, Photis G, Chintiroglou C.  2002.  Metazoan parasite species in the cultured mussel Mytilus galloprovincialis L. in Thermaikos gulf (North Aegean Sea, Greece). 9th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. Thessaloniki:129-129.
Adamakis SID, Panteris E, Eleftheriou P.  2012.  Tungsten toxicity beyond molybdoenzyme inhibition.. Biometals 2012, 8th International Biometals Symposium. Vrije Universiteit, Brussels, Belgium:61-61.