Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 1 guest online.

Cyanotoxin occurrence and potentially toxin producing cyanobacteria in freshwaters of Greece: A multi-disciplinary approach


TitleCyanotoxin occurrence and potentially toxin producing cyanobacteria in freshwaters of Greece: A multi-disciplinary approach
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsGkelis S, Zaoutsos N
JournalToxicon
Date Published11/2013
ISSN00410101
DOI10.1016/j.toxicon.2013.11.010
Short TitleToxicon