Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 446 results:
[ Συντάκτης(Asc)] Τίτλος Τύπος Έτος
Filters: First Letter Of Last Name is M  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
M
Mylona, Z., Panteris E., Moustakas M., Kevrekidis T., & Malea P. (2020).  Physiological, structural and ultrastructural impacts of silver nanoparticles on the seagrass Cymodocea nodosa. Chemosphere. 248, 126066.
Mylona, Z., Panteris E., Kevrekidis T., & Malea P. (2020).  Effects of titanium dioxide nanoparticles on leaf cell structure and viability, and leaf elongation in the seagrass Halophila stipulacea. Science of The Total Environment. 719, 137378.
Mylona, Z., Panteris E., Kevrekidis T., & Malea P.. (2020).  Silver nanoparticle toxicity effect on the seagrass Halophila stipulacea. Ecotoxicology and Environmental Safety. 189,
Mura, G., Baxevanis A.D.., Lopez G.M., Hontoria F., Kappas I., Moscatello S., et al. (2005).  The use of a multidisciplinary approach for the characterization of a diploid parthenogenetic Artemia population from Torre Colimena (Apulia, Italy). Journal of Plankton Research. 27, 895-907.
Mura, G., F Domenech A., Abatzopoulos T.J., & Moscatello S. (2004).  First record of Artemia franciscana in an Italian saltwork.. V International Large Branchiopod Symposium. Toodyay, Western Australia,
Mura, G., Kappas I., Baxevanis A.D.., Moscatello S., D'Amico Q., Lopez G.M., et al. (2006).  Morphological and molecular data reveal the presence of the invasive Artemia franciscana in Margherita di Savoia salterns (Italy). International Review of Hydrobiology. 91, 539-554.
Müller, M., Lopez P. Annie, Papageorgiou A. C., Tsiripidis I., & Gailing O. (2019).  Indications of Genetic Admixture in the Transition Zone between Fagus sylvatica L. and Fagus sylvatica ssp. orientalis Greut. & Burd. Diversity. 11(6), 90.
Mukherjee, S., Kumar R., Lenou E. Tsakem, Basrur V., Kontoyiannis D. L., Ioakeimidis F., et al. (2020).  Deubiquitination of NLRP6 inflammasome by Cyld critically regulates intestinal inflammation. Nature Immunology. 21(6), 626 - 635.
Mpokos, J.. P., Yiakoulaki D.. M., Papazafeiriou Z.. A., Sgardelis S.P., Alifragis D.., & Papanikolaou K.. (2014).  Herbage production and species richness in sub-alpine grasslands of different soil parent material in Northern Greece. Journal of Mountain Science. 11, 1579-1592.
Moutsaki, P., Triantafyllidis A., Liasko R.., Kagalou I., Abatzopoulos T.J., & Leonardos I. (2006).  Genetic structure of Carassius gibelio (Bloch) population in lake Pamvotis (Greece).. FSBI International Symposium on Fish.... Aberdeen, UK, 262 - 263.
Moutopoulos, D.. K., Katselis G.., Kios K.., Tsotskou A.., Tsikliras A.. C., & Stergiou K.. I. (2013).  Estimation and reconstruction of shore-based recreational angling fisheries catches in the Greek Seas (1950-2010). Journal of Biological Research (Greece). 20, 376-381.
Moutopoulos, D.K., Libralato S.., Solidoro C.., & Stergiou K.I.. (2012).  Ecosystem model of the Greek Ionian Sea (E Mediterranean) and multi-gear/multi-species implications. (in press) - (in press).
Moutopoulos, D.K., Libralato S.., Solidoro C.., & Stergiou K.I.. (2012).  Placing multi-gear fisheries in a multi-species context: Basis for an ecosystem approach in the Greek Ionian Sea. Book of abstracts 12: (in press) - Book of abstracts 12: (in press).
Moutopoulos, D.K., Libralato S.., Solidoro C.., & Stergiou K.I.. (2009).  A mass-balance Ecopath model of Greek Ionian Sea (E Mediterranean): A preliminary approach.. ICES CM 2009/P:12: 5 pp. - ICES CM 2009/P:12: 5 pp..
Moutopoulos, D.K., Libralato S.., Solidoro C.., & Stergiou K.I.. (2012).  Placing multi-gear fisheries in a multi-species context: basis for an ecosystem approach to fisheries in the Greek Ionian Sea (E Mediterranean). Journal of Marine Systems. In Press,
Moutopoulos, D.K., & Stergiou K.I.. (2012).  Landings per fishing gear for five fish species in Cyclades (Aegean Sea) during 1928-2007. 10: (in press) - 10: (in press).