Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 4 guests online.

Ecological water quality and management at a river basin level: A case study from Kosynthos river basin in June 2011.


TitleEcological water quality and management at a river basin level: A case study from Kosynthos river basin in June 2011.
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2012
AuthorsNtislidou C, Basdeki A, Papacharalampou C, Albanakis K, Lazaridou-Dimitriadou M, Voudouris K
Secondary AuthorsVoudouris K
Book TitleEcological water quality- Water Treatment and Reuse
Pagination23 - 44
PublisherIn Tech