Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 6 guests online.

Using morphological characters to estimate geographic variation in the Mediterranean bath sponge Spongia officinalis and assess the taxonomic validity of its associated morphotypes.


TitleUsing morphological characters to estimate geographic variation in the Mediterranean bath sponge Spongia officinalis and assess the taxonomic validity of its associated morphotypes.
Publication TypeConference proceeding
AuthorsDailianis T, Voultsiadou E
Secondary TitleProceedings of the 12th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and adjacent regions
Year of Publication2012
VolumeAthens
Pagination84 - 84
Date Published2012
Publication Languageeng
Notes

ID: 6964; ID: 11669; ID: 1393

Citation Key9811