Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 3 guests online.

Genetic variability in Crustacea


TitleGenetic variability in Crustacea
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2013
AuthorsKappas I, Cariou M-L, Abatzopoulos TJ
Secondary Authorsvon Vaupel Klein JC, Charmantier-Daures M, Schram FR
Book TitleTreatise on Zoology - Anatomy, Taxonomy, Biology. The Crustacea
VolumeVolume 4 Part A
Pagination3-77
PublisherBrill Academic Publishers
CityLeiden-Boston
ISBN Number9789004178090
Refereed DesignationRefereed