Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 8 guests online.

GIS and ex situ Plant Conservation


TitleGIS and ex situ Plant Conservation
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2012
AuthorsKrigas N, Papadimitriou K, Mazaris AD
Secondary AuthorsAlam BM
Book TitleApplication of Geographic Information Systems
Pagination153 - 174
PublisherInTechopen.com
CityRijeka, Croatia
ISBN NumberISBN 978-953-51-0824-5
URLhttp://dx.doi.org/10.5772/50525