Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 380 results:
[ Συντάκτης(Asc)] Τίτλος Τύπος Έτος
Filters: First Letter Of Last Name is A  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Avtzis, D.N.., Stara K.., Sgardeli V.., Betsis A.., Diamandis S.., Healey J.R.., et al. (2018).  Quantifying the conservation value of Sacred Natural Sites. Biological Conservation. 222, 95 - 103.
Avrithis, Y., Stamou G.P.., Wallace M., Marques F., Salembier P., Giro X., et al. (2003).  Unified access to heterogeneous audiovisual archives. Journal of Universal Computer Science. 9, 510-519.
Avramidou, F.. - M., Markou E., & Lambrianidis T.. (2008).  Cross-sectional study of the radiographic appearance of radiopaque lesions of the jawbones in a sample of Greek dental patients. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontology. 106, e38-e43.
Avramidis, N., Kourounakis A., Hadjipetrou L., & Senchuk V.. (1998).  Anti-inflammatory and immunomodulating properties of grape melanin: Inhibitory effects on paw edema and adjuvant induced disease. Arzneimittel-Forschung/Drug Research. 48, 764-771.
Avramidis, N., Victoratos P., Yiangou M., & Hadjipetrou-Kourounakis L.. (2002).  Adjuvant regulation of cytokine profile and antibody isotype of immune responses to Mycoplasma agalactiae in mice. Veterinary microbiology. 88, 325-338.
Avloniti, M., Votsi N. E., Mazaris A.D., & Pantis J.D.. (2011).  Quiet Areas in the region of Antinioti Lagoon (GR2230001), included in the Natura 2000 network. WORLD FORUM FOR ACOUSTIC ECOLOGY.... IONIAN UNIVERSITY, CORFU, GREECE,
A
Augustinos, A.A., Drosopoulou E., Mavragani-Tsipidou P., & Zacharopoulou A. (2012).  Can polytene chromosomes contribute to the clarification of ‘open’ phylogenetic issues among closely related Tephritids? The case of B. cucurbitae. TEAM 2nd International meeting. Kolymbari, Crete, 76 - 76.
Augustinos, A.A.., Moraiti C.A.., Drosopoulou E., Kounatidis I.., Mavragani-Tsipidou P.., Bourtzis K.., et al. (2019).  Old residents and new arrivals of Rhagoletis species in Europe. Bulletin of Entomological Research. 109(6), 701 - 712.
Augustinos, A. A., Drosopoulou E., Gariou-Papalexiou A., Bourtzis K., Mavragani-Tsipidou P., & Zacharopoulou A. (2014).  The Bactrocera dorsalis species complex: comparative cytogenetic analysis in support of Sterile Insect Technique applications. BMC Genetics. 15(Suppl 2), S16.
Augustinos, A.A., Drosopoulou E., Mavragani-Tsipidou P., & Zacharopoulou A. (2012).  Can polytene chromosomes contribute to the clarification of ‘open’ phylogenetic issues among closely related Tephritids? The case of B. cucurbitae. TEAM 2nd International meeting. Kolymbari, Crete, 76 - 76.
Augustinos, A.A., Stratikopoulos E.E., Drosopoulou E., Kakani E.G., Mavragani-Tsipidou P., Zacharopoulou A., et al. (2008).  Isolation and characterization of microsatellite markers from the olive fly, Bactrocera oleae, and their cross-species amplification in the Tephritidae family.. BMC genomics. 9, 618.
Augustinos, A. A., Drosopoulou E., Gariou-Papalexiou A., Asimakis E. D., CÁCERES CARLOS., Tsiamis G., et al. (2015).  Cytogenetic and symbiont analysis of five members of the B. dorsalis complex (Diptera, Tephritidae): no evidence of chromosomal or symbiont-based speciation events. ZooKeys. 540, 273 - 298.
Augustinos, A.. A., Asimakopoulou A.. K., Moraiti C.. A., Mavragani-Tsipidou P.., Papadopoulos N.. T., & Bourtzis K.. (2014).  Microsatellite and Wolbachia analysis in Rhagoletis cerasi natural populations: Population structuring and multiple infections. Ecology and Evolution. 4, 1943-1962.
Augustinos, A.A., Drosopoulou E., Stratikopoulos E.E., Antonara S., Mavragani-Tsipidou P., Zacharopoulou A., et al. (2002).  Genetic analysis of olive fly, Bactrocera oleae, populations using polymorphic microsatellite markers and mitochondrial DNA markers. VIIth European Congress of Entomology. Θεσσαλονίκη,