Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 2 guests online.

PPARs and myocardial response to ischemia in normal and diseased heart


TitlePPARs and myocardial response to ischemia in normal and diseased heart
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2011
AuthorsRavingerová T, Adameová A, Čarnická S, Kelly T, Nemčeková M, Matejíková J, Lazou A
Secondary AuthorsOstadal B, Nagano M, Dhalla NS
Book TitleGenes and Cardiovascular Function
PublisherSpringer
CityNew York, USA