Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 6 guests online.

Online recipes and conservation of fish stocks


TitleOnline recipes and conservation of fish stocks
Publication TypeConference proceeding
AuthorsApostolidis C, Stergiou KI
PublisherProceedings 34thHellenic Symposium of the Hellenic Society of Biological Sciences
Year of Publication2012
Pagination34: (in press) - 34: (in press)
Date Published2012
Publication Languageeng
Notes

ID: 6924; ID: 11155; ID: 335

Citation Key9797