Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 5 guests online.

Natural quiet: An additional feature reflecting green tourism development in conservation areas of Greece


TitleNatural quiet: An additional feature reflecting green tourism development in conservation areas of Greece
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsVotsi NEP, Mazaris AD, Kallimanis AS, Pantis JD
JournalTourism Management Perspectives
Volume11
Pagination10-17
KeywordsConservation area, Green tourism, Natura 2000 Network, Quietness
Abstract

The role of nature in tourism is widely acknowledged; yet, information remains limited about the determinants of green tourism development within conservation areas. Here, we aimed to provide a framework for exploring the supportive role of quietness in green tourism development. Because natural quietness is expected to facilitate conservation and promote environment-friendly tourism, we tested whether quiet areas within conservation sites in Greece indicate "hotspots" of green tourism. We found that the percentage of quietness was related to environment-friendly tourism, indicating that the acoustic value of a site contributes towards driving the pattern of green tourism. When more than 30% of the surface area of a conservation site was quiet, activities supporting green tourism were significantly higher. This threshold implies that both the conservation and acoustic value of a site are important in environment-conscious tourism destinations. Overall, we suggest that the acoustic quality of a site might function as a tool for management, facilitating the identification of green tourism "hotspots". © 2014 Elsevier Ltd.