Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 7 guests online.

The effect of the ENT-containing proteins, ECP2 and ECP7, in Arabidopsis thaliana responses to salt stress


TitleThe effect of the ENT-containing proteins, ECP2 and ECP7, in Arabidopsis thaliana responses to salt stress
Publication TypeConference proceeding
AuthorsSymeonidou A, Kaldis A, Vlachonasios K
Secondary Title63rd National Conference of the Hellenic Society for Biochemistry and Molecular Biology.
Year of Publication2012
VolumeHeraklion, Greece
Date Published2012
Publication Languageeng
Notes

ID: 6317; ID: 8322; ID: 13282

Citation Key9875