Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 6 guests online.

Essential oils of Micromeria dalmatica Benth., a Balkan endemic species of Section Pseudomelissa


TitleEssential oils of Micromeria dalmatica Benth., a Balkan endemic species of Section Pseudomelissa
Publication TypeJournal Article
Year of PublicationIn Press
AuthorsKarousou R, Hanlidou E, Lazari D
JournalChemistry & Biodiversity