Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 1 guest online.

Modifying the PEG model for Mediterranean lakes - no biological winter and strong fish predation


TitleModifying the PEG model for Mediterranean lakes - no biological winter and strong fish predation
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsMoustaka-Gouni M, Michaloudi E, Sommer U
JournalFreshwater Biology
DOI10.1111/fwb.12335
Refereed DesignationRefereed