Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 187 results:
[ Συντάκτης(Asc)] Τίτλος Τύπος Έτος
Filters: First Letter Of Last Name is H  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
H
Kavakiotis, I., Triantafyllidis A., Tsoumakas G., & Vlahavas I. (2014).  Lecture Notes in Computer ScienceArtificial Intelligence: Methods and ApplicationsFeature Evaluation Metrics for Population Genomic Data. (Hutchison, D., Kanade T., Kittler J., Kleinberg J. M., Kobsa A., Mattern F., et al., Ed.).8445, 436 - 441.
Hunt, K.D., Cant J.G.H., Gebo D.L., Rose M.D.., Walker S.E., & Youlatos D. (1996).  Standardized descriptions of primate locomotor and postural modes. Primates. 37, 363-387.
Hummel, M., Arsenakis M.., & Marchini A.. (1986).  Herpes simplex virus expressing Epstein-Barr virus nuclear antigen 1. Virology. 148, 337-348.
Hughes, A., Prodohl P., & Triantaphyllidis C. (2001).  The gel project: Paternity assessment and breeding structure in European lobster, Homarus gammarus. Life histories, Assessment and management.... La Corunia, Spain, 60 - 60.
Hudak, J., Eleftheriou E.P., Moustakas M.., & Bobak M. (2001).  Plastid recovery from Cd-treated mustard cotyledons. IXth Days of Plant Physiology. Ceske Budejovice, Chech Republic, 50 - 50.
Hovardas, T., Korfiatis K.J., & Pantis J.D.. (2009).  Environmental representations of local communities' spokespersons in protected areas. Journal of Community and Applied Social Psychology. 19, 459-472.
Hovardas, T., & Korfiatis K.J. (2006).  Word associations as a tool for assessing conceptual change in science education. Learning and Instruction. 16, 416-432.
Hovardas, T., & Poirazidis K. (2006).  Evaluation of the environmentalist dimension of ecotourism at the Dadia Forest Reserve (Greece). Environmental managementEnvironmental Management. 38, 810-822.
Hovardas, T., & Poirazidis K. (2007).  Environmental policy beliefs of stakeholders in protected area management. Environmental managementEnvironmental Management. 39, 515-525.
Hovardas, T., & Stamou G.P.. (2006).  Structural and narrative reconstruction of representations of "environment,""nature," and "ecotourism". Society and Natural Resources. 19, 225-237.
Hovardas, T., & Stamou G.P.. (2006).  Structural and narrative reconstruction of rural residents' representations of 'nature', 'wildlife', and 'landscape'. Biodiversity and Conservation. 15, 1745-1770.
Hontelez, J.. G. J., Lankhorst R.. K., Katinakis P.., van den Bos R.. C., & van Kammen A.. (1989).  Characterization and nucleotide sequence of a novel gene fixW upstream of the fixABC operon in Rhizobium leguminosarum. MGG Molecular & General Genetics. 218, 536-544.
Hitoglou-Hatzi, S.., Hatzistilianou M.., Gougoustamou D.., Rekliti A.., Agguridaki C., Athanassiadou F.., et al. (2005).  Serum adenosine deaminase and procalcitonin concentrations in neutropenic febrile children with acute lymphoblastic leukaemia. Clinical and Experimental Medicine. 5, 60-65.
Hitoglou-Hadji, S.., Makedos G.., Papanicolaou A.., & Dozi-Vasiliadou I.. (1997).  Allotypes and gynecological cancer. Clinical and Experimental Obstetrics and Gynecology. 24, 138-140.
Hindak, F., & Moustaka-Gouni M. (1990).  Planktic coccal and trichal green algae of Lake Volvi, Greece. Folia Geobotanica et Phytotaxonomica. 25, 159-195.
Hindak, F., & Moustaka M.. (1988).  Planktic Cyanophytes of Lake Volvi, Greece.. Archiv für Hydrobiologie - Supplement. 80, 497-528.
Herscovitz, H.., Derksen A.., Walsh M.T.., McKnight C.J.., Gantz D.L.., Hadzopoulou-Cladaras M., et al. (2001).  The N-terminal 17% of apoB binds tightly and irreversibly to emulsions modeling nascent very low density lipoproteins.. The Journal of Lipid Research. 42, 51-59.
Herscovitz, H.., Hadzopoulou-Cladaras M., Walsh M.T.., Cladaras C.., Zannis V.. I., & Small D.M.. (1991).  Expression, Secretion, and Lipid-Binding Characterization of the N-Terminal 17-Percent of Apolipoprotein-B. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 88, 7313-7317.