Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Sessile biota fouling farmed mussels: diversity, spatio-temporal patterns, and implications for the basibiont


TitleSessile biota fouling farmed mussels: diversity, spatio-temporal patterns, and implications for the basibiont
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsAntoniadou C, Voultsiadou E, Ryann A, Chintiroglou C
JournalJournal of the Marine Biological Association, UK
Volume93
Issue6
Pagination1593-1607
URLhttp://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=8966410
DOIhttp://dx.doi.org/10.1017/S0025315412001932