Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 5 guests online.

Mediterranean ecosystems, shifting baselines and databases


TitleMediterranean ecosystems, shifting baselines and databases
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2011
AuthorsStergiou KI
Secondary AuthorsGertwagen R, Fortibuoni T, Giovanardi O, Libralato S, Solidoro C, Raicevich S
Book TitleWhen Humanities meet ecology: Historic changes in Mediterranean and Black Sea marine biodiversity and ecosystems since the Roman period until nowadays. Languages, methodologies and perspectives
Pagination95 - 102
PublisherISPRA
CitySerie Atti, Rome