Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 19 results:
Συντάκτης Τίτλος Τύπος [ Έτος(Asc)]
Filters: Συντάκτης is Θεοδωρόπουλος, Κ  [Clear All Filters]
2012
Δημόπουλος, Π., Bergmeier E., Mucina L.., Φωτιάδης Γ., Πανίτσα Μ., Raus T.., et al. (2012).  Ανασκόπηση της βλάστησης της Ελλάδας: σύστημα με τα υψηλού επιπέδου syntaxa, πρότυπα κατανομής και προστασία της φύσης. Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: Τάσεις,.... Αθήνα, 136 - 136.
Δημόπουλος, Π., Bergmeier E., Mucina L.., Φωτιάδης Γ., Πανίτσα Μ., Raus T.., et al. (2012).  Ανασκόπηση της βλάστησης της Ελλάδας: σύστημα με τα υψηλού επιπέδου syntaxa, πρότυπα κατανομής και προστασία της φύσης. Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: Τάσεις, Προκλήσεις, Εφαρμογές. Αθήνα, 136 - 136.
Πουλής, Γ., Θεοδωρόπουλος Κ., & Τσιριπiδης Ι. (2012).  Διάκριση μονάδων βλάστησης και οικολογική διαφοροποίησή τους στα δάση οξιάς του όρους Οξυά (Κ. Ελλάδα). Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: Τάσεις,....
Πουλής, Γ., Θεοδωρόπουλος Κ., & Τσιριπiδης Ι. (2012).  Διάκριση μονάδων βλάστησης και οικολογική διαφοροποίησή τους στα δάση οξιάς του όρους Οξυά (Κ. Ελλάδα). Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: Τάσεις, Προκλήσεις, Εφαρμογές.
2009
Τσιριπίδης, Ι., Ελευθεριάδου Ε., & Θεοδωρόπουλος Κ. (2009).  Ajuga pyramidalis L. - Τρωτό (VU). (Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης Θ., & Καμάρη Γ., Ed.).Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων , Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 1 (Α-D). 58 - 59.
Ξυστράκης, Φ., Θεοδωρόπουλος Κ., Ελευθεριάδου Ε., & Τσιριπίδης Ι. (2009).  Alnus incana (L.) Moench subsp. incana – Σχεδόν Απειλούμενο (ΝΤ). (Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης Θ., & Καμάρη Γ., Ed.).Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων , Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 1 (Α-D). 70 - 71.
Ελευθεριάδου, Ε., Raus T.., Θεοδωρόπουλος Κ., & Τσιριπίδης Ι. (2009).  Anthemis macedonica Boiss. , Orph. subsp. orbelica (Pančić) Oberpr. , Greuter - Τρωτό (VU). (Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης Θ., Φοίτος Δ., Κωνσταντινίδης Θ., & Καμάρη Γ., Ed.).Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων , Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 1 (Α-D). 94 - 95.
Θεοδωρόπουλος, Κ., Ελευθεριάδου Ε., & Τσιριπίδης Ι. (2009).  Arabis procurrens Waldst. , Kit. - Σχεδόν Απειλούμενο (NT). (Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης Θ., Φοίτος Δ., Κωνσταντινίδης Θ., & Καμάρη Γ., Ed.).Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων , Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 1 (Α-D). 101 - 102.
Θεοδωρόπουλος, Κ., Ελευθεριάδου Ε., Τσιριπίδης Ι., & Σαμαράς Δ. (2009).  Haberlea rhodopensis Friv. - Τρωτό (VU). (Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης Θ., Φοίτος Δ., Κωνσταντινίδης Θ., & Καμάρη Γ., Ed.).Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων , Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 2 (E-Z). 71 - 73.
Τσιριπίδης, Ι., Ελευθεριάδου Ε., Θεοδωρόπουλος Κ., Τσιφτσής Σ., & Βιδάκης Κ. (2009).  Lathraea rhodopea Dingl. - Τρωτό (VU). (Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης Θ., Φοίτος Δ., Κωνσταντινίδης Θ., & Καμάρη Γ., Ed.).Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων , Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 2 (E-Z). 114 - 116.
Ελευθεριάδου, Ε., Raus T.., Θεοδωρόπουλος Κ., & Τσιριπίδης Ι. (2009).  Sedum stefco Stefanov. - Σχεδόν Απειλούμενο (NT). (Φοίτος, Δ., Κωνσταντινίδης Θ., Φοίτος Δ., Κωνσταντινίδης Θ., & Καμάρη Γ., Ed.).Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων , Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 2 (E-Z). 284 - 285.