Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Population status of the protected fan mussel Pinna nobilis in the south Aegean Sea (eastern Mediterranean)


TitlePopulation status of the protected fan mussel Pinna nobilis in the south Aegean Sea (eastern Mediterranean)
Publication TypeJournal Article
Year of PublicationIn Press
AuthorsVafidis D, Antoniadou C, Voultsiadou E, Chintiroglou CC
JournalJournal of the Marine Biologica Association, UK