Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 132 results:
[ Συντάκτης(Asc)] Τίτλος Τύπος Έτος
Filters: First Letter Of Last Name is E  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
E
Ey., M. (1994).  Mελέτη της δράσης της αδριαμυκίνης σε μυϊκή λωρίδα από φλεβώδη κόλπο της καρδιάς του βατράχου Rana ridibunda.. (43 σελ.).
Evert, R.F., Russin W.A.., & Bosabalidis A.M.. (1996).  Anatomical and ultrastructural changes associated with sink-to-source transition in developing maize leaves. International Journal of Plant Sciences. 157, 247-261.
Evans, L., Arsenakis M.., Sheppard M., & May J.T.. (1983).  An ELISA technique to detect IgG antibody to the early herpes simplex virus type 2 (HSV-2) antigen Ag-4 in HSV-2 patients. Journal of Virological Methods. 6, 245-254.
Evaggelopoulou, E.. N., Samanidou V.. F., Michaelidis B.., & Papadoyannis I.. (2014).  Development and validation of an LC-Dad method for the routine analysis of residual quinolones in fish edible tissue and fish feed. Application to farmed gilthead sea bream following dietary administration. Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies. 37, 2142-2161.
Evagelopoulos, A.., & Nikolaidis G. (1996).  Morphology of Protoperidinium compressum (Peridiniales, Dinophyceae) in North Aegean Sea, Greece.. Nova Hedwigia. 63(3-4), 301-307.
Erzini, K., Puente E., Casal J. A. E., & Stergiou K.I.. (2004).  Project No 98/014: Trammel net selectivity studies in the Algarve (southern Porugal), Gulf of Cadiz (Spain), Βasque Country (Spain) and Cyclades islands (Greece).. Dissemination of the results of biological studies 1997-2000.. 180 - 181.
Erzini, K., Concalves J.. M. S., Bentes L., Lino P.G., Ribeiro J., & Stergiou K.I.. (2003).  Quantifying the roles of competing static gears: comparative selectivity of longlines and monofilament gill nets in a multi-species fishery of the Algarve (southern Portugal). Scientia Marina. 67, 341-352.
Erzini, K., Bentes L., Goncalves J.M.S., Lino P., Ribeiro J., Stergiou K.I.., et al. (2001).  Project No 96/065: Comparative fixed gear selectivity studies in Portugal and Greece.. (Nichols, P., & Bean D., Ed.).Dissemination of the results of biological studies. European Commission, Studies and support services related to the common fisheries policy.. 157 - 159.
Erzini, K., Puente E., Casal J. A. E., & Stergiou K.I.. (2004).  Project No 98/014: Trammel net selectivity studies in the Algarve (southern Porugal), Gulf of Cadiz (Spain), Βasque Country (Spain) and Cyclades islands (Greece). Dissemination of the results of.... pp. 180-181, pp. 180 - 181.
Erzini, K., Gonçalves J.. M. S., Bentes L., Lino P.G., Ribeiro J., & Stergiou K.I.. (1999).  Comparative fixed gear studies: I. Catch composition and catch rates of longlines and gill nets in the Algarve (southern Portugal). Book of Abstracts: 48 - Book of Abstracts: 48.
Erzini, K., Gonçalves J.. M. S., Bentes L., Moutopoulos D.K., Casal J.A.H., Soriguer M.C., et al. (2006).  Size selectivity of trammel nets in southern European small-scale fisheries. Fisheries Research. 79, 183-201.
Erzini, K., Bentes L., Gonçalves J.. M. S., Lino P., Ribeiro J., Stergiou K.I.., et al. (2001).  Project No 96/065: Comparative fixed gear selectivity studies in Portugal and Greece. (Nichols, P., & Bean D., Ed.).Dissemination of the results of.... pp.157-159, 157 - 159.
Eriksson, G.., Villani F.., Bucci G.., Aravanopoulos F.. A., Botta R.., Diamantis S.., et al. (2005).  Management of genetic resources of the multi-purpose tree species Castanea sativa Mill. Acta Horticulturae. 693, 373-386.
Ellis, L.. T., Bednarek-Ochyra H.., Cykowska B.., Ochyra R.., Garcia C.., Sergio C.., et al. (2012).  New national and regional bryophyte records, 30. Journal of Bryology. 34, 45-51.
Eliopoulos, A.G., Dawson C.W., Mosialos G., Floettmann J.E., Rowe M., Armitage R.J., et al. (1996).  CD40-induced growth inhibition in epithelial cells is mimicked by Epstein-Barr virus-encoded LMP1: Involvement of TRAF3 as a common mediator. Oncogene. 13, 2243-2254.