Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 4 guests online.

Ανάλυση απειλών-κινδύνων των σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Ελλάδας


TitleΑνάλυση απειλών-κινδύνων των σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Ελλάδας
Publication TypeConference proceeding
AuthorsΜπάντη Α, Κρίγκας Ν, Βώκου Δ
Secondary AuthorsΑριανούτσου Μαργαρίτα, Δημητρακόπουλος Παναγιώτης
Secondary Title6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: Τάσεις, Προκλήσεις, Εφαρμογές
Place PublishedΑθήνα
Year of Publication2012
VolumeΑθήνα
Pagination271 - 271
Date Published2012
Publication Languageeng
Abstract

Χρησιμοποιήθηκαν τα Βιβλία Ερυθρών Δεδομένων της Ελλάδας (RDBs) και καταγράφηκαν οι απειλές και οι κίνδυνοι (ΑΚ) που έχουν αναγνωριστεί για καθένα από τα σπάνια και απειλούμενα φυτά της χώρας. Συνολικά, τα δύο RDBs περιέχουν 473 taxa. Στις περιπτώσεις που οι απειλές δεν ήταν σαφώς διατυπωμένες, γινόταν ξεχωριστή ανάλυση των σχετικών κειμένων των RDBs και η απόφαση για την τελική, κοινά αποδεκτή καταχώρηση ΑΚ ανά taxon γινόταν ακολούθως σε κοινή συνεδρία. Στόχος ήταν να ομαδοποιηθούν σε ένα ιεραρχικά δομημένο σύστημα οι απειλές που έχουν αναγνωριστεί και να εκτιμηθεί η σημασία καθεμιάς. Αυτό θα επιτρέψει να δοθεί προτεραιότητα στην αντιμετώπιση απειλών που πλήττουν τα περισσότερα ή τα πιο ευαίσθητα taxa, να εκτιμηθεί εάν επαρκούν οι γνώσεις που έχουμε για αυτά, αλλά και να διερευνηθεί κατά πόσον υπάρχει αντιστοίχιση μεταξύ καταγραμμένων ΑΚ και μέτρων αντιμετώπισης που έχουν προταθεί. Διακρίθηκαν δύο βασικές κατηγορίες ΑΚ, οι ενδογενείς που αφορούν 37% αυτών των taxa και οι εξωγενείς που αφορούν σχεδόν το σύνολο τους (86%). Οι εξωγενείς διακρίθηκαν περαιτέρω σε αυτές που οφείλονται σε φυσικές διεργασίες (18%) και συγκεκριμένα, σε φυσικά φαινόμενα (2,5%) και σε αλλαγές των βιοτικών (10,8%) και αβιοτικών (6,6%) συνθηκών του οικοτόπου, καθώς και σε αυτές που οφείλονται σε ανθρωπογενείς παρεμβάσεις (84,6%). Στην τελευταία υποκατηγορία περιλαμβάνονται ΑΚ που συνδέονται με μηχανικού τύπου παρεμβάσεις (59,8%,), με χρήση χημικών ουσιών και απόρριψη υλικών (8,9%), με αλλαγές στη χρήση γης (56,4%), με αλλαγές διαχειριστικών πρακτικών (16,7%), με εισβολή αλλόχθονων ειδών (2,3%) ή αποτελούν πολλαπλού αποτελέσματος πιέσεις (18,6%). Καθεμιά από τις ως άνω κατηγορίες διακρίθηκε περαιτέρω σε επιμέρους υποκατηγορίες, από 2 έως 10, ανάλογα με την περίπτωση. Προέκυψε ότι οι αλλαγές χρήσης γης που αναγκαστικά επιφέρουν απώλεια ενδιαιτήματος πλήττουν περισσότερα από τα μισά είδη.

Notes

ID: 6361; ID: 8657; ID: 148

Citation Key9922