Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 4 guests online.

Legitimacy of site selection processes across Europe: Social construction of legitimacy in three European countries


TitleLegitimacy of site selection processes across Europe: Social construction of legitimacy in three European countries
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2014
AuthorsCent J, Grodzińska-Jurczak M, Pietrzyk-Kaszyńska A, Paloniemi R, Apostolopoulou E, Salomaa A, Tsianou MA, Similä J, Pantis JD
Book TitleScaling in Ecology and Biodiversity Conservation. Pensoft Publishers, Sofia
Pagination180–185