Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 4 guests online.

Climate and land-use change affecting ecological network efficiency: The case of the European grasslands


TitleClimate and land-use change affecting ecological network efficiency: The case of the European grasslands
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2014
AuthorsPapanikolaou AD, Kallimanis AS, Henle K, Lehsten V, Pe’er G, Pantis JD, Mazaris AD
Book TitleScaling in Ecology and Biodiversity Conservation. Pensoft Publishers, Sofia
Pagination156–160