Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 11 guests online.

Gait and kinematics of arboreal quadrupedal walking in free ranging red howlers (Alouatta seniculus) in French Guiana.


TitleGait and kinematics of arboreal quadrupedal walking in free ranging red howlers (Alouatta seniculus) in French Guiana.
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2011
AuthorsYoulatos D, Gasc J
Secondary AuthorsD'aout K, Vereecke E
Book TitlePrimate Locomotion: Linking Field and Laboratory Research.
Pagination271 - 287
PublisherSpringer
CityNew York