Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 5 guests online.

Genetic identification of South African Artemia species: invasion, replacement and co-occurrence


TitleGenetic identification of South African Artemia species: invasion, replacement and co-occurrence
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsBaxevanis AD, Maniatsi S, Kouroupis D, Marathiotis K, Kappas I, Kaiser H, Abatzopoulos TJ
JournalJournal of the Marine Biological Association of the United Kingdom
Volume94
Pagination775-785